Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Przemyśl -
Podkarpackie Zdjęcie nr 1
 - Przemyśl -
Podkarpackie Zdjęcie nr 2
 - Przemyśl -
Podkarpackie Zdjęcie nr 3Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Przemyśl

Przemyśl, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, Podkarpackie
Powierzchnia terenu: 1332 m²
210 000 zł
157,66 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1332 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Podkarpackie
Powiat:
Przemyśl
Gmina:
Przemyśl
Miejscowość:
Przemyśl

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Zofii Chrzanowskiej

w Przemyślu1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lp.

Nr działek

Nr obrębu

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

użytek gruntowy

1.

837/6

i 831/3

201

0,1326 ha

0,0006 ha

PR1P/00002284/8

RIIIa2.

837/7

i 831/4

201

0,1249 ha

0,0045 ha

PR1P/00002284/8

RIIIa3.

837/8

i 831/5

201

0,1206 ha

0,0074 ha

PR1P/00002284/8

RIIIa
każda z udziałem wynoszącym 1/3 niewydzieloną część w działce nr 837/4 o powierzchni 0,0887 ha w obrębie 201 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą jw., niezabudowanej, w skład której wchodzi użytek gruntowy „RIIIa”.

2. Działki są niezabudowane i tworzą kompleksy o łącznych powierzchniach odpowiednio: 0,1332 ha, 0,1294 ha i 0,1280 ha, o regularnych kształtach zbliżonych do prostokątów. Teren nieruchomości płaski, porośnięty drzewami, krzewami i trawami. Działki nr 831/3, 831/4 i 831/5 zostały ogrodzone od strony wschodniej. Przedmiotowe działki nie przylegają bezpośrednio do drogi publicznej. Dojazd do ul. Zofii Chrzanowskiej odbywać się będzie przez działkę nr 837/4 (w której zbywany jest udział w prawie własności) oraz przez działkę nr 837/3 w obrębie 201, przeznaczoną na poszerzenie tej ulicy. Z tego względu, przy każdej sprzedaży ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 837/3 w obrębie 201, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 837/4 w obrębie 201. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności wynosi po 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto (w tym 23% VAT). Działka nr 837/3 jest ogrodzona trwałym ogrodzeniem od strony ulicy, przy czym ogrodzenie nie pokrywa się z granicą działki. Działka nr 837/4 (przeznaczona pod ciąg komunikacyjny) jest zadrzewiona oraz ogrodzona od strony zachodniej, przy czym ogrodzenie nie pokrywa się z granicą działki.

Przez teren działek nr 837/6, nr 837/7 i nr 837/8 będących przedmiotem sprzedaży, biegną dwa gazociągi „DN200” i „DN250”, a szerokości stref kontrolowanych wynoszą odpowiednio 10 m i 15 m w obie strony od osi gazociągów.

Przedmiotowe działki objęte są obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica I”, zatwierdzonym Uchwałą Nr 44/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009 r. i położone są w obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolami: „1US” – tereny sportu i rekreacji, „18MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a działka nr 837/4 dodatkowo częściowo w obszarze „KDW” – teren drogi wewnętrznej.

3. Trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, o godzinach odpowiednio:

Nr działek

godzina przetargu

cena wywoławcza do przetargu (brutto)

kwota wadium (brutto)


837/6 i 831/3

9:00

210 000,00 zł

21 000,00 zł837/7 i 831/4

9:30

205 000,00 zł

20 500,00 zł837/8 i 831/5

10:00

200 000,00 zł

20 000,00 zł4. Warunkiem udziału w każdym z ww. trzecich przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 9 lipca 2024 r. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „Trzeci przetarg ul. Chrzanowskiej, działki nr ...”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Gminy.

5. Ogłoszenia o trzecich przetargach wywieszone zostały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także zamieszczone zostały na stronie internetowej www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, bądź przez skrytkę ePUAP.

Kontakt:
Urząd Miejski w Przemyślu
tel: 16 675 21 27
nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200