Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Przetarg - Czerniejewo -
Wielkopolskie Zdjęcie nr 1
Przetarg - Czerniejewo -
Wielkopolskie Zdjęcie nr 2
Przetarg - Czerniejewo -
Wielkopolskie Zdjęcie nr 3Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Przetarg - Czerniejewo

Czerniejewo, gm. Czerniejewo, pow. Gnieźnieński, Wielkopolskie
Powierzchnia terenu: 2998 m²
659 560 zł
220,00 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
2998 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Wielkopolskie
Powiat:
Gnieźnieński
Gmina:
Czerniejewo
Miejscowość:
Czerniejewo

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości,

niżej wymienionych działek gruntu:


Lp.

Data i godzina przetargu (oznaczenie przetargu)

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)1.

29.08.2024 r. godz. 10:00
(I przetarg)

Czerniejewo

Działka nr 354/11

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 9

KW: PO1G/00032180/3

0,2998

Zlokalizowana przy ulicy Objazdowej w Czerniejewie.

Uzbrojenie: kanalizacja i woda wraz z przyłączami, energia elektryczna i gaz w ulicy Objazdowej.

Według ewidencji gruntów i budynków grunt orny RIIIa.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren nieruchomości (dawna działka nr 354/2), z której została wydzielona oferowana działka, objęty był decyzją o warunkach zabudowy, która przewidywała w tym miejscu zabudowę produkcyjno-usługowo-mieszkaniową, w szczególności możliwość lokalizacji jednego budynku magazynowo-przemysłowego z częścią mieszkaniową.

Preferowany sposób zagospodarowania i zabudowy zgodny z wcześniejszymi warunkami zabudowy.

Nabywca winien uzyskać odrębną decyzję o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji.


659.560,- (220,- zł/1 m2)


100.000,-
2.

29.08.2024 r. godz. 10:45
(I przetarg)

Czerniejewo

Działka nr 521/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

1,0748

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji Gospodarczej.

Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, telefon, droga, oświetlenie uliczne.

Według ewidencji gruntów i budynków grunt orny RIVa (pow. 0,9068 ha) i RV (pow. 0,1680 ha).

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowiąca teren działalności gospodarczej „1AG” pod lokalizację obiektów produkcyjno-usługowych, składów, magazynów, z dopuszczeniem wydzielenia części biurowej, lokalizacji funkcji mieszkaniowej dla właściciela obiektów związanych z działalnością produkcyjno-usługową, lokalizacji budynków gospodarczo-garażowych, namiotów, budynków portierni oraz dojść i dojazdów.


1.182.280,- (110,- zł/1 m2)


180.000,-
3.

29.08.2024 r. godz. 11:30
(I przetarg)

Czerniejewo

Działka nr 521/17

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

0,9251

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji Gospodarczej.

Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, telefon, droga, oświetlenie uliczne.

Według ewidencji gruntów i budynków grunt orny RV.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowiąca teren działalności gospodarczej „3AG” pod lokalizację obiektów produkcyjno-usługowych, składów, magazynów, z dopuszczeniem wydzielenia części biurowej, lokalizacji funkcji mieszkaniowej dla właściciela obiektów związanych z działalnością produkcyjno-usługową, lokalizacji budynków gospodarczo-garażowych, namiotów, budynków portierni oraz dojść i dojazdów.


1.017.610,- (110,- zł/1 m2)


160.000,-
4.

29.08.2024 r. godz. 12:15
(I przetarg)

Czerniejewo

Działka nr 521/18

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

1,4971

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji Gospodarczej.

Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, telefon, droga, oświetlenie uliczne.

Według ewidencji gruntów i budynków grunt orny RIVa (pow. 1,1359 ha) i RV (pow. 0,3612 ha).

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowiąca teren działalności gospodarczej „3AG” pod lokalizację obiektów produkcyjno-usługowych, składów, magazynów, z dopuszczeniem wydzielenia części biurowej, lokalizacji funkcji mieszkaniowej dla właściciela obiektów związanych z działalnością produkcyjno-usługową, lokalizacji budynków gospodarczo-garażowych, namiotów, budynków portierni oraz dojść i dojazdów.


1.646.810,- (110,- zł/1 m2)


250.000,-WARUNKI PRZETARGÓW:

1. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali sesyjnej – na parterze urzędu, w terminach podanych w kolumnie 2 ww. tabeli.

2. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%).

3. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne winny okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

6. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, ze wskazaniem numeru działki, najpóźniej do dnia 23.08.2024 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega okazaniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.

8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, osobie, która nie wygra przetargu.

9. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) oraz ustanowienia odpłatnej służebności drogowej ponosi nabywca.

10. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszony był zarządzeniem nr 39/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 16.05.2024 r. i podany był do publicznej wiadomości w okresie od 16.05.2024 r. do 06.06.2024 r.

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), upłynął 27.06.2024 r.

13. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

14. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, 61 429 13 27 (Z. Figas) lub pok. nr 114, tel. 61 429 13 28 (M. Waligóra), tel. centrala 61 429 13 10.Czerniejewo, 28 czerwca 2024 r.BURMISTRZ

/-/ Tadeusz Szymaneklink do strony: https://www.czerniejewo.pl/asp/Artykul,Ogloszenie_o_przetargach_na_sprzedaz_dzialek_nr_35411_52114_52117_52118_w_Czerniejewie,6458,651

Kontakt:
Gmina Czerniejewo
tel: 61 429 13 27
z_figas@czerniejewo.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200