Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 1
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 2
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 3
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 4
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 5
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 6
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 7
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 8
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 9
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 10
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 11
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 12
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 13
 - Mniszków -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 14Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Mniszków

Mniszków, gm. Janowice Wielkie, pow. Karkonoski, Dolnośląskie
Powierzchnia terenu: 3035 m²
173 000 zł
57,00 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
3035 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Dolnośląskie
Powiat:
Karkonoski
Gmina:
Janowice Wielkie
Miejscowość:
Mniszków

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2024

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 26 czerwca 2024 r.w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w obrębie 0004 Mniszków, Gmina Janowice Wielkie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 609 ze zm.), art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary zarządza co następuje:

§1

Ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu numer 146/2 (obręb 0004 Mniszków), o powierzchni 0,2911 ha, zbywanej wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w niezabudowanej działce gruntu oznaczonej numerem 146/11 (obręb 0004 Mniszków), o pow. 0,1239 ha, położonej w Mniszkowie, Gmina Janowice Wielkie, opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.§2

Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2213).

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kowary, dnia 26.06.2024 r.Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.87.2024

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 26 czerwca 2024 r.OGŁOSZENIEo I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 146/2 (obręb 0004 Mniszków, Gmina Janowice Wielkie) o pow. 0,2911 ha położonej w Mniszkowie, zbywanej wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w niezabudowanej działce gruntu nr 146/11 (obręb 0004 Mniszków, Gmina Janowice Wielkie) o pow. 0,1239 ha położonej w Mniszkowie, który odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2024 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a (sala nr 13, I piętro, budynek A).Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.66.2024 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 14.05.2024 r.), który został podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl), mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym, na stronie internetowej tut. Urzędu (BIP) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 15.05.2024 r. do 06.06.2023 r.Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.87.2024 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 26.06.2024 r.), było umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 27.06.2024 r. do 29.07.2024 r, opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona działką gruntu nr 146/2 (obręb 0004 Mniszków), położona w Mniszkowie, Gmina Janowice Wielkie, o pow. 0,2911 ha zbywana wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w niezabudowanej działce gruntu numer 146/11 (obręb 0004 Mniszków) o pow. 0,1239 ha położonej w Mniszkowie, Gmina Janowice Wielkie.2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla nieruchomości oznaczonej działką gruntu numer 146/2 (obręb 0004 Mniszków), Gmina Janowice Wielkie, Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00043138/7.

Dla nieruchomości oznaczonej działką gruntu numer 146/11 (obręb 0004 Mniszków), Gmina Janowice Wielkie, Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00114516/0.3. Opis nieruchomości:

Działka gruntu niezabudowana, o kształcie regularnym (zbliżonym do trapezu), położona na obrzeżu wsi Mniszków, na projektowanym osiedlu jednorodzinnym. Nieruchomość położona powyżej zabudowy mieszkaniowej na stoku o zachodniej ekspozycji, w północnej części miejscowości Mniszków. Działka położona między niezabudowaną działką nr 146/12 a działką nr 267 zabudowaną budynkiem agroturystyki oraz niezabudowanymi działkami nr 132/2 i 146/3. Nieruchomość z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim, porośnięta krzewami. Dojazd i dojście do działki od strony Mniszkowa drogą 34 KDW o nawierzchni utwardzonej (tłuczniowej), drogą 35 KDD o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej, z głębokimi koleinami wypełnionymi wodą z sąsiednich wzgórz oraz projektowaną drogą 37 KDW zlokalizowaną na działce nr 146/11, obsługującą 10 działek (w tym działkę nr 146/2). Drugi dojazd do działki od strony miejscowości Miedzianka drogą tłuczniową 35 KDD. Nieruchomość nieuzbrojona, miejscowość Mniszków nie posiada sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Działka gruntu zbywana będzie wraz z udziałem wynoszącym 1/10 części w działce nr 146/11 (obręb 0004 Mniszków), stanowiącą projektowaną drogę dojazdową, obsługującą 10 działek. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 123,9 m2.

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3MN preferującym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W sąsiedztwie działki projektowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wewnętrzny ciąg komunikacyjny.W przypadku gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic, nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie dla obrębu 0004 Mniszków (Uchwała Rady Gminy Janowice Wielkie nr III/13/2018 z dnia 20.12.2018), działka nr 146/2 oznaczona jest symbolem 3MN o funkcji podstawowej: projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz funkcji uzupełniającej: zabudowa zagrodowa, budynki rekreacji indywidualnej, usługi niezaliczone do mogących oddziaływać na środowisko, parkingi, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, szlaki piesze i rowerowe., infrastruktura techniczna.5. Forma sprzedaży:

Grunt na własność.6. Cena wywoławcza nieruchomości:

173.000,00 zł, (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), w tym:

- wartość działki nr 146/2 wynosi 169.200,00 zł,

- wartość udziału 1/10 w działce nr 146/11 wynosi 3.800,00 zł.

(do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.)7. Wysokość wadium:

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

8. Postąpienie:

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.9. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr: 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.1. Niniejsze ogłoszenie: wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 27.06.2024 r. do dnia 29.07.2024 r., zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl), mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.2. Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2024 r. o godz. 10:00 w sali nr 13 (Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kowarach) ul. 1 Maja 1a (I piętro budynek A).3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 27 lipca 2024 r. (na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie).4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać podczas przetargu dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków to powinien posiadać pełnomocnictwo drugiego współmałżonka upoważniające do udziału w przetargu.5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.6. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.7. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia we właściwym Wydziale Urzędu Gminy Janowice Wielkie deklarację w zakresie podatku od nieruchomości.8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r, poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.9. Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.10. Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.11. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).Zaświadcza się, że powyższe ogłoszenie było upublicznione na okres 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach, zamieszczone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl), mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym oraz opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu ( BIP )

Kowary, dnia ....................................... ...........................................

podpis

Kontakt:
Urząd Miasta Kowary
tel: 75 64 39 228
bok@kowary.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200