Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Szczecin -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Szczecin

Szczecin, gm. Szczecin, pow. Szczecin, Zachodniopomorskie
Powierzchnia terenu: 740 m²
250 000 zł
337,84 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
740 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Zachodniopomorskie
Powiat:
Szczecin
Gmina:
Szczecin
Miejscowość:
Szczecin

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 czerwca 2024 r.

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Pasiecznej 4, działka 58, obręb 4180

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.Adres
Szczecin,
ulica Pasieczna 4

Numer obrębu
4180

Numer działki
58

Numer księgi wieczystej
SZ1S/00186376/5

Powierzchnia w m2
740

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł
250 000,00
(dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

Wadium w zł
25 000,00
(dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100)


1. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.08.2024 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala obrad Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, sala numer 173).

2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

3. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;

2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

6. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

7. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

1) Termin wniesienia wadium upływa dnia 21.08.2024 r.

2) Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

3) W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

4) Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium nie podlega zwrotowi.

8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

9. Opis nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1) Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej D.K.03 przeznaczonej na następujące funkcje:

a) dominująca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

b) uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, usługi, usługi sportu i rekreacji, zieleń urządzona, ogrody działkowe.

2) Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Pasiecznej. Ulica Pasieczna stanowi drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W celu skomunikowania przedmiotowej nieruchomości z drogą publiczną należy wybudować zjazd z ul. Pasiecznej (dz. nr 54, obr. 4180) na budowę którego należy uzyskać w drodze decyzji administracyjnej zezwolenie zarządcy drogi.

3) Na terenie przedmiotowej działki usytuowany jest budynek gospodarczy (o pow. zabudowy 14 m2) oraz budynek mieszkalny (o pow. zabudowy 89 m2), w złym stanie technicznym.

4) Na przedmiotowym terenie usytuowane jest przyłącze wodne w40 mm, przyłącze kanalizacji sanitarnej 160 mm oraz przyłącze kanalizacji deszczowej 160 mm, będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.

5) Na przedmiotowym terenie znajduje się infrastruktura energetyczna, która stanowi własność Enea Operator Sp. z o.o., tj. przyłącze napowietrzne 0,4 kV.

6) Na terenie działki nr 58, obr. 4180 ułożone jest wyłączone z użytkowania dnia 15.07.2022 r. przyłącze gazowe niskiego ciśnienia dn 63 PE. Najbliższa czynna sieć gazowa jest w ulicy Pasiecznej, tj. gazociąg niskiego ciśnienia dn 180 PE, wybudowany w 1999 r.

7) Indywidualne warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego nabywca ustali z właścicielami sieci.

8) Gmina Miasto Szczecin nie bierze odpowiedzialności za warunki gruntowo – wodne, występowanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz za ewentualne istnienie przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych oraz skutki z tym związane. Rękojmia oraz odpowiedzialność Gminy Miasto Szczecin w tym zakresie zostanie wyłączona. Gmina Miasto Szczecin umożliwi dokonanie niezbędnych badań gruntu. W przypadku gdyby zbycie nieruchomości zakwalifikowane zostało jako działalność gospodarcza Gminy Miasto Szczecin, wówczas niniejsze wyłączenie rękojmi nie odniesie skutku wobec podmiotów nabywających nieruchomości jako konsumenci.

9) W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

10) Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci ewentualnie przebiegających przez działkę oraz służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich modernizacji, wymiany, konserwacji, remontów, usuwania awarii oraz usuwania z gruntu;

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją – przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci;

c) infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt;

d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt;

e) w przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

11) Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań, poza opisanymi powyżej.

10. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów, dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.plDodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami -

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91 42 45 420, e-mail: mglinska@um.szczecin.pl

bip.um.szczecin.pl, szczecin.eu, miastooferuje.szczecin.eu

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów.11. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.z up. Prezydenta Miasta Szczecin

Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Przemysław TaracińskiKontakt:
Urząd Miasta Szczecin - Angrot-Glińska Małgorzata
tel: 91 42 45 420
mglinska@um.szczecin.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200