Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Szczecin -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Szczecin

Szczecin, gm. Szczecin, pow. Szczecin, Zachodniopomorskie
Powierzchnia terenu: 410 m²
150 000 zł
365,85 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
410 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Zachodniopomorskie
Powiat:
Szczecin
Gmina:
Szczecin
Miejscowość:
Szczecin

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 4 lipca 2024 r.

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Chłopskiej, działka 17/4, obręb 4156

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.


Adres
Szczecin,
ulica Chłopska

Numer obrębu
4156

Numer działki
17/4

Numer księgi wieczystej
SZ1S/00266748/9

Powierzchnia w m2
410

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł
150 000,00
(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

Wadium w zł
15 000,00
(piętnaście tysięcy złotych, 00/100)1. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.09.2024 r. O GODZ. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala obrad Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, sala numer 173).

2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

3. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. Cena sprzedaży brutto uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;

2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

6. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

7. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

1) Termin wniesienia wadium upływa dnia 04.09.2024 r.

2) Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

3) W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

4) Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

9. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1) Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nad Rudzianką 2” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LIX/1629/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 06.05.2024 r. poz.2515). Ww. nieruchomość znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem 4MNW, dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca. Obowiązują wszystkie ustalenia ww. planu.

2) Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ulicy Chłopskiej, która zaliczona jest do kategorii dróg powiatowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W celu uzyskania faktycznego dostępu do drogi publicznej należy wybudować zjazd z ul. Chłopskiej, na budowę którego należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administarcyjnej.

3) W granicach działki nr 17/4 z obrębu 4156 znajduje się zewnętrzna instalacja wody opisana jako w32, której własność i stan techniczny nie są znane.

4) Wody opadowe i roztopowe należy zretencjonować na działce inwestycyjnej. W przypadku odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych w sposób ciśnieniowy, przepompownie ścieków wraz z przewodami tłocznymi pozostają w eksploatacji Inwestora. Należy liczyć się z koniecznością ewentualnych nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją/ przebudową sieci wodno - kanalizacyjnej, co może zostać określone dopiero na etapie wniosku o warunki techniczne, po przedstawieniu szczegółowego bilansu wodno - kanalizacyjnego. Koszty wykonania urządzeń wodno - kanalizacyjnych niezbędnych do zamierzeń inwestycyjnych Inwestora określa kosztorysant na podstawie projektu budowalnego.

5) Na działce nr 17/4 z obrębu 4156 znajduje się infrastruktura energetyczna, która stanowi własność Enea Operator Sp. z o. o. - kabel elektroenergetyczny 0,4 kV wyłączony z eksploatacji.

6) Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.

7) Na nieruchomości znajdują się fundamenty po dawnej zabudowie.

8) Gmina Miasto Szczecin nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miasto Szczecin w tym zakresie zostanie wyłączona. Gmina Miasto Szczecin umożliwi dokonanie niezbędnych badań gruntu. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miasto Szczecin, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci.

9) W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

10) Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;

c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;

d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;

e) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

11) Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.plDodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 243a, tel. 91 42 45 783, e-mail: jsarbin@um.szczecin.pl

bip.um.szczecin.pl, szczecin.eu, miastooferuje.szczecin.eu

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.11. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.z up. Prezydenta Miasta Szczecin

Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu NieruchomościamiPrzemysław TaracińskiKontakt:
Urząd Miasta Szczecin - Joanna S.- Sz.
tel: 91 42 45 783
jsarbin@um.szczecin.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200