Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Leśna -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Leśna

Leśna, gm. Leśna, pow. Lubański, Dolnośląskie
Powierzchnia terenu: 29336 m²
3 390 000 zł
115,56 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
29336 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Dolnośląskie
Powiat:
Lubański
Gmina:
Leśna
Miejscowość:
Leśna

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
ZARZĄDZENIE NR 149/2024

BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia 02.07.2024 r.

w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu zabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 29 336,00 m2 położonych w obrębie wsi Grabiszyce Średnie i miasta Leśna.Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami), art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 2213), zarządzam, co następuje:§ 1

Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Sebastian Fronc

2. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz

3. Członek Komisji - Aleksandra Giedrys§ 3

Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Leśnej

Szymon Surmacz

/podpisano elektronicznie/

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej

Nr 149/2024 z dnia 02.07.2024 r.BURMISTRZ LEŚNEJ

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pałacu, położonej w Grabiszycach Średnich w granicach działki nr 276 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej określonej granicami działek nr 793/35, 793/52, 793/49, 793/33, 793/39 położonej w obrębie miasta Leśna1) Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 276, o powierzchni 14.000,00 m2, położona w Grabiszycach Średnich, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, zabudowana budynkiem pałacu (byłej szkoły podstawowej), dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/00032694/4.

2) Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 793/35, 793/52, 793/49, 793/33 i 793/39 o łącznej powierzchni 15.336,00 m2, położona w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/00011076/3.1. Stan prawny

1) Właścicielem działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 276, AM – 2, Ob. 0004 – Grabiszyce Średnie,o powierzchni 14.000,00 m2 w udziale 100,00 % jest Gmina Leśna. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1L/00032694/4 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Stan prawny zgodny z rzeczywistością i posiadanymi dokumentami.

2) Właścicielem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 793/35, 793/52, 793/49, 793/33 i 793/39, AM-1, obręb 0001-Leśna, o łącznej powierzchni 15.336,00 m2 jest Skarb Państwa. Gmina Leśna jest użytkownikiem wieczystym do dnia 05 grudnia 2089 r. i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 22 grudnia 2015 r. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr JG1L/00011076/3 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV w/w księgi wolne od wpisów. Stan prawny zgodny z rzeczywistością i posiadanymi dokumentami.2. Przeznaczenie nieruchomości

1) Działka nr 276 obręb Grabiszyce Średnie:

U/1 – teren usług oraz w części oraz ZP - tereny zieleni parkowej

- Działka znajduje się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej.

- Działka znajduje się w strefie ,,A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

- Działka znajduje się w strefie historycznych układów ruralistycznych.

- Założenia parkowo-pałacowe.

- Obiekty wpisane do rejestru zabytków: Pałac – pod nr 105/955/J decyzją z dnia 27.12.1990 r., Park – pod nr 106/885/J decyzją z dnia 04.02.1987 r.

Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/255/2021 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29 czerwca 2021 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 3453 z 13 lipca 2021 r.2) Działki nr 793/35, 793/52, 793/49, 793/33 i 793/39 obręb Leśna

U,AG,M/1 – wielofunkcyjne tereny usługowe, aktywności gospodarczej i mieszkaniowe
z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego

? Działka znajduje się w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej.

? Działka znajduje się w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej.

? Działka znajduje się w strefie ochrony historycznych układów urbanistycznych.

? Przez teren działki przebiegają obowiązujące linie zabudowy.

? Obszar wpisany do ewidencji zabytków.

? Punkty formalnie ważne.

Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/303/2018 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 27 kwietnia 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2493 z 10 maja 2018 r.

3. Opis

1) Zabudowana kompleksem pałacowo-parkowym nieruchomość, obejmująca działkę nr 276 o powierzchni gruntu 1,40 ha, obręb Grabiszyce Średnie, stanowi własność Gminy Leśna, powiat lubański, woj. dolnośląskie.

Budowla w zabudowie wolnostojącej, dwu i trzykondygnacyjna na planie prostokąta, otoczona XIX-wiecznym parkiem, porośniętym drzewami liściastymi, jak dęby, lipy, jesiony, klony itp., poprzeplatane drzewami iglastymi, np. jodły, świerki. Park wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 106/885/J z dnia 04.02.1987 r. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 105/955/J decyzją z dnia 27.12.1990 r.

Pierwsza kondygnacja stanowi częściowo piwnicę, a częściowo podziemie, z pomieszczeniami użytkowymi, a trzecia kondygnacja stanowi częściowo poddasze użytkowe (prawe skrzydło) z wysoką wieżą umieszczoną w centralnej części budynku z wejściem, nad którym umieszczono herb. Do budowli prowadzi ciekawy podjazd kojarzący się z przerzuconym nad fosą mostkiem. Pałac wybudowano około 1760 roku. Zbudowany w stylu baroku i klasycyzmu z eklektycznymi elementami (kompozycja łącząca elementy z różnych stylów, epok i kierunków artystycznych). Zbudowali go von Üchritz’owie, do których należała ta część Grabiszyc. W drugiej połowie XIX wieku majątek należał już do Paula Rüdigera, lecz właściciel w nim rzadko przebywał. Na miejscu mieszkał jego pełnomocnik Hoffmann. W tym czasie pałac został dwukrotnie przebudowany. Gruntowną przebudowę przeszedł w 1870 roku, kiedy to uzyskał obecną formę.

Od 1948 roku w pałacu mieściła się Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy, którą zlikwidowano w 2017 roku z powodu zbyt małej ilości uczniów. Budynek pałacu jest położony w południowo-zachodniej części kompleksu, na skarpie, poniżej terenu, który zabezpieczony jest murem oporowym z barierami. Do budynku prowadzi droga utwardzona kostką betonową, w kształcie półkola. Teren ok 35 m między drogą publiczną a drogą wewnętrzną stanowi obniżoną skarpę z ławkami parkowymi (mały ,,amfiteatr”). Teren ogrodzony – ogrodzenie z siatki w rakach metalowych.

Pałac posiada instalacje po zlikwidowanej szkole podstawowej.Instalacja elektryczna – czynna.Instalacja wodno-kanalizacyjna – konieczne podpięcie wody i wykonanie zbiornika na nieczystości lub przydomowej oczyszczalni. W poziomie piwnicy znajduje się pomieszczenie o pow. 12,27 m2, w którym znajduje się hydrofor zaopatrujący i rozprowadzający wodę zarówno w budynku Pałacu Grabiszyce Średnie, ale również w budynku sąsiednim Grabiszyce Średnie 14 położone w granicach działki nr 277/6.Instalacja centralnego ogrzewania. w kotłowni wybudowanej w piwnicy, opalanej paliwem stałym brakuje pieca – konieczność zainstalowania nowego źródła ciepła, w budynku są grzejniki różnego typu (żeberkowe, żeliwne i blaszane oraz rurowe).W obrębie działki nr 276 znajduje się gminny plac zabaw, który zostanie przeniesiony w obręb innej nieruchomości.Dane techniczne:

Powierzchnia działki – 14.000,00 m2,
Powierzchnia budynku netto – 1.612,42 m2,
w tym: – pow. użytkowa – 1.149,45 m2,
w tym: - przyziemie – 178,27 m2,
– parter – 527,61 m2,
– druga kondygnacja – – 443,57 m2,
– pow. piwnic – 302,57 m2,
– pow. strychu – 160,40 m2.

Stan techniczny - zadowalający:

Ściany piwnic i nadziemia murowane z cegły ceramicznej, ściany wewnętrzne, kominy murowane z cegły pełnej, nad piwnicami częściowo stalowo-ceramiczne odcinkowe, w postaci sklepień łukowych i krzyżowych i stropy drewniane belkowe, wyżej stropy drewniane, belkowe, schody wieży żelbetowe, schody na pierwsze piętro drewniane zbiegowe, z balustradami i poręczami drewnianymi, na strych schody drewniane jednobiegowe, dach w wielu płaszczyznach i różnych spadkach, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką karpiówką oraz papą (płaskie części dachu), obróbki z blachy. Posadzki betonowe, z płytek terakotowych i ceramicznych oraz wykładzin PCV oraz paneli podłogowych, tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, w sanitariatach oblicowane płytkami ceramicznymi, malowane, częściowo z lamperiami olejnymi w korytarzach, tynki zewnętrzne cementowo- wapienne zwykłe, z ozdobami architektonicznymi (blanki, bonie, gzymsy ozdobne), okna o różnej wielkości i kształcie drewniane stare, w części wymienione na nowe, drzwi płycinowe, typu ciężkiego oraz w części płytowe. Zawilgocone ściany piwnic, częściowo parteru i I piętra, w pomieszczeniach I piętra lewego skrzydła ściana zagrzybiona i załamany strop, sufity i tynki sufitowe w części pomieszczeń odpadające, tynki wymagają naprawy, więźba dachowa miejscowo porażona przez owady, zacieki po nieszczelnym pokryciu dachu – po naprawie, stolarka okienna zbutwiała kwalifikuje się do wymiany, drzwi płycinowe wymagają konserwacji, a płytowe do wymiany, instalacja c.o. do wymiany, instalacja wodna wymaga przeglądu, tynki zewnętrzne z dużymi ubytkami.2) Nieruchomość określona granicami działki nr 793/35 o pow. 2.719,00 m2, zabudowana jest budynkiem w zabudowie zwartej z halą produkcyjną, 3- kondygnacyjny, częściowo podpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjnej udoskonalonej ok. 1936 r. Granice działki biegną po obrysie budynków, jedynie w południowo-zachodniej części do budynku przylega półokrągły pas zieleni, ogrodzony siatką w ramkach metalowych. Przed budynkiem jest duży plac utwardzony, natomiast od strony zachodniej przebiega droga gminna utwardzona.

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej, nieco oddalona od centrum miasta, bezpośrednio przy ul. Elizy Orzeszkowej i drodze lokalnej asfaltowej. Dojazd do nieruchomości drogami wewnętrznymi prowadzącymi między istniejącymi budynkami, biegnącymi od drogi dojazdowej gminnej.

Nieruchomość położona na południowy- zachód od centrum miasta, w odległości ok. 400,00 m, na terenie kompleksu produkcyjnego, w bezpośrednim otoczeniu zabudowań fabrycznych, usługowych, ulicy Elizy Orzeszkowej, zabudowy mieszkaniowej, terenów zieleni urządzonej - place zabaw oraz budynków gospodarczych i garaży.

Lokalizacja dobra:

? Blisko centrum miasta (w odległości ok. 400 m),

? Dojazd z drogi publicznej,

? Nieruchomość położona w otoczeniu zabudowy fabrycznej, usługowej i mieszkaniowej,

? Działka jest w zasięgu wszystkich sieci.

Dane techniczne:

Pow. zabudowy - 1.520,00 m2,

Pow. netto - 4.566,80 m2,

Pow. użytkowa - 3.928,20 m2, w tym:

- piwnice (wys. 2,37 m) - 638,60 m2,

- parter (wys. 3,46 m) - 1.309,70 m2,

- I piętro (wys. 3,44 m) - 1.312,70 m2,

- II piętro (wys. 3,60 – 3,72 m) - 1.30580 m2.

Na powierzchnię użytkową składają się:

? Wiatrołap, korytarze i klatki schodowe ? 684,40 m2,

? Stróżówka ? 9,40 m2,

? Sanitariaty, pomieszczenia socjalne i szatnie ? 304,30 m2,

? Pomieszczenia biurowe ? 1.729,50 m2,

? Pomieszczenia magazynowe i hale ? 1.200,60 m2.

Stan techniczny budynku – mierny:

Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, oparte na ścianach i rzędach słupów, schody żelbetowe (3 klatki schodowe), stropodach płaski, dwuspadowy, żelbetowy, przykryty papą. Okna drewniane pojedyncze i podwójne, w piwnicy metalowe, na parterze okratowane, drzwi drewniane płycinowe i płytowe, tynki cementowo-wapienne gładkie, malowane farbami klejowymi, częściowo oblicowane płytkami, na I piętrze sufity ze sztukateriami, na I piętrze ściany obłożone boazerią z wbudowanymi szafami. Posadzki betonowe, lastrykowe, częściowo z płytek gresowych, część korytarzy, sekretariat z wykładzin dywanowych. Elementy konstrukcyjne nie wykazują odkształceń i zarysowań, natomiast elementy wykończeniowe wymagają remontu (ściany piwnic bardzo zawilgocone, pilnego remontu wymaga pokrycie dachowe i obróbki blacharskie w szczególności od strony hali przemysłowej, wymiany większości tynków na ścianach i sufitach, zalanych i zawilgoconych od nieszczelnego dachu), stolarka okienna nadmiernie zużyta, kwalifikuje się do wymiany, istniejące posadzki wymagają remontu boazeria w pomieszczeniach biurowych zniszczona, płytki ceramiczne na klatce schodowej i w części korytarzy zniszczone.

Wyposażenie budynku: instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna i winda towarowa. Instalacje wewnętrzne w całości zdewastowane.3) Nieruchomość określona granicami działki nr 793/52 o pow. 5.994,00 m2, zabudowana jest budynkami produkcyjno – magazynowymi, w zabudowie zwartej. Budynki jednokondygnacyjne, z kanałami podziemnymi, wzniesione w technologii mieszanej – tradycyjnej i szkieletowej (metalowej i żelbetowej). Granice działki biegną po obrysie budynków jedynie w północno - zachodniej części działki znajduje się plac magazynowy, utwardzony o nawierzchni z tłucznia, obsadzony zielenią ochronną. Od strony północno – zachodniej budynek przylega do chodnika ulicy Elizy Orzeszkowej a od strony południowo – wschodniej graniczy z placem magazynowym działki nr 793/49.

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej, nieco oddalona od centrum miasta, w otoczeniu zabudowań fabrycznych, bezpośrednio przy ulicy Elizy Orzeszkowej, jednak z dojazdem drogą wewnętrzną. Nieruchomość położona na południowy- zachód od centrum miasta, w odległości ok. 260,00 m, na terenie kompleksu produkcyjnego, w bezpośrednim otoczeniu zabudowań fabrycznych, usługowych i mieszkaniowych.

Dane techniczne:

Pow. użytkowa - 5.547,70 m2, w tym

pow. parteru - 5.418,50 m2,

pow. poddasza - 129,20 m2.

Stan techniczny – słaby:

Budynki wzniesione w technologii mieszanej: tradycyjno – przemysłowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej, stropy nad częścią stalowo – ceramiczne typu Kleina, dachy z wiązów z profili metalowych, w części konstrukcja nośna szkieletowa żelbetowa (słupy ramy i podciągi żelbetowe) oraz drewniana, a hala przy budynku administracyjno – produkcyjnym z dachem szedowym (pilastym) o konstrukcji żelbetowej. Dachy ze świetlikami dachowymi w ramach metalowych, pokryte blach trapezową i częściowo papą. Okna metalowe i drewniane pojedyncze, wrota drewniane i metalowe, drzwi drewniane, płycinowe i metalowe, posadzki betonowe i częściowo z płytek ceramicznych tynki wewnętrzne i częściowo zewnętrzne cementowo – wapienne, w części elewacji z cegły licowanej. Elementy konstrukcyjne nie wykazują odkształceń, za wyjątkiem ubytków w ścianach z cegły, natomiast elementy wykończeniowe wymagają gruntownego (ściany z cegły z ubytkami i bardzo zawilgocone), konstrukcja dachu drewniana, załamana, do wymiany i uzupełnienia tynki na ścianach i sufitach, zalanych, zawilgoconych i zagrzybionych, stolarka okienna metalowa nadmiernie zużyta, kwalifikująca się do wymiany, istniejące posadzki wymagają remontu (z dużymi ubytkami).

Wyposażenie: instalacje w całości zdewastowane.4) Nieruchomość określona granicami działki nr 793/49 o pow. 2.588,00 m2, zabudowana jest budynkami niemieszkalnymi wzniesionymi w 1898 r. – budynkiem kotłowni i pompowni-budynek parterowy częściowo podpiwniczony, budynkiem stacji SO-1 – 1 kondygnacyjny z kanałami podziemnymi, budynkiem warsztatu – jednokondygnacyjny w całości podpiwniczony i hali. Granice działki od strony północnej, częściowo zachodniej i wschodniej biegną po obrysie budynków, jedynie w południowej części znajduje się plac magazynowy, utwardzony, o nawierzchni z tłucznia.

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej, nieco oddalona od centrum miasta, w otoczeniu zabudowań fabrycznych, bezpośrednio przy ulicy Elizy Orzeszkowej, z dojazdem drogami wewnętrznymi, biegnącymi pomiędzy budynkami przemysłowymi, na odcinku ok. 15 m do drogi lokalnej. Nieruchomość położona na południowy- zachód od centrum miasta, w odległości ok. 300,00 m, na terenie kompleksu produkcyjnego, w bezpośrednim otoczeniu zabudowań fabrycznych i usługowych.

Dane techniczne:

Pow. netto - 1.586,30 m2, w tym

pow. użytkowa - 1.184,30 m2,

pow. piwnic - 402,00 m2.

Budynek SO-1 – pow. netto i użytkowa - 208,40 m2,

Budynek warsztatu – pow. netto - 470,00 m2, w tym

pow. użytkowa - 240,70 m2,

pow. piwnic - 229,30 m2.

Stan techniczny – słaby:

Ściany murowane z cegły ceramicznej, stropy nad piwnicami stalowo – ceramiczne odcinkowe i częściowo żelbetowe, stropodachy płaskie, jednospadowe o konstrukcji drewnianej oraz żelbetowe na podciągach żelbetowych, schody do piwnicy ceglane i betonowe, w hali pomp metalowe. Okna metalowe, wrota drewniane, drzwi drewniane i metalowe, posadzki betonowe i częściowo z płytek klinkierowych, tynki cementowo-wapienne tylko w części pomieszczeń. Elementy konstrukcyjne nie wykazują odkształceń za wyjątkiem ubytków w ścianach piwnicznych i zarysowań, natomiast elementy wykończeniowe wymagają gruntownego remontu. Ściany piwnic z ubytkami i zawilgocone, konstrukcje dachów drewniane wraz z pokryciem do wymiany,, tynki na ścianach i sufitach zalane i zawilgocone od nieszczelnego dachu, stolarka okienna metalowa nadmiernie zużyta, kwalifikująca się do wymiany, istniejące posadzki wymagają remontu.

Wyposażanie: instalacje w całości zdewastowane.5) Nieruchomość określona granicami działki nr 793/33 o pow. 1.884,00 m2 zabudowana jest budynkami niemieszkalnymi: budynkiem produkcyjnym i magazynu, w zabudowie zwartej, 2 i 3 kondygnacyjne,częściowo podpiwniczone wykonane w technologi mieszanej – tradycyjnej i szkieletowej żelbetowej ok. 1910 r. i 1971 r.

Granice działki biegną po obrysie budynków. Przy budynku głównym znajduje się podjazd do budynku, rampa załadunkowa, rura wentylacyjna z podestem. Teren przed budynkiem stanowi zieleń niską, a za budynkiem magazynowym zieleń nieurządzoną, zakrzewioną i zadrzewioną.

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej, nieco oddalona od centrum miasta, w otoczeniu zabudowań fabrycznych, oddalona od ulicy Elizy Orzeszkowej, z dojazdem drogami wewnętrznymi, biegnącymi pomiędzy budynkami przemysłowymi, na odcinku ok. 130 m do drogi lokalnej. Nieruchomość położona na południowy- zachód od centrum miasta, w odległości ok. 290,00 m, na terenie kompleksu produkcyjnego, w bezpośrednim otoczeniu zabudowań fabrycznych, usługowych i zieleni nieurządzonej.

Dane techniczne:

Pow. użytkowa - 3.809,80 m2, w tym

hala produkcyjna - 2.600,00 m2,

hala magazynowa - 1.209,80 m2.

Stan techniczny – mierny:

Elementy konstrukcyjne słupy, podciągi żelbetowe, ściany nadziemia murowane z cegły silikatowej i ceramicznej, stropy żelbetowe, oparte na ścianach i słupach żelbetowych, schody żelbetowe, w hali produkcyjnej dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, w hali magazynowej stropodach jednospadowy, żelbetowy,kryty papą. Okna metalowe pojedyncze, drzwi drewniane płycinowe, płytowe i metalowe, tynki cementowo-wapienne gładkie, malowane farbami klejowymi i częściowo olejnymi, częściowo oblicowane płytkami, posadzki betonowe, lastrykowe i częściowo z płytek betonowych. Elementy konstrukcyjne nie wykazują odkształceń i zarysowań, natomiast elementy wykończeniowe wymagają remontu - ściany piwnic i częściowo wyższych kondygnacji zawilgocone (budynki częściowo wbudowane w skarpy), konstrukcja dachu hali produkcyjnej wymaga pilnego remontu (częściowo załamana, elementy drewniane porażone przez owady i grzyby domowe) oraz do remontu pokrycie papowe hali magazynowej, do wymiany część tynków na ścianach i sufitach, zalanych i zawilgoconych od nieszczelnego dachu, stolarka okienna metalowa nadmiernie zużyta, kwalifikująca się do wymiany, istniejące posadzki wymagają remontu.

Wyposażanie: instalacje w całości zdewastowane.6) Nieruchomość określona granicami działki nr 793/39 o pow. 2.151,00 m2 zabudowana jest budynkiem filtrowani wody, w zabudowie wolnostojącej, 1 kondygnacyjny, ze zbiornikiem podziemnym i przylegającym zbiornikiem żelbetowym zagłębionym w ziemi, odkrytym, wykonanym w technologi tradycyjnej ok. 1905 r.

Działka jest w kształcie nieregularnego wieloboku położona w terenie z zróżnicowanych rzędach wysokości terenu, na wzniesieniu w stosunku do terenów położonych od zachodu oraz terenie pochyłym,, opadającym w kierunku południowym. Przy granicy zachodniej posadowiony jest budynek filtrowi ze zbiornikiem żelbetowym, pozostały teren porośnięty roślinnością trawiastą, zachwaszczony i zadrzewiony. Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna i posadowione są dwa słupy. Na terenie działki znajdują się studzienki z kręgów betonowych, niezabezpieczone pokrywami.

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej, nieco oddalona od centrum miasta, w otoczeniu zabudowań fabrycznych i terenów zadrzewionych, oddalona od ulicy Elizy Orzeszkowej, bez drogi dojazdowej. Nieruchomość położona na południowy- wschód od centrum miasta, w odległości ok. 3100,00 m, na terenie kompleksu produkcyjnego, na jej krańcach w bezpośrednim otoczeniu zabudowań fabrycznych, usługowych i zieleni nieurządzonej.

Dane techniczne:

Pow. użytkowa - 188,00 m2.

Stan techniczny – mierny:

Fundamenty i ściany fundamentowe żelbetowe, ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej, dach dwuspadowy, dwupołaciowy, kryty papą. Brak stolarki okiennej i drzwiowej,tynki cementowo-wapienne gładkie, posadzki betonowe. Elementy konstrukcyjne nie wykazują odkształceń, natomiast elementy wykończeniowe wymaga remontu, ściany zawilgocone, pokrycie dachowe wymaga wymiany, brak stolarki okiennej i drzwiowej.

Wyposażenie budynku: instalacje w całości zdewastowane.

Wyposażenie zewnętrzne: zbiornik żelbetowy zagłębiony w ziemi, o pow. zab. 147,00 m2 i objętości ok. 1.150,00 m3.4. Cena wywoławcza kompleksu nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.390.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy, 00/100), w tym za:

1) działkę nr 276 obręb Grabiszyce Średnie - 1.343.118,00 zł, w tym:

• za zabudowania - 1.154.409,92 zł,

• za grunt - 188.708,08 zł,

2) działkę nr 793/35 obręb Leśna - 511.890,00 zł, w tym:

• za zabudowania - 412.327,40 zł,

• za użytkowanie wieczyste gruntu - 99.562,60 zł,

3) działkę nr 793/52 obręb Leśna - 815.973,00 zł, w tym:

• za zabudowania - 626.748,86 zł,

• za użytkowanie wieczyste gruntu - 189.224,14 zł,

4) działkę nr 793/49 obręb Leśna - 147.465,00 zł, w tym:

• za zabudowania - 60.578,62 zł,

• za użytkowanie wieczyste gruntu - 86.886,38 zł,

5) działkę nr 793/33 obręb Leśna - 502.737,00 zł, w tym:

• za zabudowania - 437.682,83 zł,

• za użytkowanie wieczyste gruntu - 65.054,17 zł,

6) działkę nr 793/39 obręb Leśna - 68.817,00 zł, w tym:

• za zabudowania - 37.780,53 zł,

• za użytkowanie wieczyste gruntu - 31.036,47 zł.Począwszy od roku 2025 ,,Nabywca” będzie zobowiązany do płacenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa, Starostwo Powiatowe w Lubaniu za nieruchomość określoną granicami działki nr 793/35, 793/52, 793/49, 793/33 i 793/39 obręb Leśna.I przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2024 r. o godz. 09.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 339.000,00 zł w terminie do dnia 27 sierpnia 2024 r na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej- ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: 69 8392 0004 4200 1368 3000 0010.Wadium należy wnieść w pieniądzu

UWAGA: Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (33.900,00 zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako ,,Nabywca” nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub
w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

,,Nabywca” nabywa nieruchomości w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłączenie na koszt ,,Nabywcy”. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy- Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa ,,Nabywca” nieruchomości.

Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:

? dowodu wpłaty wadium;

? dokumentów stwierdzających tożsamość.Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Dodatkowych informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska położony w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b, tel.: 506 977 813 lub 453053724 wew. 32.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: https://bip.umlesna.nv.pl/m,996,przetargi-2024.html.Burmistrz Leśnej

Szymon Surmacz

/podpisano elektronicznie/Sprawę prowadzi:
Aleksandra Giedrys
tel:453053724 wew. 32
e mail:a.giedrys@lesna.plKontakt:
Urząd Miasta Leśna
tel: 506 977 813
a.giedrys@lesna.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200