Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Nowęcin -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Nowęcin

Nowęcin, gm. Wicko, pow. Lęborski, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 1000 m²
180 000 zł
180,00 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1000 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Lęborski
Gmina:
Wicko
Miejscowość:
Nowęcin

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

położonych w m. Nowęcin


Wójt Gminy Wicko ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wicko.


1. Przedmiotem rokowań są nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w m. Nowęcin, Gmina Wicko, dla których Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą Nr SL1L/00015023/8, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową:

Lp

Działka Nr

Powierzchnia w m?

Cena wywoławcza do rokowań w zł

Wysokość zaliczki do rokowań wynosi w zł

1

747/63

1000

180.000,00

18.000,00


2

747/64

1000

180.000,00

18.000,00


3

747/65

1167

210.000,00

21.000,00


Działki nr 747/63, 747/64 i 747/65 posiadają dostęp do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną oraz energetyczną.

Nieruchomości są wolne od obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu i nie są przedmiotem zobowiązań.

2. Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach: I - w dniu 08.01.2024 r., II - w dniu 20.03.2024 r., III – w dniu 11.06.2024 r.

3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie oznaczonej „Rokowania na zbycie działek nr 747/63, 747/64, 747/65 w m. Nowęcin” należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wicku, w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 1, najpóźniej w dniu 29.07.2024 r. do godz. 15.00

4. Pisemne zgłoszenie, o którym mowa w pkt 3 powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta na które zaliczka zostanie zwrócona, w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu. Zaliczkę na działkę do rokowań należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wicku nr 19 9324 0008 0000 3971 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Łebie lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 29.07.2024 r.5. Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku rokowań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Istnieje możliwość zaproponowania ceny wywoławczej i sposobu jej zapłaty w całości lub w ratach. W przypadku zapłaty w ratach, I rata wraz z podatkiem VAT od całości ceny płatna jest przed podpisaniem aktu notarialnego i nie może być mniejsza niż 20% ceny nabycia netto. Rozłożona na raty niespłacona część ceny będzie zabezpieczona na hipotece i podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu, w którym płatna jest rata.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji na zakup nieruchomości. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.

6. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

7. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 02.08.2024 r. o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, ul. Parkowa 2.

8. Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczstników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowaną do udziału w tej części odbędzie się po części jawnej o godz. 10:15

9. Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.

Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

10. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę lub I ratę wraz z należnym podatkiem VAT od całości zaoferowanej kwoty. Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej, opłaty wieczystoksięgowe i koszty ewentualnego geodezyjnego wznowienia granic działki w terenie ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i warunkach rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wicku, pokój nr 3, telefon 59 8611 182 wewn.126.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie od dnia 01.07.2024 r. do dnia 02.08.2024 r.

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym: www.bip.wicko.plKontakt:
Urząd Gminy Wicko
tel: 59 861 11 82
ug@wicko.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200