Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Żory -
Śląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Żory

Żory, gm. Żory, pow. Żory, Śląskie
Powierzchnia terenu: 102 m²
9 750 zł
95,59 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
102 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Żory
Gmina:
Żory
Miejscowość:
Żory

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
PREZYDENT MIASTA ŻORY
ogłasza

drugi nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory położonej w Żorach w rejonie ul. GłównejOpis przedmiotu sprzedaży:

1. rejon ulicy Głównej

I. Obręb Osiny, karta mapy 3, rejestr nr 888, nr księgi wieczystej GL1X/00008805/9
działka nr 1332/156 o pow. 0,0102 ha,
Cena wywoławcza 9.750,00 zł

II. Obręb Osiny, karta mapy 3, rejestr nr 888, nr księgi wieczystej GL1X/00008805/9
działka nr 1333/156 o pow. 0,0085 ha,Cena wywoławcza 8.550,00 zł

Do cen wylicytowanych danych nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.Działki są położone w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem:

G28 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”

A. Działki niezabudowane, niezagospodarowane, wąskie, porośnięte roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. Terenu zróżnicowany –jednostajnie nachylony, obejmuje fragment nasypu. Działki przylegają do drogi publicznej ul. Głównej.

B. Nieruchomości znajdują się w granicach udokumentowanych złóż: Żory – Warszowice (złoża węgla kamiennego oraz metanu) oraz w granicach zbiorników wód podziemnych: zbiornik Rybnik.

C. Przez działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej: nieczynny przewód wodociągowy ogólny oraz gazowy średniego ciśnienia. Strefy ochronne od sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci.

D. Na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Żory przyjętej zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.1840.2016 z dnia 22.12.2016r. (karta adresowa zabytku nieruchomego nr 45) na całej powierzchni działek nr 1332/156 i 1333/156, wyznaczone jest udokumentowane stanowisko archeologiczne nr 103-44-80. Stanowisko to objęte jest ochroną konserwatorską.

E. Na ww. nieruchomości występują klasoużytki o symbolu: RIVa.

F. Dział III księgi wieczystej nr GL1X/000008805/9 zawiera wpisy dotyczące służebności drogi, nie dotyczące przedmiotowych działek, dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów i obciążeń.

Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.


Na ww. nieruchomości był ogłoszony pierwszy przetarg dnia 23 maja 2024 r., który nie dał rezultatu.


Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2024 roku o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 22.07.2024 r.W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory.Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę.


Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni:

1. legitymować się dowodem osobistym,

2. w przypadku osób fizycznych - w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów lub ewidencji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości),

4. posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.Informacje dodatkowe:

· koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg,

· wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta,

· wszelkie informacje dotyczące zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury,

· Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy,

· Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.plSzczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246.

Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory (http://bip.zory.pl/?c=18435).Kontakt:
Urząd Miasta Żory
tel: 32 43 48 246
umzory@um.zory.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200