Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Przetarg - Frombork -
Warmińsko-Mazurskie Zdjęcie nr 1
Przetarg - Frombork -
Warmińsko-Mazurskie Zdjęcie nr 2
Przetarg - Frombork -
Warmińsko-Mazurskie Zdjęcie nr 3
Przetarg - Frombork -
Warmińsko-Mazurskie Zdjęcie nr 4Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Przetarg - Frombork

Frombork, gm. Frombork, pow. Braniewski, Warmińsko-Mazurskie
Powierzchnia terenu: 937 m²
97 120 zł
103,65 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
937 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Warmińsko-Mazurskie
Powiat:
Braniewski
Gmina:
Frombork
Miejscowość:
Frombork

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 11/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12. 06.2024r.
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie §3 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:Lp.

Opis nieruchomości

Położenie

obręb

Nr KW

Oznaczenie w ewidencji gruntów i powierzchnia

Forma zbycia

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Podatek VAT

Cena wywoławcza /netto/

Wadium
1

Działka niezabudowana wraz z udziałami w drogach wewnętrznych położona we wschodniej części miasta Fromborka w strefie peryferyjnej przy ulicy Braniewskiej. W rejonie lokalizacji sieć elektroenergetyczna, wodociągowa , kanalizacyjna, CO.

miasto Frombork
ul.Braniewska
obręb nr 4

EL1B/
00026845/3 EL1B/ 00043152/3
EL1B/
00030312/9

dz. nr 196/16 o pow. 937 m2 +1/6 udziału w dz. 196/22 o pow. 556 m2 + 1/20 udziału w dz.196/3 o pow. 2274 m2 wraz z ustanowieniem służebności gruntowej w dz. 196/13 KW EL1B/00041873/9

Własność

Działka 196/16 -teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej (MNU), dz.196/22 -ulice wewnętrzne (KDW2), dz.196/3- teren usług turyst. i mieszkaniowych (UT/MN)

23% od ceny osiągniętej w przetargu

97 120,00 zł

10.000,00zł2

Działka niezabudowana wraz z udziałami w drogach wewnętrznych położona we wschodniej części miasta Fromborka w strefie peryferyjnej przy ulicy Braniewskiej. W rejonie lokalizacji sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, CO.

miasto Frombork
ul.Braniewska
obręb nr 4

EL1B/
00026845/3 EL1B/
00043152/3
EL1B/
00030312/9

dz. nr 196/17 o pow. 922 m2 +1/6 udziału w dz. 196/22 o pow. 556 m2 + 1/20 udziału w dz.196/3 o pow. 2274 m2 wraz z ustanowieniem służebności gruntowej w dz. nr 196/13 KW EL1B/00041873/9

Własność

Działka 196/17 teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej (MNU), dz/196/22- ulice wewnętrzne (KDW2), dz.196/3-teren usług turyst. i mieszkaniowych ((UT/MN)

23% od ceny osiągniętej w przetargu

96 230,00 zł

10.000,00zł3

Działka niezabudowana wraz z udziałami w drogach wewnętrznych położona we wschodniej części miasta Fromborka w strefie peryferyjnej przy ulicy Braniewskiej. W rejonie lokalizacji sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, CO.

miasto Frombork
ul.Braniewska
obręb nr 4

EL1B/
00026845/3
EL1B/
00043152/3
EL1B/
00030312/9

dz. nr 196/18 o pow. 1462 m2 +1/6 udziału w dz. 196/22 o pow. 556 m2 + 1/20 udziału w dz.196/3 o pow. 2274 m2 wraz z ustanowiem służebności gruntowej w dz. 196/13 KW EL1B/00041873/9

Własność

Działka 196/18- teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej (MNU) i teren zialeni urządzonej (ZP3), dz.196/22 - ulice wewnętrzne (KDW2), dz.196/3-teren usług turyst.i mieszkaniowych (UT/MN)

23% od ceny osiągniętej w przetargu

123 540,00 zł

12 000,00 zł1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2024 r. o godzinie 12?? w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie ul. Plac Piłsudskiego 2, pokój 217.

2. Sprzedawane nieruchomości nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 19 lipca 2024 r. wadium na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Braniewie prowadzony w VeloBank S.A. Nr 08 1560 0013 2023 2126 1000 0004, z zaznaczeniem w tytule wpłaty numeru działki, której wadium dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na rachunek bankowy.

4. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu.

6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Braniewie do zawarcia umowy notarialnej, zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Nabywca winien wpłacić oferowaną cenę zakupu w/w nieruchomości najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

8. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

9. Zarząd Powiatu Braniewskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

10. Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Braniewie ul. Piłsudskiego 2 pok. 302, tel. 55 644 02 47, 55 644 02 51.

11. Ogłoszenie o przetargu publikuje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie bip.powiat-braniewo.pl, www.powiat-braniewo.pl w serwisie MonitorUrzędowy.pl www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie i Urzędu Miasta i Gminy Frombork.Uchwała Nr 11/24

Zarządu Powiatu Braniewskiego

z dnia 12 czerwca 2024 roku


w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 4 miasta Fromborka

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344), § 3 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz Uchwały Nr XXXVII/263/2022 Rady Powiatu Braniewskiego dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu mienia Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Braniewskiego, położonych w obrębie 0004 miasta Fromborka przy ulicy Braniewskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

1) działka 196/16 o pow. 0,0937 ha, KW EL1B/00026845/3 wraz z udziałem 1/6 w działce nr 196/22 o pow. 0,0556 ha, KW EL1B/00043152/3 oraz udziałem 1/20 w działce 196/3 o pow. 0,2274 ha, KW EL1B/00030312/9 i ustanowieniem służebności gruntowej (przechodu i przejazdu) w części działki nr 196/13, KW EL1B/00041873/9,

2) działka 196/17 o pow. 0,0922 ha, KW EL1B/00026845/3 wraz z udziałem 1/6 w działce nr 196/22 o pow. 0,0556 ha, KW EL1B/00043152/3 oraz udziałem 1/20 w działce 196/3 o pow. 0,2274 ha, KW EL1B/00030312/9 i ustanowieniem służebności gruntowej (przechodu i przejazdu) w części działki nr 196/13, KW EL1B/00041873/9,

3) działka 196/18 o pow. 0,1462 ha, KW EL1B/00026845/3 wraz z udziałem 1/6 w działce nr 196/22 o pow. 0,0556 ha, KW EL1B/00043152/3 oraz udziałem 1/20 w działce 196/3 o pow. 0,2274 ha, KW EL1B/00030312/9 i ustanowieniem służebności gruntowej (przechodu i przejazdu) w części działki nr 196/13, KW EL1B/00041873/9.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa ogłoszenie o przetargu, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na okres 30 dni na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Braniewie: bip.powiat-braniewo.pl, www.powiat-braniewo.pl, w serwisie MonitorUrzędowy.pl www.monitorurzedowy.pl, ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie i Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Geodecie Powiatowemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Braniewie
tel: 556440247
starostwo@powiat-braniewo.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200