Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 1
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 2
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 3
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 4
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 5
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 6
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 7
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 8
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 9
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 10
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 11
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 12
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 13
 - Pelplin -
Pomorskie Zdjęcie nr 14Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Pelplin

Pelplin, gm. Pelplin, pow. Tczewski, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 5288 m²
1 450 000 zł
274,21 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
5288 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Tczewski
Gmina:
Pelplin
Miejscowość:
Pelplin

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
RPŚ.680.3.3.2024.KR

Pelplin, 2024-06-12Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa

własności działki nr 3/12 obręb Pelplin, gmina Pelplin, powiat tczewski

o powierzchni 0,5288 ha.Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2023, poz.344 ze zmianami.);

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021 poz.2213);

• Uchwała Nr XVII/150/12 z dnia 29 marca 2012r., Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pelplin (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012, poz.1534);

• Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin 48/2024 z dnia 29 lutego 2024r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pelplin.I. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka nr 3/12, pow. 0,5288 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00016717/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.II. POŁOŻENIE

Gmina: Pelplin, obręb geodezyjny: Pelplin, ul. Starogardzka.III. STAN PRAWNY

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Pelplin.IV. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 450 000,00 zł netto (SŁOWNIE ZŁOTYCH: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) do ceny wylicytowanej może zostać doliczony podatek od towarów i usług - VAT. Cena sprzedaży nieruchomości brutto, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Pelplin.V. MINIMALNE POSTĄPIENIE

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej netto z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – 14 500,00 złVI. KOSZTY NOTARILANE I WIECZYSTOKSIĘGOWE

Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywcaVII. WADIUM

1. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej netto: tj. 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100), należy wnieść do dnia 14 sierpnia 2024 r. przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pelplin: BS Skórcz 0/Pelplin 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004. Dowodu wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku, wpłaty na rachunek bankowy Gminy Pelplin.

2. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, podlegają zwrotowi nie później niż w ciągu trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto.

3. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Pelplin w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia aktu notarialnego.VIII.OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zlokalizowana jest w sąsiedztwie parku handlowego, budynku wielorodzinnego (w stanie deweloperskim), zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przedsiębiorstwa komunalnego oraz terenów rekreacyjnych. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, posiada bezpośredni dostęp do drogi, do komunalnej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej.

Przedmiotowa działka leży na terenie zabytku, zespołu urbanistycznego i krajobrazowego miasta Pelplina wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 794 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 8.IV.1978r. – obecnie pod numerem 911 (nowy numer rejestru zabytków), zmienionego decyzją z dnia 10.VI.2010r. określającą strefę ochrony zabytku na otoczenie zabytku.

Na działce zlokalizowany jest parterowy budynek gospodarczy (przeznaczony do rozbiórki) o powierzchni zabudowy ok 100m2 oraz nieużytkowany betonowy zbiornik na ścieki. Nieruchomość obecnie użytkowana. Działka mieści się w części miasta dla której nie obowiązuje miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dnia 29 października 2021 r., Rada Miejska w Pelplinie podjęła Uchwałę NR XXXV/287/21 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Pelplin, pomiędzy ulicami Starogardzka i Limanowskiego. Rada Miejska w Pelplinie dnia 29 maja 2024r., przyjęła Uchwałę nr II/10/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Pelplin.

Dla działki nr 3/12 wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr RPŚ.6730.54.2023.AKa z dnia 12 października 2023r., ustalająca sposób zagospodarowania terenu dla inwestycji: budowa budynku usługowo - mieszkalnego wraz z budową urządzeń budowlanych. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości.IX. ZOBOWIĄZANIA NABYWCY DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI

1. Zobowiązuje się Nabywcę do zakończenia zabudowy działki w terminie sześciu lat licząc, od daty zawarcia aktu notarialnego sprzedaży (za zakończenie zabudowy, uważa się datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tczewie). W przypadku przekroczenia przez nabywcę terminu zakończenia zabudowy, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny sprzedaży brutt. Możliwość naliczenia przez Gminę Pelplin kar umownych zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona wekslem in blanco.

2. Niezależnie od kar umownych, w przypadku nie wywiązania się Nabywcy ze zobowiązania wynikającego z ust. 1 niniejszego punktu tj. zakończenia zabudowy w terminie sześciu lat licząc od daty zakupu, Gmina Pelplin zastrzega sobie prawo jej odkupu przez okres 5 lat, licząc od daty upływu terminu zabudowy po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

3. Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, Nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Nabywca przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

5. Wartość nakładów inwestycyjnych na nieruchomości - co najmniej 2 mln zł.

6. Warunki powyższe dotyczą także następców prawnych Nabywcy nieruchomości.

7. Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. W przypadku konieczności wznawiania jej punktów granicznych, Nabywca wykonuje je we własnym zakresie i na własny koszt. Gmina Pelplin nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości powstałych po wznowieniu znaków granicznych. Gmina Pelplin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

8. Nabywca nie może zbyć działki przed spełnieniem warunku, o którym mowa w części IX, ust. 1. W przypadku naruszenia tego warunku, Nabywca wyraża zgodę na obciążenie go przez Gminę Pelplin, karą umowną w wysokości 500 000 zł.X. TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ:

1. Z dokumentacją przetargu oferenci mogą zapoznawać się w godzinach od 7:30 – 15:00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 14 sierpnia 2024r.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska – Katarzyna Róg (e-mail: krog@pelplin.pl, tel. 58 536-12-61 wew. 12).

3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zagospodarowania niniejszej nieruchomości dostępne są na stronie internetowej System Informacji Przestrzennej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin II piętro, pok. nr 29 (tel. 58 536-12-61 wew. 26).XI. TERMIN PRZETARGU:

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21 sierpnia 2024 r., o 9°° w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 4 – I piętro (sala ślubów).XII. UWAGI:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie potwierdzenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

2) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

3) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu);

4) Zgoda właściwych władz/organów statutowych Oferenta (lub innego podmiotu prawa) na nabycie przedmiotu przetargu, jeżeli jest wymagana przez właściwe regulacje, w szczególności, gdy zależy od niej skuteczność i/lub ważność czynności podejmowanych przez oferenta (osobę umocowaną do jego reprezentacji).

5) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

6) Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że Oferent:

1)zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

2) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym działki i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

3) dokona zapłaty zaoferowanej ceny sprzedaży na rachunek bankowy Gminy Pelplin przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży, jak również poniesie koszty (publicznoprawne, notarialne i sądowe) związane z niniejszym przetargiem i zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,

4) przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie ustalonym przez Gminę Pelplin;

5) wyraża zgodę aby w umowie sprzedaży zastrzeżono, a następnie ujawniono w księdze wieczystej prowadzonej dla sprzedawanej działki: prawo odkupu nieruchomości przez Gminę Pelplin w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia aktu notarialnego, jeżeli Nabywca nie zrealizuje zobowiązania określonego w części IX.

6) wyraża zgodę aby w umowie sprzedaży zastrzeżono, możliwość naliczenia przez Gminę Pelplin kar umownych. Prawo to zostanie zapisane w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczone wekslem in blanco.

2. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze i osoby fizyczne posiadające zaległości w podatkach i opłatach na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz posiadające jakiekolwiek zadłużenie wobec Gminy Pelplin.

3. Przed przystąpienie do przetargu Komisji przetargowej należy przedłożyć zaświadczenie o nie zaleganiu przez Oferenta z płatnością podatków, składek i opłat odpowiednio wobec:

1) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

2) Urzędu Skarbowego;

3) Gminy Pelplin,

z zastrzeżeniem, że zaświadczenia te nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu i muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.

4. Wszystkie oświadczenia winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego należycie do tego umocowane, z zastrzeżeniem, że upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika z innych załączonych dokumentów. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania oferenta. Dotyczy to odpowiednio uwierzytelnienia wszystkich dołączonych do oferty kopii dokumentów.

XIII.WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA WINNY BYĆ SPORZĄDZONE W JĘZYKU POLSKIM ORAZ PODPISANE PRZEZ OFERENTA.

XIV.PRZETARG PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W JĘZYKU POLSKIM.

XV. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

XVI.Oferent, który wygrał licytację, zobowiązany jest:

1. do wskazania kancelarii notarialnej stosownej do zawarcia aktu notarialnego w terminie 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu;

2. do podpisania protokołu z przetargu w terminie 14 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu;

3. do podpisania aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Sprzedającego pod rygorem utraty praw do nieruchomości oraz wpłaconego wadium w wysokości 290 000,00 zł, (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100).Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

/Mirosław Chyła/Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy na okres

od dnia 12 czerwca 2024., do dnia 21 sierpnia 2024r., na stronie internetowej www.bip.pelplin.pl, na stronie

internetowej www.pelplin.pl.Załącznik: decyzja o warunkach zabudowy nr RPŚ.6730.54.2023.AKa z dnia 12 października 2023r.Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Pelplin
tel: 58 536-12-61 wew. 12
krog@pelplin.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200