Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Działka zabudowana - Stare Gronowo -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Działka zabudowana - Stare Gronowo

Stare Gronowo, gm. Debrzno, pow. Człuchowski, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 5300 m²
138 602 zł
26,15 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
5300 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • rolna
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Człuchowski
Gmina:
Debrzno
Miejscowość:
Stare Gronowo

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Człuchów, dnia 27 czerwca 2024 rokuOGŁOSZENIE O PRZETARGUStarosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 423).

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2024 roku o godzinie 10:00

w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), aleja Wojska Polskiego 1L.p. 1

Nr działki
260

Powierzchnia nieruchomości
0,53 ha

Numer księgi wieczystej
SL1Z/00039149/2

Położenie
Gmina Debrzno, obręb Nr 0010 Stare Gronowo

Przeznaczenie nieruchomości
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno, uchwalonego dnia 29 września 2017 roku uchwałą nr 64.LVII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie, dla działki nr 260 wskazano kierunek zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy zagrodowej.

Rodzaj prawa do nieruchomości
Przedmiotem zbycia jest prawo własności nieruchomości

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym.
Budynek mieszkalny posiada zły stan techniczny i wymaga gruntownego remontu.

Cena wywoławcza nieruchomości netto [zł]
138602,00
(słownie złotych: sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwa 00/100)
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.).

Wysokość wadium [zł]
7000,00

Minimalne postąpienie [zł]
1390,001. W księdze wieczystej nr SL1Z/00039149/2 nie znajdują się żadne obciążenia ani zobowiązania.

2. Zgodnie z treścią art. 2b ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne (należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha), w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

3. Pod adresem przedmiotowej nieruchomości 9 osób posiada zameldowanie na pobyt stały.

4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.

5. Warunkami uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 7000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100), w terminie do dnia 24 lipca 2024 roku, na konto Starostwa Powiatowego w Człuchowie, Bank Spółdzielczy w Człuchowie PL 88 9326 0006 0012 1675 2000 0250.
W przypadku posiadania prawa do zwolnienia z obowiązku wniesienia wadium, zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, należy przedłożyć dowód stanowiący podstawę do zwolnienia.

6. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:
• osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;
• osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości;
• podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu;
• osób nieposiadających obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) powinny one posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego są zwolnione z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

7. Wpłata wadium jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.

8. O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

9. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokole z przetargu. Termin i miejsce umowy zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym nabywca zostanie zawiadomiony nie później niż na 7 dni przed terminem zawarcia umowy.

13. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wadium ulega przepadkowi.

14. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany, wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto bankowe, z którego wadium zostało wpłacone.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.)

17. Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego 1
(pokój nr 303 i 305), numer telefonu 598342595 wew. 51 i 54. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Człuchowie https://starostwo.czluchow.org.pl/.

18. Starosta Człuchowski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia przetargu.

19. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Starosty Człuchowskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. W przypadku wniesienia skargi Starosta Człuchowski wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości do czasu rozpatrzenia skargi.
Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Człuchowie
tel: 59 834 25 95 wew. 51 i 54
starostwo@czluchow.org.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200