Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Bartel Wielki -
Pomorskie Zdjęcie nr 1
 - Bartel Wielki -
Pomorskie Zdjęcie nr 2Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Bartel Wielki

Bartel Wielki, gm. Kaliska, pow. Starogardzki, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 1052 m²
46 803 zł
44,49 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1052 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Starogardzki
Gmina:
Kaliska
Miejscowość:
Bartel Wielki

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
WÓJT GMINY KALISKA

83-260 Kaliska ul. Nowowiejska 2

tel.(58) 58-89-201, fax. (58) 58-89-206NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY KALISKA NR LXII/498/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KALISKALp. 1

Położenie
Bartel Wielki

Nr działki
273/21

Pow. w m2
1052

Nr KW
GD1A/00026934/1

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł
46.803,00

Wadium w zł
4.700,00

Minimalne postąpienie w zł
500,00
1. Opis nieruchomości i obciążenia:

1) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2) Obszar o wartościach historycznych postulowany do objęcia ochroną – II poziom ochrony.

3) Przy sprzedaży działki zostanie ustanowiona służebność przesyłu sieci wodociągowej na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Kaliska Sp. z o.o.

4) Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

5) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.2. Prawa i obowiązki uczestnika przetargu:

1) Uczestnik przetargu winien:

a) Zapoznać się z przedmiotem przetargu - Uczestnicy przetargu składają do Urzędu Gminy Kaliska pisemne zgłoszenie udziału w przetargu (załącznik nr 1) i oświadczenie z numerem konta, bankowego na które ma być zwracane wadium w przypadku negatywnego wyniku przetargu (załącznik nr 2) najpóźniej do wyznaczonego dnia wpłaty wadium.

b) Posiadać w dniu przetargu ważny dokument stwierdzający tożsamość.

c) Przedłożyć – w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub stosowny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

d) Przedłożyć – w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego bądź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

e) Przedłożyć – w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub stosowne wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim (w tym prowadzących działalność gospodarczą) nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

4) Dokumenty opisane w punktach c)-e) oraz właściwe pełnomocnictwa winny być dostarczone najpóźniej do dnia 12.07.2024 r. do sekretariatu Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do 12.07.2024 r., nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

5) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, na konto Gminy Kaliska Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Kaliskach, Nr rachunku 51 8342 0009 4000 0127 2000 0005, w terminie do 12.07.2024 roku oraz okazanie komisji przetargowej. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Kaliska.

6) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłaty za nabycie prawa własności budynku. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po uprzedniej, pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.3. Prawa i obowiązki Nabywcy nieruchomości:

1) Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest dokonać zapłaty pozostałej kwoty nie później niż na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy sprzedaży na konto Gminy Kaliska wskazane w protokole z przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

2) Przetarg odbędzie się 17.07.2024 roku o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2 w sali narad.

3) W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

4) Koszty aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości. Koszty te nie są ujęte w cenie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej.

5) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6) Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Odpowiedzialność Sprzedającego ze wady nieruchomości zostaje wyłączona w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.

7) Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

8) W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

9) Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Kaliska deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości.

10) Wójt Gminy Kaliska może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Kaliska oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kaliska podając przyczynę odwołania przetargu.4. Pozostałe informacje:

1) Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działek, w granicach których nieruchomość jest położona. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

2) I przetarg w dniu 22.11.2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym, II przetarg w dniu 10.04.2024 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

3) Istniejący na działce drzewostan podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.).

4) Przetarg zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

5) W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

6) Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kaliskach ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska pokój Nr 1 w godzinach pracy urzędu, pod numerem telefonu (58) 58-89-201 wew. 533 oraz na stronach internetowych www.bip.kaliska.pl, www.kaliska.plWójt Gminy Kaliska

Sławomir JanickiKontakt:
Urząd Gminy Kaliska - pok. Nr 20
tel: /58/ 58 89 201 wew. 33
sekretariat@kaliska.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200