Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Goczałkowice-Zdrój -
Śląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Goczałkowice-Zdrój

Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój, pow. Pszczyński, Śląskie
Powierzchnia terenu: 505 m²
60 000 zł
118,81 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
505 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Pszczyński
Gmina:
Goczałkowice-Zdrój
Miejscowość:
Goczałkowice-Zdrój

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
PR-GK.6840.0003.2023OGŁOSZENIE O PRZETARGUWójt Gminy Goczałkowice-Zdrój

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,

położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej1. Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod nr KA1P/00034471/6.2. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość tę stanowi działka oznaczona nr 3197/104 o pow. 0,0505 ha (B).3. Działka nr 3197/104 położona jest w Goczałkowicach-Zdroju w rejonie ul. Jeziornej. W miejscu położenia ulica do której przylega nieruchomość nie jest drogą publiczną. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu prostokątnego i jest częściowo ogrodzona (ogrodzenie nie zostało wybudowane przez Gminę Goczałkowice-Zdrój ani jej poprzedników prawnych). Nieruchomość uzbrojona jest w prąd, wodę i kanalizację.

Na przedmiotowej działce usytuowany jest budynek (fundamenty, ściany fundamentowe, strop oraz zadaszenie), który po części znajduje się na działce przyległej o numerze 3195/104. Obiekt jest w złym stanem technicznym i zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia w najbliższym otoczeniu szczególnie ze względu na nieprawidłowe wykonanie zadaszenia, niezgodnie ze sztuką budowlaną, które nie posiada przytwierdzenia do stropu. Zadaszenie nie zostało wybudowane przez Gminę Goczałkowice-Zdrój ani jej poprzedników prawnych.

Powierzchnia zabudowy części obiektu zlokalizowanej na działce nr 3197/104 wynosi 131,81 m?. Powierzchnia zabudowy całego obiektu wynosi 180,37 m?. Ściany piwnic są betonowe i murowane z cegły, strop jest żelbetowy. Wejście do budynku znajduje się w części budynku położonej na działce nr 3195/104 i Gmina Goczałkowice-Zdrój nie ma do niego prawnie zapewnionego dostępu.

Teren niezajęty pod wyżej opisany obiekt budowlany jest zachwaszczony i porośnięty niepielęgnowanymi krzewami i drzewami. W części północnej działki rosną drzewa owocowe, a w części środkowej rośnie kilka żywotników.4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Nr XLVI/303/2022 z dnia 29.11.2022 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz. 8640 nieruchomość ta przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej – symbol planu 6UI.5. Cena wywoławcza wynosi 60 000,00 zł brutto.6. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności do tej nieruchomości.7. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość oznaczona nr działki 3197/104 jest przedmiotem prawomocnego Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach III Wydział Cywilny Odwoławczy sygn. Akt III Ca 820/17 z dnia 19 września 2018 r. m.in. nakazującego osobom trzecim opuszczenie, opróżnienie z rzeczy i wydanie Gminie Goczałkowice-Zdrój nieruchomości stanowiącą działkę nr 3197/104 o powierzchni 0,0505 ha, położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1P/00034471/6 przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z dokonanymi przez pozwanych naniesieniami na grunt i na zlokalizowane na działce fundamenty i piwnice oraz nakazuje usunięcie dokonanych naniesień w postaci ogrodzenia, konstrukcji zadaszenia wraz z pokryciem przykrywającej fundamenty i piwnice. Wyrok nie został wykonany w części odnoszącej się do obowiązku osób trzecich usunięcia dokonanych naniesień w postaci ogrodzenia, konstrukcji zadaszenia wraz z pokryciem przykrywającej fundamenty i piwnice.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynku gospodarczego zlokalizowanego m.in. na działce nr 3197/104, pod sygnaturą nr PINB-II.7742.3.2021-2024.

Gmina Goczałkowice-Zdrój nie posiada dokumentacji projektowej przedmiotowego budynku.8. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.9. Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2024 r. w Sali 101 Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój przy ul. Szkolnej 13, o godzinie 10:00.10. Poprzedni przetarg odbył się: 25.04.2024 r.11. Wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 12 lipca 2024 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie 94 8448 0004 0033 6691 2000 0006. Liczy się data wpływu na konto tut. Urzędu.12. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym, na wskazany rachunek bankowy.13. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.15. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu (pomniejszona o wpłacone wadium) płatna jest w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed zawarciem umowy notarialnej). Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.16. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium (oryginał)

- dokument tożsamości,

- aktualne dokumenty potwierdzające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).Wszelkich informacji związanych z przetargiem udziela Pan Marcin Krzystolik, tel. 32 736-24-51.Kontakt:
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
tel: 32 736 2451
gmina@goczalkowicezdroj.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200