Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Nowęcin -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Nowęcin

Nowęcin, gm. Wicko, pow. Lęborski, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 300 m²
60 000 zł
200,00 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
300 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Lęborski
Gmina:
Wicko
Miejscowość:
Nowęcin

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wicko, 01.07.2024 r.Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 roku, poz.1490 z późn. zm.)Wójt Gminy Wicko

ul. Słupska 9, 84-352 Wicko

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż n/w działki położone w obrębie Nowęcin, objęte Księgą Wieczysta Nr SL1L/00000232/8, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren sportu, rekreacji i kultury fizycznejLp

Działka Nr

Powierzchnia w m?

Cena wywoławcza netto w zł

Wadium

Postąpienie


1

529

300 m2

60.000,00

9.000,00zł

Nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej2

530

300 m2

60.000,00

9.000,00zł

Nie mniej niż 1 % ceny wywoławczejDo ceny ustalonej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.Data przeprowadzenia przetargu

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 lipca 2024 r. o godz. 10?? w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku ul. Parkowa 2Lokalizacja nieruchomości

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w miejscowości Nowęcin, przy ulicy Sportowej.Opis nieruchomości

Kształt działek zbliżony do prostokąta, działki niezabudowane. Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej oraz sieci energetycznej w granicy działki drogi gminnej (dz. nr 548/2 obr. Nowęcin, ul. Sportowa).Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowęcin zatwierdzonym Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy Wicko z dn. 08.12.2018 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dn. 16.01.2019 r. poz. 258), przedmiotowa nieruchomość stanowi teren sportu, rekreacji i kultury fizycznej.Mapa z lokalizacją nieruchomościWarunku uczestnictwa w przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29 lipca 2024 r. na konto bankowe w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym Nr 19 9324 0008 0000 3971 2000 0050 w tytule proszę wpisać:

’’Wadium na działkę nr ….. (dane osobowe / dane firmy)”

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Urzędu Gminy w Wicku najpóźniej do dnia 29 lipca 2024 r.

Wadium należy wnieść w pieniądzu.

Do cen osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu na konto z którego zostało wpłacone.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne bądź z podpisem poświadczonym notarialnie,

3) w przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

4) w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

5) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a pozostałym zostaje zwrócone. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości w terenie i warunkami określonymi w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowienie znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba, która została ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów wieczysto księgowych.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. (59) 8 611-182 wew. 126

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy od dn. 01.07.2024 r. do dnia 31.07.2024 r., na stronie internetowej www.bip.wicko.pl oraz w prasie w dn. 01.07.2024 r.Z up. Wójta

Beata Ozimek

Sekretarz GminyKontakt:
Urząd Gminy Wicko
tel: 59 861 11 82
ug@wicko.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200