Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Godziszewo -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Godziszewo

Godziszewo, gm. Skarszewy, pow. Starogardzki, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 8350 m²
200 000 zł
23,95 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
8350 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Starogardzki
Gmina:
Skarszewy
Miejscowość:
Godziszewo

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
OGŁOSZENIE

Burmistrza Skarszew

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Skarszew ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Godziszewo, przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Skarszew nr 96/WPPiN/2024 z dnia 1 marca 2024 r. stanowiących działki:

1) nr 4 obręb Godziszewo, o pow. 0,8350 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GD1A/00050479/0,

2) nr 5 obręb Godziszewo, o pow. 0,4763 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GD1A/00050479/0.

Ww. nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy zatwierdzonym uchwałą Nr L/377/2022 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 7 października 2022 r. działki znajdują się w obszarze kontynuacji i uzupełnienia zabudowy – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości niezabudowane, nieogrodzone, wykorzystywane rolniczo (użytek gruntowy - RIIIa). Przez działkę nr 4 przebiega linia elektroenergetyczna. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej kategorii wojewódzkiej, przy czym dojazd odbywa się drogą gruntową należącą do Gminy Skarszewy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostę Starogardzkiego, a okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt Kupującego.

I przetargi ustne nieograniczone na zbycie ww. nieruchomości odbyły się 4 czerwca 2024 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Forma zbycia – własność

Ciężary i ograniczenia – brak

Cena wywoławcza wynosi odpowiednio:

1) dla działki nr 4 – 200.000,00 zł (zwolniona z podatku VAT),

2) dla działki nr 5 – 110.000,00 zł (zwolniona z podatku VAT).

Wadium w pieniądzu odpowiednio:

1) dla działki nr 4 – 20.000,00 zł,

2) dla działki nr 5 – 11.000,00 zł.

Postąpienie minimalne – 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Skarszewach Pl. Gen. Hallera 18, pokój nr 13, odpowiednio:

1) dla działki nr 4 o godz. 10:00,

2) dla działki nr 5 o godz. 11:00.Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 30 lipca 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Skarszewach BS Starogard Gd. o/Skarszewy nr 54-8340-0001-0100-0143-2000-0006. Chętni do wzięcia udziału w licytacjach na dwie nieruchomości, powinni dokonać wpłat wadium na każdą z nich osobno, wskazując numery działek.Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego, powoduje utratę wpłaconego wadium.Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego (wzór dostępny na stronie internetowej www.skarszewy.pl w zakładce Urząd Miejski - wykaz druków – Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości).

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Dodatkowo osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy).

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach, zamieszczone na stronie internetowej www.skarszewy.pl, bip.skarszewy.pl. Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowane na portalu www.monitorurzedowy.pl.

Bliższych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pok. nr 12, tel. 58 588 22 01 wew. 4.BURMISTRZ

Jacek PauliSkarszewy, 26 czerwca 2024 r.

Kontakt:
Urząd Miejski w Skarszewach
tel: 58 588 22 01
skarszewy@skarszewy.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200