Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Żory -
Śląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Żory

Żory, gm. Żory, pow. Żory, Śląskie
Powierzchnia terenu: 1651 m²
162 600 zł
98,49 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1651 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Żory
Gmina:
Żory
Miejscowość:
Żory

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
PREZYDENT MIASTA ŻORY

ogłasza

nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory położonej w Żorach przy ulicy WielkopolskiejOpis przedmiotu sprzedaży:

Ulica Wielkopolska - kompleks

1. Obręb Kleszczów, karta mapy 2, rejestr nr 647, nr księgi wieczystej GL1X/00004712/2

działka nr 2712/238o pow. 0,1494 ha,2. Obręb Kleszczów, karta mapy 2, rejestr nr 1476, nr księgi wieczystej GL1X/00004713/9

działka nr 2714/239o pow. 0,0157 ha.

Cena wywoławcza162.600,00 zł

Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolem: I41 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

A. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach udokumentowanych złóż „Żory-Suszec” (złoże węgla kamiennego) oraz w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Rud Wielkich”.

B. Przez działkę nr 2712/238 przebiega sieć wodociągowa ? 400 oraz przy południowej granicy działek nr 2712/238 i nr 2714/239 przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia ? 300. Zagospodarowanie działki nr 2712/238 (w tym jej zabudowa) wymaga uzgodnienia z Operatorem Gazociągów Przemysłowych GAZ-system S.A. Mając na uwadze strefę ochronną od tych sieci oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, lokalizacja obiektów kubaturowych oraz innych elementów zagospodarowania terenu na przedmiotowej nieruchomości może być ograniczona.

C. Nieruchomość o wielokątnym kształcie o proporcjonalnych bokach, niezagospodarowana, płaska, porośnięta trawą.

D. Posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii, wody, gazu i kanalizacji.

E. Działy III i IV ksiąg wieczystych Nr GL1X/00004712/2 i GL1X/00004713/2 są wolne od wpisów i obciążeń.

F. Na ww. nieruchomości występują klasoużytki o symbolu: R IVb.Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.Przetarg odbędzie się w dniu 5.08.2024 roku o godz. 11:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 30.07.2024 r.W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.

Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory.

Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę.Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni:

1. legitymować się dowodem osobistym,

2. w przypadku osób fizycznych - w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów lub ewidencji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości),

4. posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.Informacje dodatkowe:

• koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg,

• wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta,

• wszelkie informacje dotyczące zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury,

• Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy,

• Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.pl

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246.

Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory (http://bip.zory.pl/?c=18435).

Kontakt:
Urząd Miasta Żory
tel: 32 43 48 246
umzory@um.zory.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200