Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Przemyśl -
Podkarpackie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Przemyśl

Przemyśl, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, Podkarpackie
Powierzchnia terenu: 363 m²
205 000 zł
564,74 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
363 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Podkarpackie
Powiat:
Przemyśl
Gmina:
Przemyśl
Miejscowość:
Przemyśl

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 208/2, 211, 234/1 o łącznej powierzchni 0,0363 ha w obrębie nr 207 m. Przemyśla, dla której w Sądzie Rejonowym w Przemyślu prowadzona jest księga wieczysta nr PR1P/00117189/1.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 205 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy 00/100) brutto – zwolniona z podatku VAT.

3. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 lipca 2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20 500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy pięćset 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy tego Urzędu w VeloBank S.A. nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „Drugi przetarg – działki nr: 208/2, 211, 234/1 w obrębie nr 207”, w terminie do dnia 16 lipca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, do dnia 16 lipca 2024 r. przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

5. Ogłoszenie o drugim przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 9, tel. (16) 675-21-23, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.Kontakt:
Urząd Miejski w Przemyślu
tel: (16) 675-21-23
gkk@um.przemysl.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200