Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Żory -
Śląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Żory

Żory, gm. Żory, pow. Żory, Śląskie
Powierzchnia terenu: 2247 m²
233 250 zł
103,81 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
2247 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Żory
Gmina:
Żory
Miejscowość:
Żory

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
PREZYDENT MIASTA ŻORY

ogłasza

nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej w Żorach przy ulicy Żniwnejulica Żniwna

Obręb Żory, karta mapy 6, rejestr nr 2255, nr księgi wieczystej GL1X/00006706/1
działka nr 2060/72 o pow. 0,2247 ha,


Cena wywoławcza 233.250,00 zł

Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem:

C65 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

A. Nieruchomość o regularnym czworokątnym kształcie, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą, położona przy drodze dojazdowej o nowej nawierzchni bitumicznej – ulicy Żniwnej.

B. Nieruchomość znajduje się

- w granicach zbiorników wód podziemnych – zbiornik Rybnik,

- obszarów i terenów górniczych Żory 1,

- udokumentowanych złóż - Żory i Żory 1.

C. Przez działkę przebiega sieć energetyczna wysokiego napięcia 220 kV oraz przewód kanalizacyjny sanitarny. Strefę ochronną od tej sieci i jej szerokość ustala jej właściciel lub dysponent.

D. Wzdłuż linii elektroenergetycznej 220 kV obowiązuje pas technologiczny o szerokości 50 m (po 25 m z każdej strony od osi linii), w którym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów.

E. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii, wody, gazu i kanalizacji.

F. Na ww. nieruchomości występują klasoużytki o symbolu: ŁIV, RIVa i RV.

G. Dział III księgi wieczystej nr GL1X/00006706/1 zawiera wpisy służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. oraz wpisy służebności drogowych nie dotyczące przedmiotowej działki, dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów i obciążeń.Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przebieg podziemnych mediów, ani żadne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2024 roku o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 16.07.2024 r.

W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.

Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory.

Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni:

1. legitymować się dowodem osobistym,

2. w przypadku osób fizycznych - w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów lub ewidencji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości),

4. posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Informacje dodatkowe:

· koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg,

· wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta,

· wszelkie informacje dotyczące zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury,

· Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy,

· Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.plSzczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246.

Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory (http://bip.zory.pl/?c=18435).Kontakt:
Urząd Miasta Żory
tel: 32 43 48 246
umzory@um.zory.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200