Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Przetarg - Świnoujście -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 1
Przetarg - Świnoujście -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 2Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Przetarg - Świnoujście

Świnoujście, gm. Świnoujście, pow. Świnoujście, Zachodniopomorskie
Powierzchnia terenu: 3755 m²
1 300 000 zł
346,21 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
3755 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Zachodniopomorskie
Powiat:
Świnoujście
Gmina:
Świnoujście
Miejscowość:
Świnoujście

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Gmina Miasto Świnoujście

Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

tel. 91 327 86 22, fax. 91 321 59 95, e-mail: wen@um.swinoujscie.plZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 438 /2024

Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 14 czerwca 2024r.PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

położonej w Świnoujściu przy ulicy Wrzosowej.Informacja o nieruchomości


TEREN PRODUKCYJNO – SKŁADOWY


L.p. 1

Oznaczanie geodezyjne działki
203/140 obr. 0014

Pow. działki w [m2]
3755

Nr księgi wieczystej
SZ1W/00018501/6

Cena wywoławcza nieruchomości
1 300 000 zł

Wadium
70 000 zł1. Teren położony w obszarze Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk PLH320019 Wolin i Uznam oraz w obszarze ograniczonego korzystania z wód.

2. Przez działkę nr 203/140 przebiegają sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci i urządzeń posadowionych na nieruchomości w celu remontów, modernizacji, wymiany, konserwacji a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży urządzenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

3. Działka zadrzewiona i zakrzewiona. Nabywca zobowiązany do uzyskania decyzji na wycinkę.

4. Teren zbywany w stanie istniejącym.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, dla rejonu ul. Wrzosowej przyjęty Uchwałą Nr XVIII/152/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28.01.2016r. (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-pomorskiego z 2016r. nr 855) oznaczony symbolem: PS.V-6.C.04 teren zabudowy produkcyjno-składowej.Informacje o przetargu

I przetarg odbył się 10.05.2024 r.

Przetarg odbędzie się 23.08.2024 roku o godzinie 12.00 - w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro).O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży - na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%.Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 - do dnia 19.08.2024 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl),

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości;

- w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 327-86-22, 607 495 388, 91 327-86-12, e-mail: wen@um.swinoujscie.pl, http://www.swinoujscie.pl.Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.Informacje dla Nabywcy

Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Kontakt:
Urząd Miasta Świnoujście
tel: 91 327 86 22
wen@um.swinoujscie.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200