Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Jesionowo -
Warmińsko-Mazurskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Jesionowo

Jesionowo, gm. Dobre Miasto, pow. Olsztyński, Warmińsko-Mazurskie
Powierzchnia terenu: 1268 m²
13 300 zł
10,49 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1268 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • rolna
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Warmińsko-Mazurskie
Powiat:
Olsztyński
Gmina:
Dobre Miasto
Miejscowość:
Jesionowo

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
GN-I.6840.17.2023

Olsztyn, 14 czerwca 2024 r.OGŁOSZENIEStarosta Olsztyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Zarządzenia Nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)OGŁASZA II USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ

niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Jesionowo, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 284 o powierzchni 0,1268 ha, użytek: „RIVa”, dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00127695/7.I ustny nieograniczony przetarg na zbycie wyżej opisanej działki nr 284 został przeprowadzony w dniu 15 marca 2024 r.Nieruchomość położona jest na obrzeżach strefy zwartej zabudowy mieszkalnej wsi Jesionowo, przy drodze gruntowej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny istniejącej zabudowy mieszkalno-zagrodowej oraz tereny upraw rolniczych.

Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, o nawierzchni naturalnej, porośnięta wysoką trawą i chwastami, z miejscowymi zakrzaczeniami i samosiewem liściastym. Nie jest ogrodzona. Na jej terenie znajdują się grunty nasypowe i wysypisko gruzu. Kształt działki jest zwarty i regularny, zbliżony do prostokątnego.

W bezpośrednim zasięgu przedmiotowej nieruchomości znajdują się urządzenia sieci elektroenergetycznej i wodociągowej .Działka nr 284 położona w obrębie Jesionowo, gmina Dobre Miasto, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto zatwierdzonym Uchwałą nr XXIX/158/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 czerwca 2020 r. znajduje się częściowo na terenie rolniczym oraz na terenie mieszkaniowo-usługowym o niskiej intensywności.Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13 300,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie nr 08 1560 0013 2013 1105 7000 0008 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 25 lipca 2024 r. pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

Minimalna wartość postąpienia: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych).Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala sesyjna.W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Starosta Olsztyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 106 oraz telefonicznie pod numerem (89) 523 28 86.Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 17.06.2024 r. do 25.07.2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, zamieszczeniu na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/pl oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
tel: (89) 523-28-86
starostwo@powiat-olsztynski.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200