Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Konkurs ofert - Łęczyca -
Łódzkie Zdjęcie nr 1
Konkurs ofert - Łęczyca -
Łódzkie Zdjęcie nr 2
Konkurs ofert - Łęczyca -
Łódzkie Zdjęcie nr 3Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Konkurs ofert - Łęczyca

Łęczyca, gm. Łęczyca, pow. Łęczycki, Łódzkie
Powierzchnia terenu: 3936 m²
873 000 zł
221,80 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
3936 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Łódzkie
Powiat:
Łęczycki
Gmina:
Łęczyca
Miejscowość:
Łęczyca

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWASyndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy PEZETGES w Łęczycy w upadłości ogłasza sprzedaż w trybie konkursu ofert oraz negocjacji zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), w skład której wchodzą:

budynek handlowo – usługowy oraz budowle, w tym czynna stacja paliw, które to składniki posadowione są na części działki nr 640/2 o pow. 3936 m2 w Łęczycy opisanej w księdze wieczystej nr LD1Y/00000038/8, zapasy magazynowe, prawa z umów najmu oraz roszczenie o zasiedzenie części działki na której znajduje się ZCP.

Cena sprzedaży wynosi 873.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 87.300,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych) na rachunek bankowy SP PEZETGES w Łęczycy w upadłości w Santander Bank Polska SA nr 79 1090 1304 0000 0001 3680 4366 należy składać do dnia 5 lipca 2024 r. na adres: Biura Syndyka Pawła Dłużniewskiego w Warszawie, 01-141, ul. Wolska 84/86 lok. 210 (osobiście w godzinach pracy Kancelarii lub pocztą - decyduje data doręczenia na podany adres) z napisem na kopercie „Oferta zakupu ZCP”.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w Biurze Syndyka adres jw.


Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także możliwość przeprowadzenia dodatkowej licytacji między oferentami, którzy złożyli zbliżone kwotowo i najkorzystniejsze oferty, jeśli różnica między oferowanymi cenami jest mniejsza niż 10 (dziesięć) % oferowanej najwyższej ceny oraz możliwość zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru lub unieważnienie postępowania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana przez syndyka, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Umowa sprzedaży ZCP zostanie sporządzona w Kancelarii Notariusz Ewy Sługockiej w Łodzi, adres jw.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ZCP jest zapłata całej ceny sprzedaży przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Przez zapłatę ceny sprzedaży należy rozumieć uznanie rachunku bankowego masy upadłości ceną sprzedaży.

Umowa sprzedaży ZCP zostanie zawarta w terminie miesiąca od wyboru oferty.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Dokumenty w postaci wyceny ZCP oraz operatu szacunkowego nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie są dostępne do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie SP PEZETGES w Łęczycy w upadłości ul. Przedrynek 8, po uprzednim wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem, tel.: 723 163 760; e-mail: syndyk207@wp.pl.Kontakt:
Syndyk Paweł Dłużniewski
tel: 723163760
syndyk207@wp.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200