Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Staszów -
Świętokrzyskie Zdjęcie nr 1
 - Staszów -
Świętokrzyskie Zdjęcie nr 2Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Staszów

Staszów, gm. Staszów, pow. Staszowski, Świętokrzyskie
Powierzchnia terenu: 917 m²
33 000 zł
35,99 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
917 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Świętokrzyskie
Powiat:
Staszowski
Gmina:
Staszów
Miejscowość:
Staszów

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
STAROSTA STASZOWSKI

28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego 7Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41 /24 Starosty Staszowskiego z dnia 18.06.2024 roku.

GN-III.6840.3.2023STAROSTA STASZOWSKI

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, ust.3, ust. 7, § 8 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j .Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 103/2023 z dnia 30.10.2023 r.

ogłasza

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Staszowie, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha objętych prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgami wieczystymi KI1A/00041231/3, KI1A/00046923/6.

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są w bliskiej odległości od jednej z głównych ulic Staszowa w pobliżu ul. Krakowskiej, w odległości około 300 metrów od ronda gdzie krzyżują się droga wojewódzka Staszów- Stopnica nr 757 z droga wojewódzką nr 765 Osiek- Staszów – Chmielnik. Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wjazd na teren nieruchomości może odbywać się przez nieruchomości sąsiednie, które posiadają dostęp do drogi publicznej. Nieruchomości położone w terenie uzbrojonym.

Od strony północno zachodniej nieruchomości sąsiadują z terenami z zabudową gospodarczą tj. składami materiałów budowlanych oraz sklep Bel- Pol Komfort z materiałami wykończeniowymi podłogi, łazienki, kuchnie, drzwi i meble, od strony wschodniej z terenami należącymi do Gminy Staszów natomiast od strony południowej z terenami stanowiącymi własność osób fizycznych. W sąsiedztwie znajdują się także tereny należące do PKP. Nieruchomości składające się z działek 3384/6 o pow. 0,0847 ha, 3384/8 o pow. 0,0070 ha stanowią zwarty teren i przylegają do siebie.

Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 3384/8 o pow. 0,0070 ha ma kształt przypominający trójkąt. Działka w części stanowi skarpę porośniętą trawą, a w części jest utwardzona. Przez działkę przebiega linia energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa ze zlokalizowaną studnią betonową. Teren z jednej strony jest ogrodzony. Ogrodzenie mocno zużyte, nie przedstawia wartości.

Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 3384/6 o pow. 0,0847 ha, to wielokąt nieforemny. Teren działki ze względu na ukształtowanie terenu i dużą różnicę wysokości ok. 3-4 metry można podzielić na dwie części. Jedna w miarę równa o pow. ok. 0,0550 ha, w części utwardzona, na której są hałdy piasku, złożony materiałbudowlany, możliwe jest parkowanie pojazdów. Druga część oddzielona metalową siatką, to teren nierówny jak wyżej podano miejscami różnica wysokości terenu to ok. 3-4 metry, dlatego ogrodzenie pełni także funkcję zabezpieczenia, uniemożliwiając wejście na teren tej części nieruchomości. W obecnym stanie ta część działki nie nadaje się do zagospodarowania.

3. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów, uchwalonego uchwałą nr LXXI/577/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 sierpnia 2022 r., działki położone w Staszowie, oznaczone w ewidencji gruntów nr 3384/6 i 3384/8 leżą na obszarze oznaczonym na planszy graficznej studium jako A- obszar aktywności gospodarczej.

Są to obszary skoncentrowanej działalności produkcyjno – usługowej, w tym działalności produkcyjnej, magazynowej, składowej, handlu detalicznego i hurtowego, bazy, centra logistyczne, centra przeładunkowe, centra transportowe, centra kurierskie, centra wysyłkowe, działalność produkcyjna w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, usługi publiczne itp. W granicach obszaru opracowania studium wyznacza się obszary lokalizacji handlu wielopowierzchniowego.

4. Nieruchomości są wolne od obciążeń

5. Zgodnie § 2 Zarządzenia Nr 103/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2023 r. zgoda na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udzielona jest z zastrzeżeniem warunku, iż Gmina Staszów nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu nieruchomości, ze względu na ich położenie w obszarze rewitalizacji, zgodnie z uchwałą nr LVI/438/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Staszów.

6. Cena wywoławcza wynosi 33 000,00 zł netto (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące 00/100), podatek VAT w wysokości 23% zostanie naliczony od najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu. Wadium ustalone zostało na kwotę 3 300,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta 00/100).

Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, jednak nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

7. Przetarg na sprzedaż opisanych w pkt. 2 nieruchomości odbędzie się w dniu 27.08.2024 r. godzinie 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie, przy ulicy Piłsudskiego 7, sala konferencyjna pokój A 219 (I piętro).

8. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed terminem przetargu.

9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w określonej wysokości w pkt. 6 nie później niż w terminie do dnia 20.08. 2024 r. włącznie.

10. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Staszowie – w Banku Spółdzielczym Nr 28 9431 0005 2001 0021 8199 0008z dopiskiem „II przetarg na sprzedaż działek 3384/6, 3384/8 położonych w Staszowie”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

11. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli o nabyciu nieruchomości z majątku odrębnego (art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 ze zm.).

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

14. Osobom, które nie wygrają w przetargu wniesione wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu, jego odwołania lub unieważnienia.

15. Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

16. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

17. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

18. W cenę sprzedaży działek nie są wliczone koszty wskazania granic. Okazanie granic nabytych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy.

19. Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie na okres 30 dni oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.staszowski.eu. Ogłoszenie zostanie zamieszczone również w prasie na portalu monitorurzędowy.pl.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Staszowie ul. Piłsudskiego 7, pokój A21 (parter), tel. (015) 866 50 34.STAROSTA

Romuald Zgrzywa


Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Staszowie
tel: (015) 866 50 34
powiat@staszowski.eu

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200