Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Żory -
Śląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Żory

Żory, gm. Żory, pow. Żory, Śląskie
Powierzchnia terenu: 583 m²
73 100 zł
125,39 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
583 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Żory
Gmina:
Żory
Miejscowość:
Żory

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
PREZYDENT MIASTA ŻORY

ogłasza

nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory położonej w Żorach przy ulicy StarowiejskiejOpis przedmiotu sprzedaży:

ulica Starowiejska

Obręb Rój, karta mapy 1, rejestr nr 1655, nr księgi wieczystej GL1X/00023168/2

działka nr 1409/157o pow. 0,0583 ha

Cena wywoławcza73.100,00 zł

Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolem:

E61 MN (pow. ok. 582 m2) - „zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna”,

E8 R (pow. ok. 1 m2) – „uprawy rolne”.

Pomiar powierzchni jest orientacyjny dokonany na podstawie systemu Żorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (ZIIP).

A. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach:

- obszarów i terenów górniczych Żory 1,

- udokumentowanych złóż – Żory i Żory 1,

- zbiorników wód podziemnych – zbiornik Rybnik.

B. Nieruchomość o kształcie regularnym, prostokątnym, niezagospodarowana, porośnięta trawą, w większości płaska.

C. Na działce znajduje się rów odwadniający. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne rozbudowa, przebudowa lub likwidacja rowu może wymagać uzyskania zgody wodnoprawnej.

D. Działka położona jest w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta.

E. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w postaci gazu, energii, kanalizacji i wody, które znajduje się w ulicy Starowiejskiej w odległości kilku metrów od granicy działki.

F. Działka położona jest w rejonie drogi gminnej - ulicy Starowiejskiej o nawierzchni bitumicznej. Brak jest bezpośredniego dostępu do tej drogi, zachodzi konieczność ustanowienia przez nowonabywcę dostępu do drogi publicznej.

G. Na ww. nieruchomości występują klasoużytki o symbolu: Ps IV.

H. Dział III i IV księgi wieczystej Nr GL1X/00023168/2 jest wolny od wpisów i obciążeń.Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.Przetarg odbędzie się w dniu 5.08.2024 roku o godz. 11:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 30.07.2024 r.W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.

Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory.

Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę.Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni:

1. legitymować się dowodem osobistym,

2. w przypadku osób fizycznych - w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów lub ewidencji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości),

4. posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.Informacje dodatkowe:

• koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg,

• wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta,

• wszelkie informacje dotyczące zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury,

• Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy,

• Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246.

Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory (http://bip.zory.pl/?c=18435).

Kontakt:
Urząd Miasta Żory
tel: 32 43 48 246
umzory@um.zory.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200