Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Żuków -
Lubuskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Żuków

Żuków, gm. Nowe Miasteczko, pow. Nowosolski, Lubuskie
Powierzchnia terenu: 1979 m²
284 500 zł
143,76 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1979 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Lubuskie
Powiat:
Nowosolski
Gmina:
Nowe Miasteczko
Miejscowość:
Żuków

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
STAROSTA NOWOSOLSKI

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu PaństwaPołożenie nieruchomości
Obręb 0009
m. Żuków gmina Nowe Miasteczko

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości wg ewidencji gruntów
Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie numerem działki 30/1 o powierzchni 0,1979 ha (użytek B)

Numer księgi wieczystej
ZG1N/00063560/7

Opis i przeznaczenie nieruchomości
Przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w peryferyjnej części miejscowości Żuków, pośród terenów częściowo zabudowanych i niezabudowanych, użytkowanych rolniczo, pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów leśnych. Posiada dostęp do drogi publicznej; nie jest wygrodzona jak również nie ma urządzonych dojść i dojazdów, porośnięta jest roślinnością trawiastą i zakrzaczeniami, bez zabiegów pielęgnacyjnych. Rejon lokalizacji nieruchomości posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia. Teren działki miejscami okresowo podmokły.

Dla działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowe Miasteczko, uchwalonym przez Radę Miejską w Nowym Miasteczku dnia 28 września 2020 roku Uchwałą nr XXII/139/2020 działka oznaczona jest symbolem10.3 RMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo - usługowej oraz zagrodowej.

Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury technicznej dla ewentualnej zabudowy, a ponadto ponieść koszty, w tym związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących
z ewentualną inwestycją.

Cena wywoławcza
28.4500 zł

Wadium
2.845 zł


Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona będzie z podatku VAT stosownie do zapisów art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570), zgodnie z treścią interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 14.06.2013, sygn. PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych, w której wskazano, że w sytuacji gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie należy kierować się danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, w konsekwencji dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Każdy z uczestników przetargu przed przystąpieniem do licytacji będzie zobowiązany do podpisania poniższych oświadczeń:

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO),

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu,

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 30 lipca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3 (budynek Ratusza) pokój 201.

Wadium, stanowiące 10% ceny wywoławczej, winno być wniesione w pieniądzu do dnia 26 lipca 2024 r. (data wpływu na konto), na konto Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Nr 93 1600 1462 1743 4451 7000 0013.

Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

O terminie zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa - Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe spoczywają na nabywcy.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r., poz. 2213 z późn. zm.).

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3, pokój 204 lub tel. 68 458 68 78. Ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat-nowosolski.pl oraz w Monitorze Urzędowym.Wicestarosta

(-) Tomasz Twardowski

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
tel: 68 458 68 78
j.trenka@powiat-nowosolski.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200