Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Na sprzedaż działki - Góra Kalwaria ul. Rybie - Góra Kalwaria -
Mazowieckie Zdjęcie nr 1
Na sprzedaż działki - Góra Kalwaria ul. Rybie - Góra Kalwaria -
Mazowieckie Zdjęcie nr 2
Na sprzedaż działki - Góra Kalwaria ul. Rybie - Góra Kalwaria -
Mazowieckie Zdjęcie nr 3
Na sprzedaż działki - Góra Kalwaria ul. Rybie - Góra Kalwaria -
Mazowieckie Zdjęcie nr 4
Na sprzedaż działki - Góra Kalwaria ul. Rybie - Góra Kalwaria -
Mazowieckie Zdjęcie nr 5Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Na sprzedaż działki - Góra Kalwaria ul. Rybie - Góra Kalwaria

Góra Kalwaria, gm. Góra Kalwaria, pow. Piaseczyński, Mazowieckie
Powierzchnia terenu: 6681 m²
4 500 000 zł
673,55 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
6681 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Mazowieckie
Powiat:
Piaseczyński
Gmina:
Góra Kalwaria
Miejscowość:
Góra Kalwaria

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.plWYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I GEODEZJIGM.6840.9.2023.IMBURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w mieście Góra Kalwaria przy ul. Rybie, w obrębie 3-01, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

- 4/38 o pow. 0,5000 ha, objęta księgą wieczystą nr WA1I/00025571/4,

- 4/41 o pow. 0,0476 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00297918/8,

- 4/54 o pow. 0,0831 ha, objęta księgą wieczystą nr WA5M/00422519/7,

- 4/55 o pow. 0,0374 ha, objęta księgą wieczystą nr WA1I/00055873/0,

działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 2213) oraz na podstawie: uchwały nr XCVI/823/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 maja 2023 r., uchwały nr XCIV/812/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2023 r., oraz uchwały nr LVI/507/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 września 2021 r.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w dniach od 9 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.: w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie. Wnioski osób uprawnionych nie wpłynęły.

Cena wywoławcza nieruchomości będących przedmiotem przetargu: 4 500 000 zł + VAT 23%.

Wadium: 450 000 zł.

Termin przetargu: 6 sierpnia 2024 r. o godz. 10:00.

Termin wpłaty wadium: do dnia 31 lipca 2024 r. (data zaksięgowania wskazanej kwoty na rachunku bankowym Gminy Góra Kalwaria).W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości będące przedmiotem przetargu znajdują się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (działki ewidencyjne nr: 4/38, 4/41, 4/54, 4/55). Część działki ewidencyjnej nr 4/54 znajduje się ponadto w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-L – droga lokalna.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Posiada dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Rybie.

W ww. drodze publicznej znajdują się sieci uzbrojenia technicznego terenu: kanalizacja sanitarna, gazociąg, linia elektroenergetyczna, wodociąg oraz sieć telekomunikacyjna.

Przedmiotowa nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej, w pobliżu znajduje się przedszkole publiczne.

Działka nr 4/38 o pow. 0,5000 ha objęta księgą wieczystą nr WA1I/00025571/4, nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej oraz nie toczy się postępowanie administracyjne, bądź sądowe, dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Gminę.

Działka nr 4/41 o pow. 0,0476 ha objęta jest księgą wieczystą nr WA5M/00297918/8. Zgodnie z działem III przedmiotowej księgi wieczystej, nieruchomość obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi dla własnościowych spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Skierniewickiej i przy ul. Budowlanych w Górze Kalwarii (14 wpisów). W dziale II wpisane jest prawo użytkowania wieczystego, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Górze Kalwarii, które na mocy ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 181/12 z dnia 1 marca 2012 r. wygasło, wobec faktu, że działka ta, jako nieruchomość przeznaczona w ówczesnym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną gminną, przeszła na własność Gminy Góra Kalwaria (wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego). Wniosek o wykreślenie przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego zostanie złożony do sądu przy akcie notarialnym dot. przeniesienia prawa własności działki nr 4/41 na rzecz przyszłego nabywcy. Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale IV księgi wieczystej oraz nie toczy się postępowanie administracyjne, bądź sądowe, dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Gminę.

Działka nr 4/54 o pow. 0,0831 ha objęta księgą wieczystą nr WA5M/00422519/7, obciążona jest wpisem w dziale III księgi wieczystej dot. służebności przesyłu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale IV księgi wieczystej oraz nie toczy się postępowanie administracyjne, bądź sądowe, dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Gminę.

Działka nr 4/55 o pow. 0,0374 ha objęta księgą wieczystą nr WA1I/00055873/0, nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej oraz nie toczy się postępowanie administracyjne, bądź sądowe, dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Gminę.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, a także osobowe spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej. Przed otwarciem przetargu podmioty przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, osoby fizyczne – dokument tożsamości, reprezentanci osób prawnych lub osobowych spółek prawa handlowego – dokument tożsamości oraz oryginalną lub poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę spółki, aktualny odpis KRS; pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, o ile nabycie nieruchomości nastąpić ma do majątku wspólnego.Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3-Maja 10, sala nr 111 (I piętro).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Góra Kalwaria, prowadzony przez MAZOVIA Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii o nr: 46 8003 0003 2001 0000 0635 0005.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca nieruchomości, wyłoniony w drodze przetargu, ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedający nie odpowiada za ukryte wady fizyczne zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10 w pokoju 209, a także telefonicznie, pod nr: (22) 484 33 71, bądź za pośrednictwem poczty e-mail: b.trzaskowski@gorakalwaria.pl oraz na stronie internetowej www.bip.gorakalwaria.pl.Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim, którzy je wpłacili.Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Arkadiusz StrzyżewskiKontakt:
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
tel: 22 484 33 71
b.trzaskowski@gorakalwaria.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200