Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Kobyle -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Kobyle

Kobyle, gm. Stara Kiszewa, pow. Kościerski, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 5100 m²
218 520 zł
42,85 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Kościerski
Gmina:
Stara Kiszewa
Miejscowość:
Kobyle

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNAKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o

przetargu na sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSPPrzetarg ustny nieograniczony w dniu 12.07.2024 r. o godz. 10:00 na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, niezabudowanej położonej w obrębie Kobyle, gm. Stara Kiszewa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/1 o pow. 0,5100 ha położona w gm. Stara Kiszewa, pow. kościerski.Cena wywoławcza – 218 520,00 zł

Wadium – 22 000,00 złZgodnie z zaświadczeniem Wójta Stara Kiszewa nr RG-GP.6727.140.2024 z dnia 16.04.2024 r. działka nr 106/1 obrębu Kobyle, gm. Stara Kiszewa, położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest objęty obszarem rewitalizacji i nie jest na tym terenie opracowywany projekt rewitalizacji. Dla przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ani decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kiszewa, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stara Kiszewa nr XVIII/124/2004 z dnia 23.06.2004 r., powyższa działka położona jest w strefie C – to obszar gminy zlokalizowany w granicach różnych form ochrony przyrody, a poza strefą A tutaj docelowo gmina nie wspiera rozwoju zabudowy innej niż związanej z funkcją obsługi turystyki. W strefie tej dopuszcza się zabudowę mieszkaniowousługową jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących wsi. Nowa zabudowa rekreacyjna lub mieszkaniowa winna być realizowana jedynie w skupiskach od 5 do 20 domów i w odległościach nie mniejszych od innego skupiska niż 1,5 km. Nowo zakładane skupisko zabudowy powinno być wydzielone geodezyjnie przed wydaniem pierwszej decyzji pozwolenia na budowę. Jest to teren o małej możliwości przekwalifikowywania gruntów rolnych na nie rolne oraz dużej ilości zalecanych dolesień. W planie ogólnym, który utracił ważność przedmiotowa działka przeznaczona była na tereny rolne. Nie zachodzi konieczność przekazania z jej obszaru gruntów na cele publiczne. Przed jej sprzedażą z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie są konieczne wydzielenia geodezyjne związane z budową lub modernizacją dróg gminnych lub ciągów komunikacyjnych. Nie wpłynęły dla tego obszaru wnioski dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowej nieruchomości nie przewiduje się możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych. Gmina nie podjęła uchwały o przystąpieniu do zmiany studium w tym obszarze oraz nie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została podjęta uchwała o objęciu przedmiotowej nieruchomości prawem pierwokupu. Na nieruchomości nie znajdują się obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Teren nie jest objęty planem odbudowy.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych dnia 26.006.2024 r.Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy 28 oraz pod nr tel. 583 429 659.Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.nieruchomoscikowr.gov.plKontakt:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
tel: 583 429 659
magdalena.jankowska@kowr.gov.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200