Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Przetarg - Klenica -
Lubuskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Przetarg - Klenica

Klenica, gm. Bojadła, pow. Zielonogórski, Lubuskie
Powierzchnia terenu: 1533 m²
80 000 zł
52,19 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1533 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Lubuskie
Powiat:
Zielonogórski
Gmina:
Bojadła
Miejscowość:
Klenica

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Załącznik do zarządzenia Nr 0050.43.2024

WÓJTA GMINY BOJADŁA

z dnia 28 czerwca 2024 r.OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213)

Wójt Gminy Bojadła ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojadła, położonych w obrębie geodezyjnym Klenica, gmina Bojadła, woj. Lubuskie:


POZ. 1

Działka nr geod. 521/6 obręb Klenica, gmina Bojadła

powierzchnia nieruchomości: 0,1533 ha

Księga wieczysta nrZG2S/00021712/3

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci elektrycznej i kanalizacyjnej. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Przeznaczenie Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej we wsi Klenica, gmina Bojadła zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bojadła nr XVIII/76/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. działka nr 521/6 ma przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowią grunty orne (RVI ) o pow. 0,1533 ha.

Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony

Cena nieruchomości: 80.000,00 zł (cena zawiera 23% VAT)

wadium: 4.000,00 zł (5% kwoty)

termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 2024 r. o godz. 09.00 w sali USC Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.POZ. 2

Działka nr geod. 521/10 obręb Klenica, gmina Bojadła

powierzchnia nieruchomości: 0,1391 ha

Księga wieczysta nrZG2S/00021712/3

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, nieuzbrojona. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci elektrycznej i kanalizacyjnej. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Przeznaczenie Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej we wsi Klenica, gmina Bojadła zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bojadła nr XVIII/76/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. działka nr 521/10 ma przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowią grunty orne ( RV ) o pow. 0,1391 ha.

Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony

Cena nieruchomości: 74.000,00 zł (cena zawiera 23% VAT)

wadium: 3.700,00 zł (5% kwoty)

termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 14 maja 2024 r., w terminie od 15 maja 2024 do 26 czerwca 2024 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)- wniosków nie złożono.Warunki udziału w przetargu:

1. W przetargu na powyższe nieruchomości należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość w terminie do dnia 30 lipca 2024 r. na konto Urzędu Gminy w Bojadłach Nr 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003 Bank Spółdzielczy w Nowej Soli. W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu (wadium dot. przetargu na dz. 521/6 lub 521/10 w Klenicy). W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 30 lipca 2024 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:

a) w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

c) w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

d) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

e) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

3. Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.Wójt Gminy Bojadła może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy Bojadła, na stronie internetowej www.bojadla.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz w prasie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Bojadła lub pod nr tel. 68 329 76 11, e-mail: nieruchomosci@bojadla.pl.Bojadła, dn. 28 czerwca 2024 r.Wójt Gminy Bojadła

/-/ Krzysztof Gola

Kontakt:
Urząd Gminy Bojadła
tel: 68 329 76 11
nieruchomosci@bojadla.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200