Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Szczodrowo -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Szczodrowo

Szczodrowo, gm. Skarszewy, pow. Starogardzki, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 1583 m²
69 000 zł
43,59 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1583 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • rolna
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Starogardzki
Gmina:
Skarszewy
Miejscowość:
Szczodrowo

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
OGŁOSZENIE

Burmistrza Skarszew

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Skarszew ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczodrowie, oznaczonej ewidencyjnie nr 544/2, obręb Szczodrowo, gm. Skarszewy, o powierzchni 0,1583 ha, przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem Burmistrza Skarszew nr 84/WPPiN/2024 z dnia 14 lutego 2024 r., dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00038958/2.

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy zatwierdzonym uchwałą Nr L/377/2022 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 7 października 2022 r. działka znajduje się w obszarze terenów gruntów rolnych z zabudową rozproszoną.

Działka o regularnym, wydłużonym kształcie, ukształtowanie terenu w miarę korzystne - przy czym od strony wschodniej wysoka skarpa. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta samosiejami drzew i krzewów. Na działce znajdują się dwa słupy elektroenergetyczne z napowietrzną linią przecinającą działkę na całej długości. Nieruchomość położona przy głównym ciągu komunikacyjnym. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostę Starogardzkiego, a okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt Kupującego.Forma zbycia – własność.

Ciężary i ograniczenia – W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00038958/2 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – prawo wodopoju i przegonu bydła do niego dla nieruchomości Szczodrowo 72.

Cena wywoławcza – 69 000,00 zł.

Wadium w pieniądzu – 7 000,00 zł.

Postąpienie minimalne – 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).Przetarg odbędzie się 25 lipca 2024 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach Pl. Gen. Hallera 18, pokój nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 18 lipca 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Skarszewach BS Starogard Gd. o/Skarszewy nr 54-8340-0001-0100-0143-2000-0006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego, powoduje utratę wpłaconego wadium.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego (wzór dostępny na stronie internetowej www.skarszewy.pl w zakładce Urząd Miejski - wykaz druków – Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości).

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Dodatkowo osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy).

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach, zamieszczone na stronie internetowej www.skarszewy.pl, bip.skarszewy.pl. Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowane na portalu www.monitorurzedowy.pl.

Bliższych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pok. nr 12, tel. 58 588 22 01 wew. 4.BURMISTRZ

Jacek PauliSkarszewy, 20 czerwca 2024 r.Kontakt:
Urząd Miejski w Skarszewach
tel: 58 588 22 01
skarszewy@skarszewy.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200