Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Osina Wielka -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Osina Wielka

Osina Wielka, gm. Ziębice, pow. Ząbkowicki, Dolnośląskie
Powierzchnia terenu: 2302 m²
59 000 zł
25,63 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
2302 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Dolnośląskie
Powiat:
Ząbkowicki
Gmina:
Ziębice
Miejscowość:
Osina Wielka

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Ziębice 20.06.2024 r.Burmistrz Ziębic

ul. Przemysłowa 10

57-220 Ziębice
OGŁOSZENIE

Burmistrz Ziębic na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) - organizuje w dniu 30 lipca 2024 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej nr 10 - pok. Nr 02.II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Osina Wielka, Gmina Ziębice stanowiącej działkę oznaczoną nr 254, obręb 0019 Osina Wielka /AM-1/ jednostka rejestrowa G212 o pow. 0,2302 ha – KW SW1Z/00043725/2. Zgodnie z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. opisana jest jako RII. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzone Uchwałą nr 327/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 czerwca 2018 roku określa ww. działkę jako teren oznaczony symbolem MM-teren zabudowy mieszanej o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Grunty klas I-III, które mogą wymagać przeprowadzenia procedury zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Gmina Ziębice nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższej działki. Ww. działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu użytkowania terenu.CENA WYWOŁAWCZA: 59.000,00 zł.

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100).WYSOKOŚĆ WADIUM: 5.900,00 zł.

(słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100).Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BS Ząbkowice Śl. Nr 31 9533 0004 2001 0019 9094 0003 do dnia 23 lipca 2024 r. (włącznie). Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku Gminy Ziębice.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 18.01.2024 r. W terminie od dnia 18.01.2024 r. do 04.03.2024 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawienie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z pózn. zm.) – wniosków nie złożono. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości zakończył się w dniu 8 maja 2024 r wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w ustalonym terminie oraz określonej wysokości. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium w formie papierowej; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03. 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278); notarialne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika; ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie wymienione dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. że postąpienie minimalne nie może być niższe niż 590,00 zł. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Zbycie nieruchomości odbywa się wg stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów (wypis z rejestru gruntów) prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

Cenę sprzedaży uzyskaną w wyniku przetargu nabywca obowiązany będzie do zapłaty w formie jednorazowej wpłaty na rachunek bankowy BS w Ząbkowicach Śląskich, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona w formie pisemnej o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego w terminie do 21 dni od zakończenia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosić będzie podatki i inne opłaty wynikające z przepisów prawnych, koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

Nabywana nieruchomość zostanie przekazana nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy przeniesienia nieruchomości. Przekazanie nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej.

Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny zbycia nieruchomości. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ziębicach pok. nr 07, tel.748163852.
Sprawę prowadzi: Katarzyna Bednarz-Banach, tel. 74 8 163 852.Kontakt:
Urząd Miejski w Ziębicach
tel: 74/81 63 852
urzad@ziebice.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200