Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Hańczowa -
Małopolskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Hańczowa

Hańczowa, gm. Uście Gorlickie, pow. Gorlicki, Małopolskie
Powierzchnia terenu: 1200 m²
28 994 zł
24,16 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1200 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Małopolskie
Powiat:
Gorlicki
Gmina:
Uście Gorlickie
Miejscowość:
Hańczowa

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Hańczowa.Lp. 1

Nr działki
155

Pow. [ha]
0,1200 ha
użytek:
LsV-0,1200

Nr KW
NS1G/00039407/7

Położenie
Hańczowa
Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana ok. 1,7 km na północ od centrum miejscowości.
Otoczenie: tereny zalesione i zadrzewione, rozproszona zabudowa.
Dojazd: nieruchomość posiada dostęp do drogi po działce ew. 241 stanowiącej własność Skarbu Państwa (droga nieurządzona w terenie).
Uzbrojenie: brak.
Ograniczenia: działka częściowo zarośnięta młodym drzewostanem i krzewami, całość działki o klasyfikacji Ls, około połowa działki wyłączona z możliwości zabudowy, położona na skarpie nad potokiem.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy ”Uście Gorlickie I”, działka ewidencyjna nr 155 w m. Hańczowa, znajduje się w terenach:
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – symbol MNU, wód powierzchniowych ze strefą osłony biologicznej – symbol WS
Działka położona jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w granicach obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Beskid Niski” oraz Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Działka nie jest położona w obszarze rewitalizacji.

Cena wywoławcza
28.994,00 zł
+ 23% VAT
od wartości terenów budowlanych tj. 6.668,62 zł

Wadium
2.900,00

Godzina przetargu
13:00


Przetarg odbędzie się dnia 30 LIPCA 2024 r. w Uściu Gorlickim w budynku urzędu gminy (sala narad, pok. nr 2) o godz. 1300 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Wadium wnoszone przelewem należy wpłacić na konto BS Grybów Oddz. Uście Gorlickie 68879710390030030015150005 najpóźniej do dnia 25 LIPCA 2024 r. (czwartek). Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny zgłosić się z dowodem osobistym.W przypadku osób prawnych wymagane dokumenty to: odpis aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.W odniesieniu do nieruchomości na których znajduje się użytek leśny (Ls) bądź w MPZP stanowią one tereny lasów niepaństwowych – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa pierwokup tego gruntu.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od jakichkolwiek obciążeń, roszczeń i praw osób trzecich, a także hipotek w tym takich, które mogłyby powstać z mocy samego prawa.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie nie uwzględnia danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Państwowego Instytutu Geologicznego, mogących mieć wpływ na warunki zabudowy poszczególnych działek – dane te są dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I – 11.06.2024 r.Zastrzega się odwołanie przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela pracownik referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Uście Gorlickie (pok. 5). Kontakt: tel. 18 351-60-41 wew. 37; mail: gospodarka_gruntami@usciegorlickie.plOgłoszenie poprzez:

1/. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń; 2/. www.monitorurzedowy.pl; 3/. www.usciegorlickie.pl (zakładka: Inwestor); 4/. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie
Kontakt:
Urząd Gminy Uście Gorlickie
tel: 18 351 60 41 wew. 37
gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200