Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Żagań -
Lubuskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Żagań

Żagań, gm. Żagań, pow. Żagański, Lubuskie
Powierzchnia terenu: 554 m²
81 000 zł
146,21 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
554 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Lubuskie
Powiat:
Żagański
Gmina:
Żagań
Miejscowość:
Żagań

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż komunalnej nieruchomościNieruchomością wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 141, o powierzchni 0,0554 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00053019/0, położona przy ul. Nowogródzkiej w Żaganiu.


Cena wywoławcza nieruchomości: 81.000,00 zł.

Wadium 8.100,00 zł.


Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów leśnych. W dalszej odległości zabudowa usługowa. Dojazd do nieruchomości ulicą o nawierzchni bitumicznej – ul. Nowogródzką oraz bezpośredni – ulicą o nawierzchni gruntowej. Teren nieruchomości płaski, kształt regularny – prostokąt. Na nieruchomości występują drzewa i krzewy, których usunięcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należeć będzie do inwestora. Sieci uzbrojenia – wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa oraz telekomunikacyjna znajdują się w drodze dojazdowej do nieruchomości. Bezpośrednie włączenie do sieci uzbrojenia należeć będzie do inwestora. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MNI – teren mieszkaniowy niskiej intensywności.Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00053019/0

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brakWnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 28 maja 2024 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 23 lipca 2024 r. o godz. .10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk - sala konferencyjna).

Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 18 lipca 2024 r.

Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie.

Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń.

Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Kontakt:
Urząd Miasta Żagań
tel: (068) 477 1035
info@um.zagan.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200