Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Dąbrowa Górnicza -
Śląskie Zdjęcie nr 1
 - Dąbrowa Górnicza -
Śląskie Zdjęcie nr 2Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza, gm. Dąbrowa Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza, Śląskie
Powierzchnia terenu: 871 m²
518 320 zł
595,09 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
871 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Dąbrowa Górnicza
Gmina:
Dąbrowa Górnicza
Miejscowość:
Dąbrowa Górnicza

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczejogłasza, że w dniu 19.09.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędzie się niżej wymieniony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza:* godz. 11:00 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Majakowskiego 23, ozn. nr geod. 4492/2 o pow. 871 m2 (obręb Dąbrowa Górnicza I), dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00000530/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 518.320,00 zł

w tym: cena gruntu 470.850,00 zł

cena budynku 47.470,00 zł

Wadium: 103.664,00 zł

Sprzedaż nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361.).

W przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług stawki zostaną dostosowane do obowiązujących w dacie sprzedaży nieruchomości.Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:

- budynkiem mieszkalnym – jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem nieużytkowanym, wybudowanym w latach 20-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, murowanym z cegły, o pow. użytkowej 79,02 m2. Dach trzyspadowy, kryty papą. Elewacja nieotynkowana, nieocieplona. Stolarka okienna z PVC, drzwi wejściowe płytowe, drewniane. Tynki wewnątrz budynku tradycyjne, podłogi kryte wykładzinami, płytkami ceramicznymi.

Stan techniczny budynku zły – wymagający kapitalnego remontu.Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie sporządzone przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.Nieruchomość częściowo ogrodzona, o kształcie regularnym kwadratu, porośnięta nieuporządkowaną zielenią niską i pojedynczymi drzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość uzbrojona i posiadająca dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej. Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzenia prac remontowych. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Według klasyfikacji użytków zawartej w ewidencji gruntów i budynków działka stanowi tereny mieszkaniowe (B).

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do obejrzenia budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych pod numerem tel. 32 260 86 52 lub 32 260 86 40.Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z II edycją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/374/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.01.2008 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/706/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.11.2017 r. oraz zmienionego Uchwałą Nr LIX/1018/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 06.09.2023 r., nieruchomość znajduje się na obszarze ozn. symbolem: B4MW2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. II edycji „Studium …”, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dg.pl (zakładka: Spisy podmiotowe ? Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach ? Studium uwarunkowań).Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie określonej w niniejszym ogłoszeniu kwoty w a d i u m w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049 w VeloBank S.A. (ze wskazaniem oznaczenia nieruchomości oraz uczestnika przetargu – w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty), w terminie do dnia 11.09.2024 r. /za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego/.Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Prezydent Miasta powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia tj. niestawienia się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu czy braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości w kwocie i terminie w nim ujętym (za dochowanie terminu wpłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego), Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości będzie płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia umowy notarialnej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia i ponosi z tego tytułu prawną odpowiedzialność.Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

- dokonania zmian w ogłoszeniu o przetargu, w tym zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. Ewentualne zmiany będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 i opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.dg.pl (zakładka: Aktualności / Nieruchomości) oraz Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dg.pl (zakładka: Spisy podmiotowe / Zbycie nieruchomości) – najpóźniej na 7 dni przed terminem przetargu;

- odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości;

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Zastrzega się prawo do ogłoszenia przez Komisję Przetargową przerwy w przetargu celem np. zweryfikowania dodatkowych dokumentów bądź informacji dotyczących przedmiotu przetargu, które wyniknęły po jego otwarciu.W przypadku odwołania bądź unieważnienia przetargu (w szczególności z przyczyn niezależnych od Prezydenta Miasta) koszty poniesione przez uczestników nie będą zwracane.Osoby, które spóźnią się na otwarcie przetargu, tj. wejdą na salę po przeczytaniu listy osób dopuszczonych do przetargu, mogą nie zostać dopuszczone przez Komisję Przetargową do udziału w przetargu.Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport, a podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualny wypis ze stosownego rejestru.Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, a nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i dokumentach.Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Celem ewentualnego zbadania gruntu we własnym zakresie i na własny koszt należy zwrócić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej o zgodę na wejście w teren.Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, m.in. ewentualnego okazania granic/wskazania położenia punktów granicznych), usunięciem z terenu nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją (w tym drzew i krzewów) ponosi nabywca.

Z ewentualnym wnioskiem o wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości zobowiązany będzie wystąpić nabywca nieruchomości osobiście.Sprzedaż nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej oznaczenie we wskazanych wyżej dokumentach.Przed otwarciem przetargu:

1. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk oświadczenia otrzymają Państwo w dniu przetargu):

a. że zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia o przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

b. że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazami i zakazami) określonymi w ustaleniach II edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza” obowiązującego dla tego terenu,

c. że przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż nieruchomości następuje zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej i zobowiązuje się do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występować z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej oznaczenie we wskazanych wyżej dokumentach,

d. przyjmuje do wiadomości, że Gmina Dąbrowa Górnicza nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez w/w nieruchomość, nieujawnione na istniejących mapach geodezyjnych i dokumentach,

e. czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

f. że na podstawie art. 6 pkt 1 lit a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości,

g. dokonał oględzin zabudowań usytuowanych na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i jest mu znany ich stan faktyczny, i z tego tytułu nie wnosi zastrzeżeń, i nie będzie w przyszłości zgłaszać roszczeń do sprzedającego.

Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, zobowiązana będzie złożyć oświadczenie:

2. co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego,

3. określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

4. Uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium.

5. Cudzoziemiec jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów rejestrowych z kraju jego pochodzenia, wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

6. Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, zobowiązani będą złożyć odpowiedni dokument, upoważniający ich do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/, wymaganych do uczestnictwa w przetargu.W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu.Osoby zainteresowane udziałem w przetargu proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 322956833 lub 322956830 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Graniczna 21, II piętro, pokój 230 lub 201 – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod ww. numerami telefonów.

W tut. Urzędzie obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Informacji wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 2493.2018 z dnia 24.05.2018r. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych, w tym wypełnienie przez Administratora Danych Osobowych obowiązku wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679 (RODO) można znaleźć na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej – zakładka „Bezpieczeństwo danych osobowych”.

Kontakt:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
tel: 322956833
ewrobel@dg.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200