Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Udział 1/2 w nieruchomości leśnej - Odrynki -
Podlaskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Udział 1/2 w nieruchomości leśnej - Odrynki

Odrynki, gm. Narew, pow. Hajnowski, Podlaskie
Powierzchnia terenu: 4306 m²
8 250 zł
1,92 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
4306 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • leśna
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Podlaskie
Powiat:
Hajnowski
Gmina:
Narew
Miejscowość:
Odrynki

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Nr 5/2024

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż na własność udziału 1/2 w nieruchomości leśnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 32/4 o powierzchni 0,4306 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, położonej:pow. hajnowski, gm. Narew, obręb Odrynki,

cena wywoławcza 8.250,00 zł + VAT (zwolniony)Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 09 lipca 2024 R. O GODZ. 10:00W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 05 lipca 2024 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka). Wpłacając wadium należy zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata, a w przypadku przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, dowody wpłaty wadium należy dokonać osobno.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 85 682 64 48.Hajnówka 06.06.2024 r.


Burmistrz MiastaKontakt:
Urząd Miasta Hajnówka
tel: 682 64 47
hajnowka@hajnowka.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200