Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Zgierz -
Łódzkie Zdjęcie nr 1


Zdjęcie działki
identyfikator działki: 102003_1.0121,

Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Zgierz

Zgierz, gm. Zgierz, pow. Zgierski, Łódzkie
Powierzchnia terenu: 4187 m²
580 000 zł
138,52 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
4187 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Łódzkie
Powiat:
Zgierski
Gmina:
Zgierz
Miejscowość:
Zgierz

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) oraz § 6 ust. 1 i 4, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)PREZYDENT MIASTA ZGIERZA

zawiadamia, że w dniu 04 września 2024 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza,

Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie sięI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z trzech działek gruntu

położonych w Zgierzu przy ul. Wiejskiej 30, 32 i 34Położenie nieruchomości: Zgierz, ulica Wiejska 30, 32, 34

Obręb ewidencyjny: Zgierz 121, jednostka rejestrowa: G528, G484, klasoużytek: Bp

Działki numer ewidencyjny: 181/29 o pow. 648 m2, 181/32 o pow. 1579 m2, 181/35 o pow. 1960 m2

Powierzchnia łączna: 4187 m2Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz.

Dla powyższej nieruchomości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzone są dwie księgi wieczyste:

KW Nr LD1G/00116528/1

DZIAŁ I-O: województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Zgierz m., miejscowość Zgierz, działka nr 181/29, obręb ewidencyjny Z-121, ulica Wiejska 34, sposób korzystania Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy; działka nr 181/32, obręb ewidencyjny Z-121, ulica Wiejska 32, sposób korzystania Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy; obszar całej nieruchomości 0,2227 ha.

DZIAŁ I-Sp i IV wpisów brak.

DZIAŁ II – właściciel Gmina Miasto Zgierz.

DZIAŁ III – ograniczone prawo rzeczowe o treści: „Odpłatna, bezterminowa służebność przesyłu, polegająca na prawie korzystania z: działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/29 - w pasie gruntu o szerokości 3,00 m i długości

4,53 m wzdłuż przebiegu kanalizacji sanitarnej i działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/32 - w pasie gruntu o szerokości 3,00 m i długości 11,42 m wzdłuż przebiegu kanalizacji sanitarnej, w celu wybudowania oraz dostępu do wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb wykonywania czynności związanych w szczególności z jej eksploatacją, modernizacją, remontem, konserwacją, usuwaniem powstałych awarii, a także ewentualną likwidacją i demontażem infrastruktury, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego; lokalizacja kanalizacji sanitarnej została wskazana na załączniku graficznym do zarządzenia nr 261/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 lipca 2021 roku; ustanawiane prawo może być wykonywane przez przedsiębiorcę, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania i przeznaczenia działek obciążanych, istniejących na nich naniesień, istniejącej infrastruktury, a także praw osób trzecich posiadających tytuł prawny do korzystania z nich” ustanowione na rzecz „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

KW Nr LD1G/00101975/1

DZIAŁ I-O: województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Zgierz m., miejscowość Zgierz, działka nr 181/35, obręb ewidencyjny 102003_1.0121, Zgierz 121, ulica Wiejska 30, sposób korzystania Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy; obszar całej nieruchomości 0,1960 ha.

DZIAŁ I-Sp i IV wpisów brak.

DZIAŁ II – właściciel Gmina Miasto Zgierz.

DZIAŁ III – ograniczone prawo rzeczowe o treści: „Odpłatna, bezterminowa służebność przesyłu, polegająca na prawie korzystania z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/35 - w pasie gruntu o szerokości 3,00 m i długości 12,39 m wzdłuż przebiegu kanalizacji sanitarnej, w celu wybudowania oraz dostępu do wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb wykonywania czynności związanych w szczególności z jej eksploatacją, modernizacją, remontem, konserwacją, usuwaniem powstałych awarii, a także ewentualną likwidacją i demontażem infrastruktury, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego; lokalizacja kanalizacji sanitarnej została wskazana na załączniku graficznym do zarządzenia nr 261/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 lipca 2021 roku; ustanawiane prawo może być wykonywane przez przedsiębiorcę, o którym mowa powyżej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania i przeznaczenia działek obciążanych, istniejących na nich naniesień, istniejącej infrastruktury, a także praw osób trzecich posiadających tytuł prawny do korzystania z nich.” ustanowione na rzecz „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Przeznaczoną do sprzedaży nieruchomość stanowią trzy niezabudowane, niezagospodarowane, nieogrodzone, porośnięte drzewami i krzewami działki gruntu, o łącznej powierzchni 4187 m2. Ww. nieruchomość ma regularny kształt, zbliżony do prostokątnego, średnia długość wynosi ok. 150 metrów, średnia szerokość ok. 28 metrów. Nieruchomość nie posiada urządzonego zjazdu. Ma możliwość uzbrojenia w media instalacyjne znajdujące się na tym terenie (sieć energii elektrycznej, sieć wodociągowa, sieć gazowa), przy czym warunki przyłączeniowe należy uprzednio uzgodnić z gestorami sieci.

Przedmiotowe działki są obciążone służebnością przesyłu na rzecz „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” sp. z o.o. Ustanowiona służebność polega na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 3,00 m wzdłuż przebiegu kanalizacji sanitarnej w celu wybudowania oraz dostępu do wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej dla potrzeb wykonywania czynności związanych w szczególności z jej eksploatacją, modernizacją, remontem, konserwacją, usuwaniem powstałych awarii, a także ewentualną likwidacją i demontażem infrastruktury, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej została wskazana na załączniku graficznym do zarządzenia Nr 261/VIII/2021 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 lipca 2021 roku. Ustanawiane prawo może być wykonywane przez przedsiębiorcę, o którym mowa powyżej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania i przeznaczenia działek obciążanych, istniejących na nich naniesień, istniejącej infrastruktury, a także praw osób trzecich posiadających tytuł prawny do korzystania z nich. Wzdłuż północnej granicy działek przebiega kablowa linia energetyczna, do której dostęp nie jest uregulowany służebnością przesyłu. Ukośnie nad działkami przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia, z pasem technologicznym, w związku z czym lokalizację zabudowy należy uzgodnić z gestorem sieci. Z uwagi na położenie terenu w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 Niecka Łódzka ustala się konieczność zachowania warunków wynikających z tego położenia i zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych nie powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego i mogących doprowadzić do skażenia wód podziemnych.

Przedmiotowe działki zlokalizowane są w południowo-zachodniej części miasta Zgierza, w otoczeniu nieruchomości o charakterze przemysłowym, produkcyjnym, magazynowym i składowym. Od strony północnej przylegają bezpośrednio do urządzonej drogi gminnej, która posiada nawierzchnię utwardzoną asfaltem, z włączeniem w ul. Kwasową w kierunku zachodnim i w ul. Konstantynowską w kierunku wschodnim (dobra ekspozycja działek na drogę publiczną). W sąsiedztwie zbywanych działek od strony północnej znajdują się tereny przemysłowe i przemysłowo-składowe, stanowiące dawny kompleks zakładowy ZPB „BORUTA” S.A., obecnie intensywnie zagospodarowywane z preferowaną lokalizacją działalności gospodarczej związanej z nowoczesnymi technologiami oraz funkcjonowaniem „Parku Przemysłowego Boruta Zgierz”.

Ww. nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód, przyjętego uchwałą Nr XLIV/583/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 9 lutego 2022 r. Położona jest w przeważającej części w jednostce planistycznej opisanej na rysunku planu symbolem 8P – przeznaczenie podstawowe tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz w niewielkiej części (przy południowej granicy) w jednostce planistycznej opisanej na rysunku planu symbolem 3Z – przeznaczenie tereny zieleni, z nakazem nasadzenia zieleni izolacyjnej. Uchwałą Nr LXVI/919/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2023 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nabywca nieruchomości ponosić będzie wszelkie obciążenia finansowe związane z zbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości pod zabudowę. Na nieruchomości nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu mających na celu określenie wytrzymałości gruntu i poziomu wód gruntowych oraz nie wykonano badań nośności gruntu.

mapa z lokalizacją nieruchomościCena wywoławcza nieruchomości wynosi 580.000,00 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100), w tym 23% VAT.

Wadium wynosi 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).Warunki przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w wyżej określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz Nr 74878300040017230320000108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2024 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa notarialne, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa notarialne. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego – z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu lub stosownym pełnomocnictwem notarialnym, bądź przedłożenie notarialnego ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej. Podmioty zagraniczne przystępujące do przetargu obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się:

a) ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

b) z uwarunkowaniami możliwości zagospodarowania – szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza, pok. 224, 210, tel. 42/714 31 91 lub 82.

3. Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu (przy braku innej dyspozycji) na konto, z którego należność została przelana.

4. Cena osiągnięta w przetargu (w tym 23% VAT), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w wyniku przetargu został wyłoniony jako nabywca nieruchomości, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

7. Podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.

8. Protokół z przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

9. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich wpisów, opłat sądowych.

10. Gmina Miasto Zgierz odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym bez jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości do zamierzonej formy użytkowania, jak również wznowieniem i okazaniem geodezyjnych granic nieruchomości oraz uregulowaniem stosunków sąsiedzkich ponosi nabywca.

12. Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za warunki geotechniczne gruntu, wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane, a także za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla sprzedawanej nieruchomości.

13. Gmina Miasto Zgierz nie dysponuje danymi dotyczącymi warunków gruntowo-wodnych oraz występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu przykrytych warstwą gleby. Osoby zainteresowane mogą, za zgodą gminy, wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

14. Nabywca nieruchomości w trakcie realizacji na niej inwestycji zobowiązany będzie do spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, a także w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości.

15. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oraz dbania o stan sanitarny działki, jak i jej otoczenia.

16. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, pok. 1.

17. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informacja o wyniku przetargu, zawierająca m.in. imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP pod adresem bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza na okres co najmniej 7 dni.

18. Organizator przetargu zobowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie później niż 35 dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po dokonaniu wpłaty przez nabywcę.

19. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, bez okazania granic.

20. Prezydentowi Miasta Zgierza przysługuje prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

21. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 3, tel. 42/714 31 84.

22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach przetargu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

23. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie wyłonienia nabywcy nieruchomości jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II nr 16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka bądź na adres Urzędu Miasta Zgierza wskazany powyżej.

2. Będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, stan cywilny.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu:

a) przeprowadzenia postępowania przetargowego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO);

b) podpisania, wykonania i rozliczenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO).

4. W każdej chwili oferentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3. Przestaniemy przetwarzać dane oferenta w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności oferenta lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentowi przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia skargi w związku z ich przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe oferenta będą przechowywane przez okres:

a) dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia postępowania przetargowego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z ww. procedury i zawartej notarialnej umowy sprzedaży;

b) dla danych przetwarzanych w procesie przeprowadzenia przetargu, jeżeli nie dojdzie do wyłonienia oferenta jako nabywcy nieruchomości i zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, dane osobowe związane z uczestnictwem w przetargu zostaną niezwłocznie usunięte.

7. Dane osobowe oferenta mogą być przekazywane notariuszowi w celu wykonania czynności notarialnych lub w razie gdyby okazało się to konieczne zewnętrznym kancelariom prawnym. Poza tym dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy nakazuje tego przepis prawa.

8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe oferentów nie są profilowane.

24. Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgierza, na stronie pod adresem www.bip.zgierz.pl (nieruchomości/sprzedaż gruntów) oraz w dzienniku „monitorurzędowy.pl” na stronie internetowej pod adresem www.monitorurzedowy.pl.Z UP. PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

Bohdan Bączak

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Kontakt:
Urząd Miasta Zgierz
tel: 42/714 31 84
e-urzad@umz.zgierz.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200