Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Siemienice -
Łódzkie Zdjęcie nr 1


Zdjęcie działki
identyfikator działki: 100205_2.0026

Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Siemienice

Siemienice, gm. Krzyżanów, pow. Kutnowski, Łódzkie
Powierzchnia terenu: 4100 m²
155 000 zł
37,80 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
4100 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • siedliskowa
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Łódzkie
Powiat:
Kutnowski
Gmina:
Krzyżanów
Miejscowość:
Siemienice

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) oraz § 6 ust. 1, 3 i 4, § 12, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA

zawiadamia, że w dniu 11 września 2024 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 26 - Siemienice, gmina Krzyżanów, powiat kutnowski, województwo łódzkie

Położenie nieruchomości: Siemienice

Numery ewidencyjne działek: 74/1 i 62/4

Jednostka rejestrowa, numer obrębu, oznaczenie użytków:

- działka nr 74/1, obręb: 100205_2.0026 – Siemienice, jednostka ewidencyjna:

gmina Krzyżanów, pow. kutnowski, woj. łódzkie, obręb 26, Id działki 100205_2.0026.74/1, nr jednostki rejestrowej 184, pow. 0,1300 ha, rodzaj użytków: Br-R klasa IIIa

- działka nr 62/4, obręb: 100205_2.0026 – Siemienice, jednostka ewidencyjna:

gmina Krzyżanów, pow. kutnowski, woj. łódzkie, obręb 26, Id działki 100205_2.0026.62/4, nr jednostki rejestrowej 184, pow. 0,2800 ha, rodzaj użytków: R klasa II, W.

Powierzchnia: działka nr 74/1 o pow. 1300 m2, działka nr 62/4 o pow. 2800 m2.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 4100 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 74/1 i 62/4 wynosi 155.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100), zwolnione od podatku VAT.

Wadium w złotych: 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 4 grudnia 2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłat wadium.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 22 stycznia 2024 roku i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłat wadium.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 26 lutego 2024 roku i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłat wadium.

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 22 maja 2024 roku i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłat wadium.Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. Dla powyższej nieruchomości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1K/00027954/9 - w której w dziale I-O wpisano: położenie: województwo łódzkie, powiat kutnowski, gmina Krzyżanów, działki nr: 62/4 i 74/1 identyfikator: działka nr 62/4 100205_2.0026.62/4, działka nr 74/1 100205_2.0026.74/1; obręb ewidencyjny 100205_2.0026, Siemienice; sposób korzystania: działka nr 62/4 - R - grunty orne, działka nr 74/1 - BR – grunty rolne zabudowane. Obszar całej nieruchomości 0,4100 HA.

W dziale II wpisano: własność Gmina Miasto Zgierz.

Dział I-SP, III i IV wpisów brak.

Opis nieruchomości, przeznaczenie oraz sposób jej zagospodarowania:

Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 74/1 posiada kształt zbliżony do prostokąta. Działka posiada około 53 metrów długości (w linii północ - południe) i średnio około 25 metrów szerokości (w linii wschód – zachód). Wzdłuż południowej granicy działki przebiega sieć energii elektrycznej oraz w części sieć teleinformatyczna. Działka posiada ogrodzenie części siedliskowej z przęseł stalowych, przymocowanych do stalowych słupków, osadzonych w betonowym cokole. Brama i furtka z kształtowników stalowych. Łączna długość ogrodzenia wynosi 51 m. Bezpośredni dostęp do ww. działki odbywa się od strony południowej z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 74/1 posiada wydzielony i urządzony wjazd z tej drogi.

W ulicy biegnącej wzdłuż południowej granicy działki oznaczonej numerem 74/1 przebiega sieć energii elektrycznej, sieć wodociągowa i sieć teleinformatyczna. Media są wprowadzone na teren ww. działki. Ponadto na terenie przedmiotowej działki znajduje się szambo i studnia kopana z kręgów. Na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 74/1 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą.Budynek mieszkalny jednorodzinny:

Budynek posadowiony jest we frontowej części działki. Budynek jest obiektem parterowym ze strychem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym.

Do budynku dobudowany jest ganek. Budynek o powierzchni zabudowy 105 m2 wykonany został w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, ze stropem międzypiętrowym żelbetowym monolitycznym i dachem w konstrukcji drewnianej, krytym eternitem. Stropodach nad gankiem kryty papą. Budynek w złym stanie technicznym.

W budynku konieczne jest przeprowadzenie generalnych prac remontowo -modernizacyjnych o znacznym zakresie.

Poza powyższym budynkiem mieszkalnym na terenie działki numer 74/1 znajdują się następujące zabudowania gospodarcze:Budynek inwentarsko - gospodarczy:

Budynek inwentarsko - gospodarczy jest obiektem parterowym z poddaszem użytkowym pełniącym funkcję magazynową. Budynek o powierzchni zabudowy

95 m2 wykonany został w konstrukcji tradycyjnej, murowanej ze stropem żelbetowym monolitycznym i dachem w konstrukcji drewnianej, krytym eternitem. Stan techniczny budynku słaby. Budynek wymaga przeprowadzenia generalnych prac remontowo -modernizacyjnych o znacznym zakresie.Budynek spichlerza:

Budynek spichlerza jest obiektem parterowym z wysokim podpiwniczeniem wykonanym w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, o powierzchni zabudowy 31 m2 z dachem jednospadowym w konstrukcji drewnianej, krytym eternitem.

Stan techniczny budynku słaby. Budynek wymaga przeprowadzenia generalnych prac remontowo - modernizacyjnych o znacznym zakresie.

Budynek stodoły:

Budynek stodoły z przybudówką. Budynek jest obiektem parterowym, wykonanym w konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 100 m2, z dachem w części dwuspadowym, a w części jednospadowym w konstrukcji drewnianej, krytym papą. Budynek przekracza granice ewidencyjne działki i częściowo znajduje się na działce sąsiedniej oznaczonej numerem 74/2. Stan techniczny budynku słaby. Budynek wymaga przeprowadzenia generalnych prac remontowo - modernizacyjnych o znacznym zakresie bądź wyburzeń.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 62/4 nie jest zabudowana. Działka posiada kształt zbliżony do regularnego prostokąta. Działka posiada około 90 m długości (w linii północ – południe) i średnio około 31 m szerokości (w linii wschód -zachód). Przy północnej granicy działki przebiega napowietrzna sieć energii elektrycznej. Ww. działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 62/4 odbywa się poprzez działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 74/1. Działka oznaczona numerem 62/4 nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

Opis budynków i dane liczbowe pochodzą z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego dla sprzedawanej nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 74/1 i 62/4 położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr IX/53/03 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów.

Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest w następującej jednostce planistycznej:

działka nr 74/1 obręb Siemienice – 4.MZ.36 tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (siedliskowej), działka nr 62/4 obręb Siemienice – w części południowej na powierzchni około 1500 m2 teren oznaczony symbolem 4.MZ.36 tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (siedliskowej) zaś na pozostałej części obowiązuje jednostka oznaczona symbolem 4.RP.40 stanowiąca tereny upraw polowych.Warunki przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr 74878300040017230320000108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 05 września 2024 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa notarialne, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa notarialne. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego - z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu lub stosownym pełnomocnictwem notarialnym, bądź przedłożenie notarialnego ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości można uzyskać we właściwym miejscowo urzędzie.

3. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana.

4. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedaż nieruchomości, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), objęta jest zwolnieniem od opodatkowania podatkiem VAT.

5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca nieruchomości, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

7. Podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

8. Protokół z przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich wpisów, opłat sądowych.

9. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości do zamierzonej formy użytkowania, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca.

11. Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane, a także za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla sprzedawanej nieruchomości.

12. Nabywca nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

13. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości oraz dbania o stan sanitarny nieruchomości, jak i jej otoczenia.

14. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 1.

15. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informacja o wyniku przetargu, zawierająca m.in. imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP pod adresem bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza na okres co najmniej 7 dni.

16. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

17. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic.

18. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

19. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 3, tel. 42/714 31 83.

20. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach przetargu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

21. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie wyłonienia nabywcy nieruchomości jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II nr 16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierza wskazany powyżej.

2. Będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, stan cywilny.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu:

a) przeprowadzenia postępowania przetargowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO).

b) podpisania, wykonania i rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO).

4. W każdej chwili oferentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3. Przestaniemy przetwarzać dane oferenta w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności oferenta lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia skargi w związku z ich przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe oferenta będą przechowywane przez okres:

a) dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia postępowania przetargowego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z ww. procedury i zawartej notarialnej umowy sprzedaży;

b) dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia przetargu, jeżeli nie dojdzie do wyłonienia oferenta jako nabywcy nieruchomości i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, dane osobowe związane z uczestnictwem w przetargu zostaną niezwłocznie usunięte.

7. Dane osobowe oferenta mogą być przekazywane notariuszowi w celu wykonania czynności notarialnych lub w razie gdyby okazało się to konieczne zewnętrznym kancelariom prawnym. Poza tym dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy nakazuje tego przepis prawa.

8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe oferentów nie są profilowane.

22. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie pod adresem www.bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów) oraz w dzienniku „monitorurzędowy.pl” na stronie internetowej pod adresem www.monitorurzedowy.pl.Z UP. PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

Bohdan Bączak

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Kontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: (42) 714 -31-83
e-urzad@umz.zgierz.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200