Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Boguszów-Gorce -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Boguszów-Gorce

Boguszów-Gorce, gm. Boguszów-Gorce, pow. Wałbrzyski, Dolnośląskie
Powierzchnia terenu: 1052 m²
119 000 zł
113,12 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1052 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Dolnośląskie
Powiat:
Wałbrzyski
Gmina:
Boguszów-Gorce
Miejscowość:
Boguszów-Gorce

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA - GORC

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCILp 1

Nazwa i adres nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
położona przy ul. Leśnej,
obręb 5 Stary Lesieniec

Numer działki pow. w ha
Numer 247/6
0,1052 ha

numer KW
SW1W/00075703/3

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol MN.11)
Dodatkowe informacje:
- udokumentowane złoża: węgla („VICTORIA” nr 578),
- granica otuliny Parku Krajobrazowego,
- nieprzekraczalne linie zabudowy.

Cena Wywoławcza brutto w zł.
119.000,00
w tym VAT

Wadium w zł.
11.900,00

forma zbycia nieruchomości
Sprzedaż na własność

Godz.
10:00Przetarg odbędzie się 17 lipca 2024r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce,

w Sali Ślubów mieszczącej się na parterze budynku.Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Forma zbycia – własność. Cena za nieruchomość płatna w gotówce w ciągu miesiąca od daty wygrania przetargu. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe oraz przygotowania dokumentacji, które są wliczone w cenę wywoławczą. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona zapłaty ceny nieruchomości na dzień przed ustaloną datą zawarcia umowy przenoszącej własność, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.I. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

? Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 12 lipca 2024r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy Boguszów-Gorce, po tym czasie osoby nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości.II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty:

? Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotami przetargu, warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

? Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 344) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

? Okazanie dowodu tożsamości w dniu przetargu.

? Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 16 lipca 2024 r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 16 lipca 2024 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

? Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

? Przedłożyć - w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

? Przedłożyć – w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.III. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega:

- zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, po uprzedniej pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.IV. Informacje dodatkowe:

- w przetargu nie mogą brać udziału podmioty (osoby) posiadające jakiekolwiek zaległości wobec gminy,

- utwardzenie drogi dojazdowej do działki będącej przedmiotem zbycia planowane jest na lata przyszłe, bliższych informacji na powyższy temat można uzyskać w Wydziale Inwestycji Miejskich tutejszego Urzędu,

- istniejący na działce drzewostan podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336). Informacje na temat usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta.

- uzbrojenie istniejące w otoczeniu: sieć elektroenergetyczna i wodno-kanalizacyjna,

- nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny nieruchomości na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy notarialnej na konto Gminy Boguszów- Gorce wskazane w protokole z przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania wpływu na rachunek bankowy Gminy Boguszów- Gorce,

- uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetarg,

- Gmina Miasto Boguszów - Gorce oświadcza, że nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży sprzedawana jest zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów wydanych przez Starostę Wałbrzyskiego, a wyłoniony nabywca oświadczy, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Boguszów – Gorce z tytułu ewentualnej niezgodności z zakresu ewentualnej różnicy powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną, niż jest to oznaczone w wyżej wymienionym dokumencie.

- cena za nieruchomość płatna jest w pieniądzu PLN. Nabywca uiszcza jednorazowo całość kwoty osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek Gminy Boguszów-Gorce numer: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 odpowiednio wcześniej, tak, aby w chwili zawarcia umowy notarialnej środki pieniężne znajdowały się na rachunku Gminy Boguszów-Gorce. Nabywca ponosi koszty: sądowe, notarialne oraz przygotowania dokumentacji,

- po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości,

- Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta podając przyczynę odwołania przetargu,

- ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce www.bip.boguszow-gorce.pl Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206, telefonicznie, Nr 74-84-49-311 wew. 74.Sporządziła: Ewelina Znój

Boguszów – Gorce, dnia 06.06.2024r.
Burmistrz Miasta

Boguszowa – Gorc

/-/ Daniel LubińskiKontakt:
Urząd Miasta Boguszów-Gorce
tel: 74-84-49-311 wew. 74
sekretariat@boguszow-gorce.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200