Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Przetarg - Jastrzębie-Zdrój -
Śląskie Zdjęcie nr 1
Przetarg - Jastrzębie-Zdrój -
Śląskie Zdjęcie nr 2Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Przetarg - Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój, gm. Jastrzębie-Zdrój, pow. Jastrzębie-Zdrój, Śląskie
Powierzchnia terenu: 544 m²
78 478 zł
144,26 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
544 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Jastrzębie-Zdrój
Gmina:
Jastrzębie-Zdrój
Miejscowość:
Jastrzębie-Zdrój

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Gliwicach

ul. Portowa 14A, 44-102 GliwiceAdres do korespondencji

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 KatowiceObsługa klientów

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0 616OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w Przetargu nieograniczonymSpółka TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Krakowie, 31–035 Kraków, ul. Podgórska 25A

NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy 560 455 650,50 PLN wniesiony w całościZAPRASZA

do Przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 180/5, (obręb 0012 JASTRZĘBIE MIASTO) w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej, o powierzchni 544,00 m2, dla których Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1J/00021830/0.Współrzędne GPS:

Szerokość geograficzna: 49.94561334108036

Długość geograficzna: 18.610882789818987Cena wywoławcza netto wynosi – 78 478,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych, 00/100),

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 180/5 opodatkowana zostanie należną w dniu sprzedaży stawką podatku VAT (aktualnie wynoszącą 23%).

Warunkiem przystąpienia do Przetargu nieograniczonego jest wniesienie Wadium. Skarb Państwa ma prawo pierwokupu działki nr 180/5.Termin i miejsce wpłaty wadium:

Wadium w wysokości 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych, 00/100) należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 15.07.2024 r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: 73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem: „WADIUM – przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju – działka nr 180/5”.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesłać wyłącznie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, Wydział OZ, Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, do dnia 17.07.2024 r. do godziny 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii), w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie:

„Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju – działka nr 180/5. Nie otwierać przed 23.07.2024 r., godz. 12:05”.Termin i miejsce otwarcia ofert:

23.07.2024 r., o godz. 12:05 w Gliwicach przy ul. Portowej 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala konferencyjna nr 139, z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z działki o nr 180/5 położonej w Jastrzębiu-Zdroju u zbiegu ul. Podhalańskiej i ul. Zielonej, na obrzeżach strefy śródmiejskiej. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi ukształtowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 4-piętrowa, zajezdnia autobusowa, zabudowa usługowo-handlowa i kompleks garaży.

Działka o nr 180/5 jest niezabudowana. Działka jest nieogrodzone i nie posiadają widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego.

Na przedmiotowej działce znajdują się linie kablowe należące do TAURON Dystrybucja S.A. o łącznej powierzchni wynoszącej 33,75 m2 dla których przy sprzedaży zostanie ustanowiona odpłatna służebność przesyłu o wartości 1403,00 zł netto polegająca na:

1) prawie do posadowienia, funkcjonowania, eksploatacji, remontów, przebudowy i korzystania z urządzeń oraz ich likwidacji,

2) prawie do rozbudowy urządzeń w przyszłości, w związku z budową instalacji mających na celu przyłączanie nowych odbiorców w pasie ustanowionej służebności przesyłu,

3) prawie do dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające w jego imieniu czynności związanych z realizacją praw określonych w pkt. 1, polegających w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy, usuwaniu awarii i jej skutków, a także prac związanych z wykonywaniem nowych przyłączy i wprowadzaniem nowych obwodów elektroenergetycznych,

4) prawie do całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu), pracowników spółki TAURON Dystrybucja S.A. oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia Spółki, wraz z niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych,

5) powstrzymywaniu się przez każdoczesnych użytkowników wieczystych, posiadaczy i użytkowników nieruchomości od działań, które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń oraz od innych działań w jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich.Rozmieszczenie linii kablowych przedstawia poniższa mapka.Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 303 54 22 lub 32 303 54 27, nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 15.07.2024 r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonów.


Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbędzie się w Kancelarii Notarialnej zaproponowanej przez Spółkę. Wszystkie koszty zakupu nieruchomości ponosi nabywca w tym w szczególności: wynagrodzenia notariusza (taksa notarialna), podatek PCC oraz koszty wpisów do ksiąg wieczystych, kosztów ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Szczegółowe warunki Przetargu zostały udostępnione są na stronie internetowej: www.nieruchomosci.tauron.plKontakt:
TAURON Dystrybucja SA
tel: 32 303 54 27
mariusz.kuna@tauron-dystrybucja.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200