Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Aleksandrów Kujawski -
Kujawsko-Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrowski, Kujawsko-Pomorskie
Powierzchnia terenu: 379 m²
35 000 zł
92,35 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
379 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Kujawsko-Pomorskie
Powiat:
Aleksandrowski
Gmina:
Aleksandrów Kujawski
Miejscowość:
Aleksandrów Kujawski

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Urząd Miejski

w Aleksandrowie KujawskimBurmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

ogłasza

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.


L.P. 1


Nr działki księga wieczysta, położenie
1926/2

KW WL1A/00041574/8

Aleksandrów Kujawski ul. Graniczna


Pow. w ha
0,0379


Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Brak planu zagospodarowania.

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem BM o przeznaczeniu: „trwałe struktury miejskie – zabudowa mieszkaniowa”.


Cena wywoławcza netto (zł)
35.000,00 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)


Wadium (zł)
3.500,00 zł
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych)V przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 lipca 2024 roku o godzinie 11.30 w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, pokój nr 118.Wadium należy wpłacić (z podaniem numeru działki), tak aby było zaksięgowane na koncie Urzędu Miejskiego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Nr 51 9537 0000 2001 0017 9735 0006 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2024 roku.Ogłoszone uprzednio przetargi na sprzedaż działki zorganizowany były: pierwszy przetarg w dniu 25 stycznia 2024 r., drugi przetarg w dniu 7 marca 2024 r., trzeci przetarg w dniu 18 kwietnia 2024 r., czwarty przetarg w dniu 29 maja 2024 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, na stronie internetowej, bip.aleksandrowkujawski.pl oraz w monitorurzędowy.pl.

Nieruchomość objęta przetargiem wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Brak sieci uzbrojenia. Warunki przyłączeń do poszczególnych sieci infrastruktury należy indywidualnie uzgodnić z właściwym gestorem sieci, własnym staraniem i na własny koszt.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowód tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielczości majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka a zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Więcej informacji można uzyskać w tutejszym Urzędzie pokój. nr 106 w godzinach pracy Urzędu od godz. 7.30 do 15.30.Aleksandrów Kujawski 04.06.2024 r.

Kontakt:
Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski
tel: 54 282 68 29
grunty@aleksandrowkujawski.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200