Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Żory -
Śląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Żory

Żory, gm. Żory, pow. Żory, Śląskie
Powierzchnia terenu: 1149 m²
172 350 zł
150,00 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1149 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Żory
Gmina:
Żory
Miejscowość:
Żory

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
PREZYDENT MIASTA ŻORY

ogłasza

nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Żory, położonych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej

ulica Pszczyńska

Obręb Kleszczów, karta mapy 2, rejestr nr 1052, nr księgi wieczystej GL1X/00007493/1

1. działka nr 2692/20 o pow. 0,1149 ha,

Cena wywoławcza 172.350,00 zł

2. działka nr 2693/20 o pow. 0,0398 ha,

Cena wywoławcza 59.700,00 zł

Do ceny wylicytowanych nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.Nieruchomości niezabudowane są położone w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem:

I21 MN/U, gdzie MN/U – to cyt. (...) – „zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności z usługami:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem usług obsługi komunikacji kołowej, w tym stacji paliw oraz stacji i warsztatów obsługi pojazdów, a także z wyłączeniem warsztatów kamieniarskich.”

I19 RZ, gdzie RZ – to cyt. (...) „łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona”.

Przy czym działka nr:

- 2692/20 - położona jest w terenach o symbolach: I21 MN/U (ok. 479 m2), I19 RZ (ok. 670 m2),

- 2693/20 - położona jest w terenie o symbolu: I21 MN/U.

A. Działki położone są w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz w granicach udokumentowanych złóż – Żory-Suszec.”

B. Realizacja obiektów kubaturowych na przedmiotowej działce nr 2692/20 winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi zbiorczej oznaczonej na planie miejscowym symbolem I1 KDZ, tj. od ul. Pszczyńskiej. Plan miejscowy wyznacza zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z ustawą o drogach publicznych i odległości te wyznacza Zarządca Drogi.

C. Przez ww. działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej – przewód telekomunikacyjny i przyłącze wodociągowe. Szerokości stref ochronnych od tych sieci ustalają ich właściciele lub dysponenci.

D. Nieruchomości o kształcie wydłużonego trapezu prostokątnego, większości płaskie. Działka 2692/20 stanowi trawiastą łąkę, natomiast działka nr 2693/20 obejmuje fragment parkingu trawiastego utwardzonego geokratą oraz fragment skarpy porośniętej drzewami i krzewami ozdobnymi. Nasadzenia roślinne oraz utwardzenie stanowią własność właściciela przylegającej nieruchomości. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo konieczności rozliczenia kosztów zagospodarowania przedmiotowej działki z właścicielem działki sąsiadującej.

E. Na ww. nieruchomościach występują klasoużytki o symbolu: RV.

F. Dział III księgi wieczystej GL1X/00007493/1 zawiera wpisy ograniczone prawa rzeczowe dot. służebności drogi, służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucji S.A. z siedzibą w Krakowie oraz wzmiankę o wydaniu przez Wojewodę Śląskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pod nazwą „Śląska regionalna sieć szkieletowa relacja Pszczyna – Żory; łączna długość relacji 25,7km” nie dotyczące przedmiotowych działek.

G. Dział IV księgi wieczystej nr GL1X/00007493/1 jest wolny od wpisów.

Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przebieg podziemnych mediów, ani żadne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2024 roku o godz. 1100 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory
Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 16.07.2024 r.


W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Urzędu Miasta. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym przez Prezydenta Miasta terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory.

Po przeprowadzonym przetargu zostanie niezwłocznie sporządzony protokół, który następnie zostanie podpisany przez Komisję Przetargową i nowonabywcę.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni:

1. legitymować się dowodem osobistym,

2. w przypadku osób fizycznych - w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów lub ewidencji – aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości),

4. posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Informacje dodatkowe:

· koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg,

· wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta,

· wszelkie informacje dotyczące zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Architektury,

· Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy,

· Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem www.bip.zory.pl a lokalizacja nieruchomości na www.geoportal.zory.plSzczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32/ 43-48-246.

Informuję, że dane osobowe są wykorzystywane w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udostępnienie danych osobowych. Klauzula informacyjna dotycząca RODO jest umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Żory (http://bip.zory.pl/?c=18435).Kontakt:
Urząd Miasta Żory
tel: 32 43 48 246
umzory@um.zory.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200