Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Miłoszów -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Miłoszów

Miłoszów, gm. Leśna, pow. Lubański, Dolnośląskie
Powierzchnia terenu: 2048 m²
62 000 zł
30,27 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
2048 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Dolnośląskie
Powiat:
Lubański
Gmina:
Leśna
Miejscowość:
Miłoszów

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
ZARZĄDZENIE NR 138/2024

BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia 17.06.2024 r.W sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej określonej granicami działki nr 504/8 położonej w obrębie wsi Miłoszów.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami), art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), zarządzam, co następuje:§ 1

Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Sebastian Fronc

2. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz

3. Członek Komisji - Aleksandra Giedrys§ 3

Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Leśnej

Szymon Surmacz

/podpisano elektronicznie/Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej

Nr 138/2024 z dnia 17.06.2024 r.BURMISTRZ LEŚNEJ

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

położonej w MiłoszowieNieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 504/8 o powierzchni 0,2048 ha, położona w Miłoszowie, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, stanowi własność Gminy Leśna, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/00026923/4. Dział III i IV w/w księgi wolne od wpisów. Stan prawny zgodny z rzeczywistością i posiadanymi dokumentami.1. Przeznaczenie nieruchomości.

MNU/16 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług

• Działka znajduje się w strefie ,,OW’ obserwacji archeologicznej,

• Działka znajduje się w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych,

• Przez teren działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy.

Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015 r.2. Opis.

Nieruchomość znajduje się w obrębie wsi Miłoszów, w granicach działki nr 504/8, w kształcie nieregularnego, wydłużonego wieloboku, położona jest w terenie płaskim.

Działka nieużytkowana, porośnięta roślinnością trawiastą, zakrzewiona i zadrzewiona. Warunki gruntowo–wodne nieruchomości średnie – działka poprzecinana rowami (od strony północno - zachodniej i północno–wschodniej oraz od strony południowo – zachodniej graniczy z ciekiem wodnym – dopływem Potoku Miłoszowskiego. Ponadto działka od strony południowej sąsiaduje z wysoką skarpą. Teren nieuzbrojony, jednak w zasięgu sieci elektroenergetycznej i gazowej. Przez działkę przebiega sieć gazowa i teletechniczna (bliżej północnej części działki).

Nieruchomość położona jest w strefie zurbanizowanej, w południowej części wsi, przy granicy z Czechami w odległości ok. 80,00 m od granicy administracyjnej, oddalona jest od Leśnej ok. 2,50 km a do centrum ok. 3,40 km. Położona jest w otoczeniu rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i terenów niezabudowanych. Dojazd drogą gminną biegnącą od drogi powiatowej przez most na Potoku Miłoszowskim.

Działka znajduje się w odległości 24,00 km od Świeradowa – Zdroju, 16,00 km od powiatu, 145,00 km od Drezna w Niemczech, 150,00 km od Pragi i 44,00 km od Jeleniej Góry.3. Cena wywoławcza nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 62.000,00 zł + 23,00 % VAT (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące, 00/100).I przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2024 r. o godz. 09.00

w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.200,00 zł w terminie do dnia 15 lipca 2024 r na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej- ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: 69 8392 0004 4200 1368 3000 0010.Wadium należy wnieść w pieniądzu

UWAGA: Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (620,00 zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Nabywca nabywa nieruchomości w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłączenie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy- Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:

? dowodu wpłaty wadium;

? dokumentów stwierdzających tożsamość.

Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.Dodatkowych informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska położony w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b, tel.: 453053724 wew. 32 lub 506 977 813.

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: http://bip.umlesna.nv.pl/m,966,przetargi-2024.html.Burmistrz Leśnej

Szymon Surmacz

/podpisano elektronicznie/Sprawę prowadzi:

Aleksandra Giedrys

tel: 453053724 wew. 32

e mail:a.giedrys@lesna.pl
Kontakt:
Urząd Miasta Leśna
tel: 506 977 813
a.giedrys@lesna.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty