Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Działki na sprzedaż w Brandwicy - Brandwica -
Podkarpackie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Działki na sprzedaż w Brandwicy - Brandwica

Brandwica, gm. Pysznica, pow. Stalowowolski, Podkarpackie
Powierzchnia terenu: 1161 m²
75 000 zł
64,60 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1161 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Podkarpackie
Powiat:
Stalowowolski
Gmina:
Pysznica
Miejscowość:
Brandwica

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis

Wójt Gminy Pysznica

ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy PysznicaLp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru

Nr Księgi Wieczystej

Użytek

Pow. działki [ha]

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena [zł] (+ 23% VAT)

Wysokość wadium

[zł]

Uwagi

Obciążenia nieruchomości

Link1.

Brandwica

994/15

TB1S/00025956/7

PsIV

0,1161

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak:

GP.I.6730.209.2021 z dnia 14.09.2022 r.

75 000,00

+ VAT

7 500,00

Brak obciążeń

dz. 994/15
2.

Brandwica

994/16

TB1S/00025956/7

PsIV

0,1058

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak:

GP.I.6730.209.2021 z dnia 14.09.2022 r.

69 000,00
+ VAT

6 900,00

Brak obciążeń

dz. 994/16
3.

Brandwica

994/17

TB1S/00025956/7

PsIV

0,1064

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak:

GP.I.6730.209.2021 z dnia 14.09.2022 r.

69 000,00
+ VAT

6 900,00

Brak obciążeń

dz. 994/17
4.

Brandwica

994/18

TB1S/00025956/7

PsIV

0,1275

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak:

GP.I.6730.209.2021 z dnia 14.09.2022 r.

83 000,00
+ VAT

8 300,00

Brak obciążeń

dz. 994/18
5.

Brandwica

994/19

TB1S/00025956/7

PsIV

0,1253

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak:

GP.I.6730.209.2021 z dnia 14.09.2022 r.

81 000,00
+ VAT

8 100,00

Brak obciążeń

dz. 994/19
6.

Brandwica

994/20

TB1S/00025956/7

PsIV

0,1335

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak:

GP.I.6730.209.2021 z dnia 14.09.2022 r.

87 000,00 + VAT

8 700,00

Brak obciążeń

dz. 994/207.

Brandwica

994/21

TB1S/00025956/7

PsIII

PsIV

0,0191

0,1002

? = 0,1193

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak:

GP.I.6730.209.2021 z dnia 14.09.2022 r.

77 000,00 + VAT

7 700,00

Brak obciążeń

dz. 994/21
Przetarg ustny oddzielnie na każdą nieruchomość wg. kolejności uwzględnionej w w/w tabeli odbędzie się w dniu 06.08.2024 r. o godz. 9:00 sala nr 31 w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 01.08.2024 r. na konto Urzędu Gminy w Pysznicy nr 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 BS Tarnobrzeg o/Nisko w wysokości wymienionej w tabeli, z adnotacją w tytule przelewu: „wpłata wadium na dz. nr. …...”

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Pysznicy.

Uczestnik, który kupuje więcej niż jedną działkę winien wpłacić odpowiednią ilość kwot wadium, za każdą nieruchomość oddzielnie.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

- W przypadku osób fizycznych – dokumentu tożsamości.

- W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

- W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru wydanego nie później niż w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu, oryginału właściwych pełnomocnictw (pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi), dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika – pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 z późn. zm.). [Oświadczenia do pobrania na stronie BIP; oświadczenia na każdą działkę osobno].

- W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.

- Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń. [Oświadczenia do pobrania na stronie BIP; oświadczenie na każdą działkę osobno].

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Pysznica.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Gmina Pysznica zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pysznica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Działki sprzedawane są wg. stanu w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Stalowowolskiego.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi Nabywca tj. m.in. koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.Wójt Gminy Pysznica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.Termin poprzedniego przetargu: 27.06.2024 r. - I przetarg.Bliższych informacji na temat działek przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG Pysznica, ul. Wolności 322 pok. nr 6 lub tel. 0-15 841-09-34 w godz. pracy Urzędu.Powyższe ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pysznicy, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pysznica https://pysznica.pl/ oraz na stronie BIP Gminy Pysznica https://pysznica.bip.gmina.pl – zakładka Gospodarka nieruchomościami – przetargi na okres co najmniej 30 dni tj. od dnia 05.06.2024 r., publikuje się w prasie codziennej ogólnokrajowej „monitorurzedowy.pl”. Ponadto informację o przetargu publikuje się w prasie lokalnej „Tygodniku Sztafeta”.Wójt

Łukasz Bajgierowicz*Oświadczenia do przetargu – proszę o wypełnienie oświadczeń, na każdą nieruchomość wystawioną do sprzedaży, którą uczestnik przetargu jest zainteresowany zakupem oddzielnie.Pliki do pobrania
Pliki z oświadczeniami (pdf) - OŚWIADCZENIA + zgoda rodo
Pliki z oświadczeniami (word) - OŚWIADCZENIA + zgoda rodo
Pliki z oświadczeniami (word) - Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego
Pliki z oświadczeniami (word) - Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnego
Kontakt:
Urząd Gminy Pysznica
tel: 15 8410934
ug@pysznica.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200