Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Obłaczkowo -
Wielkopolskie Zdjęcie nr 1


Zdjęcie działki
identyfikator działki: 303005_5.0328

Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Obłaczkowo

Obłaczkowo, gm. Września, pow. Wrzesiński, Wielkopolskie
Powierzchnia terenu: 285371 m²
46 230 102 zł
162,00 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
285371 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Wielkopolskie
Powiat:
Wrzesiński
Gmina:
Września
Miejscowość:
Obłaczkowo

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16

tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pljako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”

zaprasza do uczestnictwa w III aukcjimającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 1 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1. W skład mienia objętego aukcją wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 28,5371 ha, składająca się z działki gruntu nr 36/5 o powierzchni 28,5371 ha (grunty orne: RIIIb, RIVa, RIVb, RV), położona w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna Września – obszar wiejski, obręb 303005_5.0328 Obłaczkowo, w miejscowości Obłaczkowo, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044189/2, zwana dalej „Nieruchomością”.

2. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 46.230.102,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dwa złote i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki wynikającej z właściwych przepisów prawa.

3. Warunkiem udziału w aukcji jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 578 i wpłacenie wadium.

4. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 4.623.010,20 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziesięć złotych 20/100) i płatne jest do dnia 17.07.2024 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 - tytuł wpłaty: „Wadium SIWA 578”. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do zgłoszenia.

5. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/402/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10.06.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej 432 oraz torów PKP Września – Jarocin, działka nr 36/5 położona w Obłaczkowie leży na terenie oznaczonym symbolem PU - tereny produkcyjno-usługowe.

6. Przez południową część działki 36/5 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 400 kV.

Pas technologiczny linii oznaczony jest mapie zasadniczej będącej załącznikiem do uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu opisanego w pkt. 5 powyżej a warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy opisane są w ww. uchwale.

7. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej, działka nr 40/4, obręb Obłaczkowo.

8. Nieruchomość jest objęta dzierżawą do dnia 30.11.2024 r. z przeznaczeniem na cele rolnicze.

9. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nie jest objęta decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 530).

10. Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz 278 ) Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

11. Na podstawie hydrografii prowadzonej zgodnie z art. 329 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na Nieruchomości nie występują śródlądowe wody płynące i wody stojące.

12. Nieruchomość ma charakter rolny. Zrealizowanie inwestycji na przedmiotowej Nieruchomości może być związane, w myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82), z procedurą wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opłaty z tym związanej.

13. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki aukcji można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 - tytuł wpłaty: „SIWA 578”. Nie przewiduje się dodatkowych warunków aukcji, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji nr 578.

14. Zgłoszenia pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 18.07.2024 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania zgłoszenia określa Specyfikacja nr 578.

15. Aukcja składająca się z kwalifikacji oraz licytacji odbędzie się w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 18.07.2024 r. o godz. 10:00.

16. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Września, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.

17. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać aukcję, zakończyć aukcję wynikiem negatywnym, zamknąć aukcję bez wyboru zgłoszenia albo unieważnić aukcję. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.,

b) pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji,

c) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-b,

d) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a-b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności aukcji.

19. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: https://invest-park.com.pl/blog/category/przetargi-zamowienia/Kontakt:
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
tel: 74 664 91 64
invest@invest-park.com.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200