Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Przetarg - Nowy Dwór Mazowiecki -
Mazowieckie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Przetarg - Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki, gm. Nowy Dwór Mazowiecki, pow. Nowodworski, Mazowieckie
Powierzchnia terenu: 5986 m²
2 700 000 zł
451,05 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
5986 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Mazowieckie
Powiat:
Nowodworski
Gmina:
Nowy Dwór Mazowiecki
Miejscowość:
Nowy Dwór Mazowiecki

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15 maja 2024 r.Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w wykonaniu Uchwały Nr LX/660/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 lutego 2024 roku

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza, że w dniu 11 września 2024 roku o godz. 12.00 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.Lp.

Nr ewid.

Powierzchnia w ha

Cena wywoławcza w zł brutto

Minimalne postąpienie w złOpis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Towarowej/ul. Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie o podstawowym przeznaczeniu jako tereny produkcyjno-składowe, drobnej wytwórczości, przetwórstwa, magazynów, składów, baz.

Prawo własności uwidocznione jest w księdze wieczystej nr WA1N/00055386/4.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena uzyskana w wyniku przetargu. Należność z tego tytułu winna być wniesiona na konto Urzędu Miejskiego nr 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w terminie do dnia 05 września 2024 r. w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto na konto Urzędu Miejskiego nr 34 8009 1062 0016 4106 2007 0005 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

• dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw – w przypadku osób fizycznych;

• dowodu tożsamości i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

• aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium podlega zwrotowi po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Burmistrz Miasta jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uwaga: koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, tj. do dnia 18 września 2024 r. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, p. 319, tel. (22) 51 22 216.Kontakt:
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
tel: 22 51 22 216
burmistrz@nowydwormaz.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200