Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Mikołów -
Śląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Mikołów

Mikołów, gm. Mikołów, pow. Mikołowski, Śląskie
Powierzchnia terenu: 1051 m²
160 000 zł
152,24 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1051 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Mikołowski
Gmina:
Mikołów
Miejscowość:
Mikołów

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
BURMISTRZ MIKOŁOWA

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mikołowie przy ul. Lawendowej, obręb Mikołów, stanowiącą własność Gminy Mikołów, zapisaną w księdze wieczystej KA1M/00059610/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G.795 jako użytek RIVa, RV, karta mapy 8:

L.p. 1.

Nr działki
2680/39

Powierzchnia działki
1051 m2

Cena wywoławcza
160.000,00 zł

Wadium w wysokości
16.000,00 zł

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1 MN/U
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usług


Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu jest płatna nie później niż na 3 dni przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Dział III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

Pierwszy przetarg odbył się 10 stycznia 2024 r.

Drugi przetarg odbył się 19 marca 2024 r.

Trzeci przetarg odbył się 13 czerwca 2024 r.Opis nieruchomości:

Działka nr 2680/39

Nieruchomość składa się z działki gruntu o kształcie proporcjonalnego prostokąta i powierzchni 1051 m2. Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Lawendowej, utwardzonej tłuczniem. Na działce zlokalizowany jest drewniany słup bliźniaczy podtrzymujący linię energetyczną średniego napięcia, która przebiega równolegle do zachodniej granicy działki. Wzdłuż zachodniej granicy działki projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Działka posiada dostęp do linii energetycznej i gazociągu. Działkę porasta kilka pojedynczych drzew. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Podłączenie do sieci uzbrojenia zgodnie z uzgodnieniami gestorów sieci.Nowonabywca nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2680/39 zostanie zobowiązany do ustanowienia bezpłatnej i bezterminowej służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania nieruchomości pasem gruntu o szerokości 4 metrów na całej długości służebności w celu poprowadzenia na niej robót w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, a także jej przyszłej eksploatacji tj. remontów, konserwacji i modernizacji na rzecz właściciela sieci kanalizacyjnej.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr LXI/602/2022 z dnia 25 października 2022 r. działka nr 2680/39 oznaczona jest symbolem:

1MN/U – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usługZe szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Mieniem pokój nr 15.Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2024 r. w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11:

1) przetarg na sprzedaż działki nr 2680/39 o godzinie 10.00Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli, do dnia 7 sierpnia 2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

(w tytule przelewu należy podać numer działki).

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

- osoby prawne – wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,

- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Dodatkowe informacje:

- Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

- Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

- Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

- Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

- Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

- Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

- Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2213 z późn. zm.).

- Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

- Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 344z późn. zm) upłynął w dniu 17.11.2023 r.Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej www.bip.mikolow.eu w Biuletynie

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.


Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32)3248 561 lub 567,

gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu
Kontakt:
Urząd Miasta Mikołów
tel: 32 3248 561
gospdarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200