Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Kłyżów -
Podkarpackie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Kłyżów

Kłyżów, gm. Pysznica, pow. Stalowowolski, Podkarpackie
Powierzchnia terenu: 1502 m²
76 700 zł
51,07 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1502 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Podkarpackie
Powiat:
Stalowowolski
Gmina:
Pysznica
Miejscowość:
Kłyżów

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wójt Gminy Pysznica

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy PysznicaLp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru

Nr Kw

Opis nieruchomości

Użytek

Pow. działki [ha]

Przeznaczenie w MPZP lub w decyzji o WZ

Cena wywoławcza [zł] (+ VAT)

Wysokość wadium [zł]

Uwagi

Obciążenia nieruchomości

Linki1.

obręb Kłyżów miejscowość Krzaki

379/21

TB1S/00000519/1

PsIV

0,1502

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr LXV/497/2024
z dnia 07.02.2024 r.

76 700,00 zł
+ VAT

9 434,00

Wpisy ujawnione
w Dziale III w KW
nie dotyczą działki z przetargu

dz. 379/21
2.

obręb Kłyżów miejscowość Krzaki

379/22

TB1S/00000519/1

PsIV

0,1558

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr LXV/497/2024
z dnia 07.02.2024 r.

79 500,00 zł
+ VAT

9 779,00

Wpisy ujawnione
w Dziale III w KW
nie dotyczą działki z przetargu

dz. 379/22
3.

obręb Kłyżów miejscowość Krzaki

379/23

TB1S/00000519/1

PsIV

0,1518

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr LXV/497/2024
z dnia 07.02.2024 r.

77 500,00 zł
+ VAT

9 533,00

Wpisy ujawnione
w Dziale III w KW
nie dotyczą działki z przetargu

dz. 379/23
4.

obręb Kłyżów miejscowość Krzaki

379/24

TB1S/00000519/1

PsIV

0,1545

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr LXV/497/2024
z dnia 07.02.2024 r.

78 800,00 zł
+ VAT

9 692,00

Wpisy ujawnione
w Dziale III w KW
nie dotyczą działki z przetargu

dz. 379/24
5.

obręb Kłyżów miejscowość Krzaki

379/25

TB1S/00000519/1

PsIV

0,1510

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr LXV/497/2024
z dnia 07.02.2024 r.

77 100,00 zł
+ VAT

9 483,00

Wpisy ujawnione
w Dziale III w KW
nie dotyczą działki z przetargu

dz. 379/25
6.

obręb Kłyżów miejscowość Krzaki

379/26

TB1S/00000519/1

PsIV

0,1532

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr LXV/497/2024
z dnia 07.02.2024 r.

78 200,00 zł
+ VAT

9 619,00

Wpisy ujawnione
w Dziale III w KW
nie dotyczą działki z przetargu

dz. 379/26
7.

obręb Kłyżów miejscowość Krzaki

379/27

TB1S/00000519/1

PsIV

0,1535

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr LXV/497/2024
z dnia 07.02.2024 r.

78 300,00 zł
+ VAT

9 631,00

Wpisy ujawnione
w Dziale III w KW
nie dotyczą działki z przetargu

dz. 379/27
8.

obręb Kłyżów miejscowość Krzaki

379/28

TB1S/00000519/1

PsIV

0,1644

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr LXV/497/2024
z dnia 07.02.2024 r.

80 600,00 zł
+ VAT

9 914,00

Wpisy ujawnione
w Dziale III w KW
nie dotyczą działki z przetargu

dz. 379/28
9.

obręb Kłyżów miejscowość Krzaki

379/29

TB1S/00000519/1

PsIV

0,1627

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr LXV/497/2024
z dnia 07.02.2024 r.

79 800,00 zł
+ VAT

9 815,00

Wpisy ujawnione
w Dziale III w KW
nie dotyczą działki z przetargu

dz. 379/29Przetarg ustny oddzielnie na każdą nieruchomość wg. kolejności uwzględnionej w w/w tabeli odbędzie się w dniu 16.07.2024 r. o godz. 9:00 sala nr 31 w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 10.07.2024 r. na konto Urzędu Gminy w Pysznicy nr 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 BS Tarnobrzeg o/Nisko w wysokości wymienionej w tabeli, z adnotacją w tytule przelewu: „wpłata wadium na dz. nr. …...”

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Pysznicy.

Uczestnik, który kupuje więcej niż jedną działkę winien wpłacić odpowiednią ilość kwot wadium, za każdą nieruchomość oddzielnie.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

- W przypadku osób fizycznych – dokumentu tożsamości.

- W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

- W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru wydanego nie później niż w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu, oryginału właściwych pełnomocnictw (pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi), dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika – pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 z późn. zm.). [Oświadczenia do pobrania na stronie BIP; oświadczenia na każdą działkę osobno].

- W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.

- Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń. [Oświadczenia do pobrania na stronie BIP; oświadczenie na każdą działkę osobno].

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Gminy Pysznica.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Gmina Pysznica zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pysznica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Działki sprzedawane są wg. stanu w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Stalowowolskiego.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi Nabywca tj. m.in. koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.Wójt Gminy Pysznica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.Bliższych informacji na temat działek przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG Pysznica, ul. Wolności 322 pok. nr 6 lub tel. 0-15 841-09-34 w godz. pracy Urzędu.Powyższe ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pysznicy, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pysznica https://pysznica.pl/ oraz na stronie BIP Gminy Pysznica https://pysznica.bip.gmina.pl – zakładka Gospodarka nieruchomościami – przetargi na okres co najmniej 30 dni tj. od dnia 13.06.2024 r., publikuje się w prasie codziennej ogólnokrajowej „monitorurzedowy.pl”. Ponadto informację o przetargu publikuje się w prasie lokalnej „Tygodniku Sztafeta”.Wójt

Łukasz Bajgierowicz
Pliki z oświadczeniami (pdf) - OŚWIADCZENIA + zgoda rodo

Pliki z oświadczeniami (word) - OŚWIADCZENIA + zgoda rodo

Pliki z oświadczeniami (word) - Oświadczenie Małżonka z majątku osobistego

Pliki z oświadczeniami (word) - Oświadczenie Małżonka zgoda z majątku wspólnegoKontakt:
Urząd Gminy Pysznica
tel: 15 8410934
ug@pysznica.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200