Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Wysowa-Zdrój -
Małopolskie Zdjęcie nr 1
 - Wysowa-Zdrój -
Małopolskie Zdjęcie nr 2Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Wysowa-Zdrój

Wysowa-Zdrój, gm. Uście Gorlickie, pow. Gorlicki, Małopolskie
Powierzchnia terenu: 1662 m²
127 500 zł
76,71 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1662 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Małopolskie
Powiat:
Gorlicki
Gmina:
Uście Gorlickie
Miejscowość:
Wysowa-Zdrój

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE

ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej

w miejscowości Wysowa - Zdrój.Lp. 1.

Nr działki
655/1

Pow. [ha]
0,1662 ha
użytek:
ŁIV-0,1662

Nr KW
NS1G/00038092/8

Położenie
Wysowa – Zdrój
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana ok. 2 km na południe od centrum miejscowości uzdrowiskowej Wysowa-Zdrój, w atrakcyjnej lokalizacji pod względem zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej.
Otoczenie: od strony zachodniej teren leśny, od strony północnej i południowej tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i letniskową, od strony wschodniej nieurządzona droga.
Działka nie posiada urządzonego dostępu do drogi publicznej (posiada dostęp prawny po dz. ew. 516 stanowiącej własność gminy, nieurządzona droga na odcinku ok. 270 m., dalej na działce utwardzona droga terenowa).
Nieruchomość nieuzbrojona.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy ”Uście Gorlickie I”, działka ewidencyjna nr 655/1 w m. Wysowa-Zdrój znajduje się w terenach:
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej – symbol MNL
Działka położona jest: w strefie B ochrony uzdrowiskowej, w obszarze i terenie górniczym Wysowa, w granicach obszaru NATURA 2000
Beskid Niski PLB180002 oraz w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Działka położona jest w obszarze rewitalizacji wyznaczonym w drodze uchwały nr XXVII/252/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Uście Gorlickie, dla którego nie podjęto uchwały o wyznaczeniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Cena wywoławcza
127.500,00 zł
+23% VAT
od wartości terenów budowlanych
tj. 29.325,00 zł

Wadium
12.800,00

Godzina przetargu
10:00Przetarg odbędzie się dnia 30 LIPCA 2024 r. w Uściu Gorlickim w budynku urzędu gminy (sala narad, pok. nr 2) o godz. 10:00 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Wadium wnoszone przelewem należy wpłacić na konto BS Grybów Oddz. Uście Gorlickie 68879710390030030015150005 najpóźniej do dnia 25 LIPCA 2024 r. (czwartek). Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny zgłosić się z dowodem osobistym.

W przypadku osób prawnych wymagane dokumenty to: odpis aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od jakichkolwiek obciążeń, roszczeń i praw osób trzecich, a także hipotek w tym takich, które mogłyby powstać z mocy samego prawa.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie nie uwzględnia danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Państwowego Instytutu Geologicznego, mogących mieć wpływ na warunki zabudowy poszczególnych działek – dane te są dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I – 30.10.2023 r., II – 07.12.2023 r., III – 05.03.2024 r., IV – 30.04.2024 r.

Zastrzega się odwołanie przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela pracownik referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Uście Gorlickie (pok. 5). Kontakt: tel. 18 351-60-41 wew. 37; mail: gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl
Ogłoszenie poprzez:

1/. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń; 2/. www.monitorurzedowy.pl; 3/. www.usciegorlickie.pl (zakładka: Inwestor); 4/. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie


Kontakt:
Urząd Gminy Uście Gorlickie
tel: 18 351 60 41 wew. 37
gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200