Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Aleksandrów Kujawski -
Kujawsko-Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrowski, Kujawsko-Pomorskie
Powierzchnia terenu: 846 m²
71 100 zł
84,04 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
846 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Kujawsko-Pomorskie
Powiat:
Aleksandrowski
Gmina:
Aleksandrów Kujawski
Miejscowość:
Aleksandrów Kujawski

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Urząd Miejskiego

w Aleksandrowie KujawskimBurmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

ogłasza

V rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z obniżoną ceną sprzedaży.

Cena wywoławcza do rokowań została obniżona o 10% w stosunku do ceny z pierwszego przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości.L.P.

Nr działki,
Księga wieczysta,
Położenie

Pow. w m2

Opis nieruchomości

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza
do rokowań netto (zł)

Wysokość zaliczki (zł)

1

295/1

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

846 m2

Brak planu zagospodarowania.

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. – działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej

71.100,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych)

7.100,00 zł
(słownie: siedem tysięcy sto złotych)
2

295/2

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

832 m2

Brak planu zagospodarowania.

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. – działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej

70.200,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych)

7.100,00 zł
(słownie: siedem tysięcy sto złotych)


3

295/3

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

818 m2

Brak planu zagospodarowania.

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. – działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej

68.400,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych)

6.900,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych)


4

295/4

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

830 m2

Brak planu zagospodarowania.

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. – działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej

70.200,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych)

7.100,00 zł
(słownie: siedem tysięcy sto złotych)V rokowania odbędą się w dniu 25 lipca 2024 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, pokój nr 118.Zaliczkę trzeba wpłacić (z podaniem numeru działki), tak aby była zaksięgowana na koncie Urzędu Miejskiego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Nr 51 9537 0000 2001 0017 9735 0006 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2024 roku.

Ogłoszone uprzednio przetargi na sprzedaż działek zorganizowane były: pierwszy przetarg w dniu 03 lutego 2023r., drugi przetarg w dniu 17 marca 2023r., trzeci przetarg w dniu 28 kwietnia 2023r., czwarty przetarg w dniu 16 czerwca 2023 r., piaty przetarg w dniu 18 sierpnia 2023 r., szósty przetarg w dniu 22 września 2023r., siódmy przetarg w dniu 27 października 2023 r., ósmy przetarg w dniu 15 grudnia 2023 r., I rokowania w dniu 25 stycznia 2024 r., II rokowania w dniu 7 marca 2024r., III rokowania w dniu 18 kwietnia 2024 r., IV rokowania w dniu 29 maja 2024 r. Przetargi oraz rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomości objęte rokowaniami wolne są od obciążeń i zobowiązań. Brak sieci uzbrojenia. Warunki przyłączeń do poszczególnych sieci infrastruktury należy indywidualnie uzgodnić z właściwym gestorem sieci, własnym staraniem i na własny koszt.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 22 lipca 2024 roku z napisem: „zgłoszenie udziału w V rokowaniach z numerem działki” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub firmę oraz siedzibę jeżeli uczestnik jest osobą prawną lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowana cena i sposób jej zapłaty,

5) kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Więcej informacji można uzyskać w tutejszym Urzędzie pokój. nr 106 w godzinach pracy Urzędu od godz. 7.30 do 15.30.Aleksandrów Kujawski 04.06.2024 r.Kontakt:
Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski
tel: 54 282 68 29
grunty@aleksandrowkujawski.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200