Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Żory -
Śląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Żory

Żory, gm. Żory, pow. Żory, Śląskie
Powierzchnia terenu: 5470 m²
1 094 049 zł
200,01 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
5470 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Żory
Gmina:
Żory
Miejscowość:
Żory

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
PREZYDENT MIASTA ŻORY

ogłasza

nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej w Żorach przy ulicy Tęczowejulica Tęczowa

Obręb Rowień, karta mapy 7, rejestr nr 583, nr księgi wieczystej GL1X/00004190/6
działka nr 1164/57 o pow. 0,5470 ha,
Cena wywoławcza 1.094.049,00 zł

Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.Nieruchomość niezabudowana położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem:

D6 U - „zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

A. Nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, płaska, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiejkami.

B. Nieruchomość znajduje się w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

C. Przez działkę przebiega sieć energetyczna wysokiego napięcia 220 kV. Strefę ochronną od tej sieci i jej szerokość ustala jej właściciel lub dysponent. Mając na uwadze powyższe, lokalizacja obiektów kubaturowych na tej działce może być znacząco ograniczona.

D. Przy północnej granicy działki usytułowany jest stalowy maszt podtrzymujący napowietrzną sieć elektoenergetyczną wysokiego napięcia. Konstrukcja stanowi własność przedsiębiorstwa przesyłowego.

E. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii, wody, gazu i kanalizacji.

F. Na ww. nieruchomości występują klasoużytki o symbolu: RIVb.

G. Dział III księgi wieczystej nr GL1X/00004190/6 zawiera wpisy służebności drogowych nie dotyczące przedmiotowej działki, dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów i obciążeń.

Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przebieg podziemnych mediów, ani żadne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2024 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 16.08.2024 r.

W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.

Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory.

Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni:

1. legitymować się dowodem osobistym,

2. w przypadku osób fizycznych - w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów lub ewidencji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości),

4. posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Informacje dodatkowe:

· koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg,

· wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta,

· wszelkie informacje dotyczące zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury,

· Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy,

· Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.plSzczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246.

Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory (http://bip.zory.pl/?c=18435).Kontakt:
Urząd Miasta Żory
tel: 32 43 48 246
umzory@um.zory.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200