Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Przetarg - Międzyrzec Podlaski -
Lubelskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Przetarg - Międzyrzec Podlaski

Międzyrzec Podlaski, gm. Międzyrzec Podlaski, pow. Bialski, Lubelskie
Powierzchnia terenu: 42194 m²
2 880 000 zł
68,26 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
42194 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Lubelskie
Powiat:
Bialski
Gmina:
Międzyrzec Podlaski
Miejscowość:
Międzyrzec Podlaski

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
BURMISTRZ MIASTA

Międzyrzec PodlaskiOgłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, położonej w obrębie 3 m. Międzyrzec Podlaski, oznaczonej numerami działek 769/1, 769/4, 798/2 o łącznej pow. 4,2194 ha dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00020258/5.

Nieruchomość położona jest przy ul. Tadeusza Kościuszki z dostępem do drogi publicznej. Działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania leżą na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, a ponadto część działki nr 769/4 leży na terenie przeznaczonym pod teren dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczona w planie KD-D (symbol planu 1KD-D).

Przez nieruchomość przebiegają podziemne linie energetyczne niskiego i średniego napięcia oraz sieć uzbrojenia technicznego terenu – wodociągowa. Na nabywcę nieruchomości wyłonionego w drodze przetargu nałożone zostanie zobowiązanie do złożenia podczas zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego, oświadczeń o ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w celu zapewnienia eksploatacji, konserwacji i remontów istniejących urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu:

- w pasie o szer. 10 m wzdłuż granicy działki nr 769/4 z działką nr 811 na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin - właściciela podziemnych linii energetycznych;

- w pasie o szerokości 3 m usytuowanym symetrycznie do osi sieci wodociągowej, na rzecz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim

- właściciela urządzeń;

z zakazem wykonywania w tym pasie jakichkolwiek inwestycji na nieruchomościach bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielami urządzeń.

Ponadto nabywca nieruchomości wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany zostanie do wykonania nakładów związanych trwale z gruntem, o wartości nie niższej niż 300 000,00 zł brutto na nabywanej nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w okresie 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku niedotrzymania oznaczonego terminu nabywca lub jego następcy prawni zobowiązani będą do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny nabycia nieruchomości brutto za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniu 25.07.2023 r. i w dniu 14.11.2023 r. zakończone wynikiem negatywnym.CENA WYWOŁAWCZA

została ustalona na kwotę 2 880 000,00 zł

wysokość wadium 288 000,00 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 06.09.2024 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 10 września 2024 r. o godzinie 9:00

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać:

- dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej do przetargu,

- pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków,

- aktualnego dokumentu (np. KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu osoby prawnej).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Regulamin na przeprowadzanie przetargów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta bip.miedzyrzec.pl w dziale „Urząd Miasta” w zakładce „Regulaminy”.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski
tel: 83 372 62 21
miasto@miedzyrzec.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200