Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Przetarg - Ośno Lubuskie -
Lubuskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Przetarg - Ośno Lubuskie

Ośno Lubuskie, gm. Ośno Lubuskie, pow. Słubicki, Lubuskie
Powierzchnia terenu: 4998 m²
399 750 zł
79,98 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
4998 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Lubuskie
Powiat:
Słubicki
Gmina:
Ośno Lubuskie
Miejscowość:
Ośno Lubuskie

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Starosta Słubicki

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu PaństwaLp. 1

Działka ewidencyjna

Nr
789/24

Pow. [ha]
0,4998

Położenie nieruchomości
Obręb
m. Ośno Lubuskie
ul. Towarowa

Nr księgi wieczystej
GW1U/000

21277/2

Cena wywoławcza nieruchomości netto/ brutto [zł]
325.000,00/ 399.750,00

Wadium (zł)
40.000,001. Przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek Bp - zurbanizowany teren niezabudowany lub w trakcie zabudowy i jest niezagospodarowana – porośnięta trawą i samosiejkami drzew.2. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.3. Powyższa działka jest położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone są symbolem 1PP, PS, UC – teren istniejącej i projektowanej działalności produkcyjnej, teren składowania i magazynowania oraz usług komercyjnych.4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed przetargiem. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Starostwa;

2) osoby fizyczne/ reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości,

3) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu – okażą dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny odpis z KRS, statut lub umowę spółki lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, w przypadku kopii – powinny być parafowane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta – zgodnie z zasadą reprezentacji).5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.6. Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2024 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach.7. Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 5 i 6 lub pod nr tel.: 95-777 02 70, 95-777 02 71.Słubice, 2024-06-04Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Słubicach
tel: 95 777 02 70
k.hryniewicz@powiatslubicki.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200